Inhoud opleiding

Inhoud opleiding

De deeltijdopleiding HRM wordt aangeboden in modules. Blended learning, ofwel online én offline studeren, maakt het mogelijk je eigen tijd in te delen. Naast het volgen van de volledige deeltijdopleiding is het mogelijk losse modules te volgen. In het eerste studiejaar komt in twee verplichte basismodules het fundament van het HR domein aan bod. In het tweede en derde studiejaar geef je zelf invulling aan jouw studieprogramma. Dit doe je door drie advanced modules te kiezen. Daarnaast volg je de verplichte advanced module ‘onderzoek’. De opleiding sluit je af met de afstudeermodule. Voor iedere module ontvang je een certificaat. De integrale opleiding bestaat uit acht modules.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw
  De deeltijdopleiding Human Resource Management is opgebouwd uit diverse modules en wordt aangeboden in Tilburg. Het eerste jaar bestaat uit twee basismodules. Hierin komen alle hr- thema's aan bod. Na het volbrengen van de twee basismodules krijg je een propedeuse uitgereikt.

  Het tweede en derde jaar staan in het teken van de advanced modules (hierbij ga je dieper op diverse thema’s in). Deze advanced modules kun je naar eigen interesse kiezen (het is tevens mogelijk een module van een andere opleiding te volgen zoals bijv. Marketing of Bedrijfseconomie) en afsluitend twee afstudeermodules in het afstudeerjaar. Na elke module kun je een certificaat in ontvangst nemen.

  Voor iedere module staat 30 ECTS en duurt 20 weken. Stapel je de modules dan kan je na het volgen van twee basismodules, vier advanced modules (waarvan de onderzoeksmodule verplicht is) en de twee afstudeermodules deze verzilveren met een volwaardig hbo-bachelordiploma en mag je de titel Bachelor of Arts (BA) dragen.

  Het is hierdoor ook mogelijk om je studie bijvoorbeeld een half jaar te laten rusten als je dat prettig vindt en het daarna weer op te pakken.
  HR modules deeltijd
 • Jaar 1: Basismodules

  In het eerste jaar volg je twee basismodules, die een diversiteit aan lesstof bieden:

  • Matching en Beleid
  • Veranderen en Ontwikkelen

 •   Matching en Beleid

  In deze basismodule leer je te kijken naar de omgeving van je organisatie, welke ontwikkelingen daarin effect hebben op het werk(en) in je organisatie en wat dit betekent voor de medewerkers. Op basis daarvan maak je een wervingsplan om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Voorbeelden van thema’s die in deze module aan bod komen, zijn: personeelsmanagement, financieel management, taak- en functieanalyse, recruitment en recht. Daarnaast leer je in deze module hoe je een hr-beleidsdocument schrijft, dat van toegevoegde waarde is voor je organisatie. In de module hr-beleid en Matching leer je twee belangrijke vaardigheden; kritisch onderzoeken (hoe kom ik van veel informatie tot een concreet en onderbouwd plan) en zakelijk schrijven (hoe schrijf ik dit op in een beleidsdocument of contract). Daardoor ben je in staat om een beleid effectief met anderen te delen en de afspraken tussen medewerker en organisatie helder af te bakenen.

 •   Veranderen en Ontwikkelen
  Een veranderende organisatie vraagt vaak een gedragsaanpassing van medewerkers. In deze module leer je hoe je vanuit een hr-rol een verandertraject binnen een organisatie vormgeeft. De rol van een hr-professional speelt zich af in het spanningsveld van belangen van de organisatie en de belangen van de medewerker. Je leert een analyse te maken van de veranderingen op organisatieniveau en op medewerkersniveau. Ook leer je hoe je de hr-interventies vormgeeft om de organisatieverandering te ondersteunen. Denk daarbij aan: opleiding en training van medewerkers, groepsgesprekken in de organisatie of nieuwe prestatieafspraken. Voorbeelden van thema’s die in deze module aan bod komen, zijn: groepsdynamica, leren, psychologie, communicatie.

  In de module veranderen en ontwikkelen ga je aan de slag met twee belangrijke vaardigheden: gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden. De eerste vaardigheid is essentieel bij de ontwikkeling van mensen. De tweede bij het communiceren van een verandervisie in een organisatie.
 • Vanaf jaar 2: Advanced modules

  Na afronding van de modules in jaar 1 kun je zelf kiezen* voor verdiepingsmodules die jij interessant vindt. Voorbeelden van verdiepingsmodules zijn:

  • Talentontwikkeling
  • Verandermanagement
  • Re-integratie en Talentcoaching
  • Matching in de 21e eeuw
  • Strategisch HR Beleid
  • Onderzoek en HR Analytics
  • Arbeidsrecht
  • Loopbanen (in ontwikkeling)

  *Advanced modules worden gegeven door bij een minimale aanmelding van 8 studenten per module

 •   Talentontwikkeling

  In deze module staat het begrip ‘talent’ centraal. Wat betekent talent voor je organisatie en hoe word je als hr-professional een kritische sparringpartner op het gebied van talent? Vanuit een kritische analyse van het begrip ‘talent’ kijken we nadrukkelijk binnen welke context talent optimaal tot zijn recht komt. Werkt een team als er allemaal talenten bij elkaar komen of is er dan nog iets extra’s nodig? In deze modules komen de thema’s teamontwikkeling, leiderschap en organisatiecultuur aan bod.

