Praktijkinstelling

Ik wil een verpleegkundige opleiden tot verpleegkundig specialist
Als instelling voor individuele gezondheidszorg wil je een verpleegkundige opleiden tot specialist (vios). De instelling is erkend voor het opleiden van vios door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde of deze erkenning wordt voor de start van de opleiding aangevraagd. Er is een functieprofiel verpleegkundig specialist met een duidelijk takenpakket en er is een verpleegkundig specialist en medisch specialist beschikbaar als praktijkopleider. Als er geen verpleegkundig specialist beschikbaar is op de afdeling/instelling worden afspraken gemaakt over begeleiding van op afstand. Je zet praktijkopleiders in die voldoen aan het Profiel praktijkopleider zoals vastgesteld door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV 2014). Tenminste een van de praktijkopleiders heeft een didactische training gevolgd in de laatste 5 jaar of is bereid deze te gaan volgen. Fontys biedt ieder najaar deze (geaccrediteerde) Train the Trainer cursus aan. Ook volgen praktijkopleiders tijdens de opleiding de (geaccrediteerde) praktijkopleidersbijeenkomsten. Je faciliteert de begeleidingstijd van praktijkopleiders (supervisie, leer- en beoordelingsgesprekken, praktijkopleidersbijeenkomsten) en committeert je aan de afspraken zoals vastgelegd in de duale overeenkomst die vanuit de opleidingsinstelling wordt aangeboden en ondertekend wordt door vios, praktijkinstelling en opleidingsinstelling. Het kan gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst. Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling. In ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance en jeugdgezondheidszorg.

Reserveren van een opleidingsplaats
Reserveren van een opleidingsplaats kan door een e-mail te sturen naar de studentenadministratie. Individuele verpleegkundigen kunnen geen opleidingsplaats reserveren, dat is uitsluitend mogelijk voor praktijkinstellingen. Reserveringen worden vastgelegd op volgorde van aanmelding. Na aanvraag van een reservering wordt gevraagd een instellingsopleidingsplan aan te leveren: IPOP. Het IPOP moet beschikbaar zijn vóór het intakegesprek. De opleidingsplaatsen zijn beperkt, landelijk zijn ongeveer 450 beschikbaar, verdeeld over de 9 opleidingen. Voor september 2022 zijn er bij Fontys naar verwachting 46 opleidingsplaatsen.
Vanaf december worden opleidingsplaatsen toegewezen aan praktijkinstellingen en gevraagd de plaatsen binnen 3 maanden in te vullen (gewerkt wordt op volgorde van reservering). Reserveringen zonder toewijzing staan op de wachtlijst. Niet gevulde plaatsen worden half maart aangeboden aan instellingen op die wachtlijst.

Definitieve plaatsing
De geselecteerde kandidaat schrijft zich in voor de opleiding via studielink waarna de studentenadministratie gegevens van de kandidaat opvraagt (check op toelaatbaarheid) en bij de praktijkinstelling het IPOP opvraagt. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats met kandidaat en praktijk (beoogd vios, praktijkopleiders en manager).
Kandidaat, praktijkinstelling en Fontys sluiten met elkaar een duale overeenkomst. Daarbij kan het gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst. Na afloop van een succesvol afgesloten intakegesprek wordt een duale overeenkomst opgesteld en ondertekend door alle partijen. De inschrijving is daarmee afgerond.

 

Mijn motto: volg de ontwikkelingen EN ontwikkel jezelf'

Mijn praktijkopleider zei: 'Het worden twee zware jaren, dus het moet wel een beetje leuk blijven'. En dat klopte. Met een nieuwe werkplek als verpleegkundig specialist ouderenzorg in de wijkverpleging kwam er in het begin veel op me af en moest ik een nieuw ritme vinden. Ik maakte een hele groei door, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Het allerbelangrijkste is dat je er zin in hebt, het leuk vindt en gemotiveerd bent.

 • Praktijkopleider

  Iedere vios heeft een verpleegkundig specialist en een medisch specialist als praktijkopleider. Wanneer geen verpleegkundig specialist beschikbaar is binnen het expertisegebied waarvoor wordt opgeleid, wordt gevraagd een specialist op afstand hiervoor aan te wijzen (regelmatig contact c.q. stage). De praktijkopleider van de vios speelt een belangrijke rol in de opleiding van de vios. Deze bepaalt samen met de vios, aan de hand van het Instellings PraktijkOpleidingsPlan (IPOP) de invulling en uitvoering van het praktijkleren. Na start van de opleiding wordt dit door de vios in een PersoonlijkOpleidingsPlan (POP) vastgelegd. Van de praktijkopleider wordt onder andere gevraagd een veilige leeromgeving te creëren waarbinnen de student kan rekenen op coaching en feedback, korte onderwijsmomenten en het beoordelen van het praktijkleren.

  Didactische bekwaamheid praktijkopleider
  Vanuit de regelgeving onderscheiden we drie competenties in het praktijkopleiderschap: begeleiden, beoordelen en coördineren van het leerproces in de praktijk (competentieprofiel praktijkopleider). Deze rollen kunnen door verschillende betrokkenen worden ingevuld (de opleidingsgroep). Het is belangrijk dat de coördinatierol expliciet wordt belegd, bij voorkeur bij de verpleegkundig specialist. Het opleiden van een vios vraagt didactische bekwaamheid. Naast de onderwijsmomenten en de dagelijkse en wekelijkse begeleidingsgesprekken wordt de praktijkopleider in totaal zeven maal op een (geaccrediteerde) praktijkopleidersbijeenkomst verwacht voor informatie en training. Voor praktijkopleiders die geen recente training in didactische basisvaardigheden hebben gehad, biedt de opleiding een (geaccrediteerde) didactische basistraining aan (Train the Trainer). In het programma wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend af en staan individuele leerwensen centraal. Aan bod komen:

  • Het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist
  • Formuleren van leerdoelen
  • Praktijkbegeleiding
  • Vaardigheidsleren en demonstratie
  • Feedback en reflecteren
  • Achtergrondtheorieën
  • Toetsen en praktijkbeoordeling

  Cursusdata Didactische Basisvaardigheden

  Donderdag en vrijdag 16 en 17 juni 2022
  Donderdag en vrijdag 13 en 14 oktober 2022
  Donderdag en vrijdag 3 en 4 november 2022
  Donderdag en vrijdag 1 en 2 december 2022