  In deze module bouw je kennis op rondom talent en hoe je de talenten die je in huis hebt optimaal in kunt zetten. Je gaat volgens het analyse-model ‘job crafting’ kijken naar de taken van de medewerkers en in hoeverre die passen bij hun talent. Ook leer je talentinterventies toe te passen op groepsniveau.

 •   Verandermanagement

  Als vervolg op de basismodule ‘Veranderen’ zoomen we in de verdiepingsmodule in op de complexiteit van een verandertraject. Je leert hoe je als HR-professional bedrijven kunt adviseren in verandertrajecten en welke verschillende dynamieken en dilemma’s daarbij komen kijken.

  In deze module laat je zien dat je een diagnose kunt maken van het verandervermogen van een organisatie en hoe ze dat vermogen kunnen omzetten tot handelen. Denk hierbij aan een veranderplan voor een afdeling, een visiedocument waarin verschillende scenario’s voor de organisatie zijn uitgewerkt of een campagne om bijvoorbeeld te komen tot zelfsturende teams. De vaardigheden die bij deze module horen zijn zakelijk adviseren en begeleiden van processen.

  In deze module bouw je kennis op rondom veranderen en hoe je kunt komen tot succesvolle trajecten of interventies.

 •   Matching in de 21e eeuw

  In het hr-vakgebied zien we diverse ontwikkelingen. Zo zijn er nieuwe technieken op het gebied van werving. Mensen zetten bijvoorbeeld Linkedin in om een baan te vinden en het selectieproces verandert door de mogelijkheden van techniek, bijvoorbeeld door online tests af te nemen als voorselectie. In deze module leer je hoe je ontwikkelingen vertaalt naar de rol van hr-professional. Thema’s die in deze module aan bod komen, zijn: Het gebruiken van nieuwe technieken in het zoeken van geschikte mensen, sociale beïnvloeding, het afnemen van een intake/interview, psychologische testen en gedragsobservaties, hoe onderhandel je over de arbeidsvoorwaarden. In deze module ben je gericht op wat er zich zoal buiten de organisatie afspeelt. Je verdiept je in ontwikkelingen die de samenleving en arbeidsmarkt doormaakt. Ook de toekomstige (technologische) ontwikkelingen en de effecten daarvan worden uitgebreid belicht.

 •   Re-integratie en Talentcoaching

  In deze module leer je om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe werkplek. Tijdens de module krijg je niet alleen praktische handvaten om je te verdiepen in het perspectief van de werkzoekende, maar benader je re-integratievraagstukken ook vanuit verschillende actoren rondom deze persoon (denk aan werkgever, gemeente, re-integratie instanties en persoonlijk netwerk). Ook leer je over de relevante wet- en regelgeving.

  Gedurende deze module ontwikkel je je tot een kritische sparringpartner voor de hr-beroepspraktijk op het gebied van re-integratie. Je vormt een visie op het vakgebied van re-integratie en je bent in staat om vanuit verschillende partijen en analysekaders te zoeken naar mogelijkheden voor werkzoekenden. Ook ben je in staat om een praktische bijdrage te leveren aan de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 •   Strategische HRM

  De wereld waarin wij leven en werken wordt steeds complexer, onzekerder en onvoorspelbaarder. Dit maakt het voor organisaties steeds moeilijker levensvatbaar en duurzaam concurrerend te zijn en te blijven. Hulp en begeleiding van Strategisch HRM is hierbij van het grootst mogelijke belang, met daarbij aandacht voor de organisatie, de medewerker en de interne en externe omgeving.

  In deze module word je ingewijd in de diverse aspecten van de wereld van Strategische HRM. Je verdiept je in het belang van wederkerigheid tussen organisatiebelangen en medewerkersbelangen, in de koppeling tussen organisatiedoelen en –ontwikkeling op korte, middellange en langere termijn met medewerkers’ gedrag, kennis, ambities en ontwikkeling en in alle deelaspecten die daarbinnen essentieel zijn. Je verdiept je in het gedachtegoed van diverse gerenommeerde deskundigen en leert de door jou opgedane kennis en inzichten te vertalen naar jouw eigen organisatie en haar medewerkers.

  Gedurende de module ontwikkel je daarnaast inzicht in hoe het is een organisatie te managen en welk financieel inzicht daarbij hoort.

 •   Onderzoek en HR Analytics

  Binnen de deeltijdopleiding Fontys HRM dagen we jou uit om je ‘onderzoekend vermogen’ verder te ontwikkelen. Dit vermogen bestaat uit drie onderdelen: (1) een onderzoekende houding; (2) kennis uit onderzoek van anderen toepassen; (3) zelf onderzoek doen. Tijdens de basismodule ‘kritisch onderzoeken’ en diverse andere deeltijd modules heb je gewerkt aan punt 1 en punt 2. In de advanced module onderzoek gaan we een stapje verder en gaan we vooral aan de slag met punt 3: het zelfstandig uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek.

  Binnen de wereld van HR wordt praktijkgericht onderzoek nog maar mondjesmaat ingezet. Dit leidt dikwijls tot HR-interventies die niet onderbouwd zijn of HR-praktijken waar niemand op zit te wachten (Lopes de Leao Laguna, 2018). Voor HR is het van groot belang om toe te werken naar meer evidence-based practices: HR-praktijken waarvan we uit onderzoek weten dat het werkt. Voor jou ligt de belangrijke verantwoordelijkheid om hier een steentje aan bij te dragen. Vertaald naar de advanced module onderzoek stellen we jou daarom voor de uitdaging om zelfstandig een onderzoekscyclus te doorlopen en op systematische wijze een HR-gerelateerde kennisvraag op te stellen en te beantwoorden. Hierbij verlies je de HR-praktijk niet uit het oog: je weet te formuleren hoe de door jou opgedane kennis de HR-praktijk kan versterken. Het bovenstaande verantwoord je in een door jou opgesteld onderzoeksrapport.

 • Hoe krijg je les

  De deeltijdopleiding HRM van Fontys wordt aangeboden in Tilburg. De onderwijsactiviteiten vinden plaats op dinsdag of donderdag. In studiejaar 2020-2021 zijn de lesactiviteiten verdeeld over één vaste lesdag per week, namelijk op donderdag. De studiebelasting komt uit op circa 20 uur per week: studiedag, werken aan opdrachten, producten vormgeven, theorie doornemen (boeken en video’s) en studiedag voorbereiden.

  Binnen deze nieuwe, flexibele onderwijsvorm kun je één of meerdere modules kiezen en deze in jouw eigen tempo volgen. We bieden een mix van digitaal leren, contactmomenten op school en toepassing op je eigen werkplek. Dit noemen we ook wel ‘Blended Learning’.

  Een persoonlijke coach begeleidt jou bij het vorm en inhoud geven aan je persoonlijke leerroute. De opleiding HRM van Fontys kenmerkt zich door kleinschaligheid.

  Een voorbeeld van een lesdag (basismodule)

  In het studiejaar 2020 - 2021 is de lesdag op donderdag vanaf 12.30 uur tot 20.00 uur en deze ziet er ongeveer zo uit.

  12.30 -15.30 uur: Kennisontwikkeling
  Studenten gaan gezamenlijk met een docent aan de slag met de theorie en de toepasbaarheid daarvan voor de eigen opdracht. Ter voorbereiding hebben de studenten individueel opdrachten gemaakt en studiemateriaal (met name video’s) doorgenomen.
  15.30-17.00 uur: Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO). Dit houdt in: intervisie en supervisie in een klein groepje van circa 10 studenten samen met een vaste docent. Deze docent is gedurende de opleiding gekoppeld aan de student, komt regelmatig op werkbezoek bij de organisatie waar de student werkzaam is en begeleidt de student in zijn persoonlijke ontwikkeling en studieroute.
  17.00-18.30 uur: pauze/reistijd
  18.30-20.00 uur: Vaardigheden (online)
  Denk hierbij aan presenteren en zakelijke gespreksvoering.

  De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week (inclusief lesdag).

  Toetsing en praktijkplaats

  De toetsing vindt plaats aan de hand van een portfolio assessment. Er wordt geen gebruik gemaakt van de oorspronkelijke kennistoetsen. Het idee is dat je een aantal opdrachten/leeruitkomsten uitvoert die je digitaal upload in je portfolio. Deze voer je uit in de praktijk, op je eigen werkplek. Je hoeft daarvoor niet perse een HR functie te bekleden, de commitment van je organisatie is daarbij het belangrijkst.

  Als je bijvoorbeeld een beleid dient te schrijven en je krijgt toegang tot de benodigde bestanden, je hebt support van collega’s en kunt hen om hulp/begeleiding vragen et cetera en je kunt hiermee dus je opdracht voltooien is dat het voornaamst. Een belangrijke aanvulling voor de basismodules; als je dan nog geen geschikte praktijkplaats hebt is dat geen probleem. Indien nodig gaan we samen met jouw op zoek naar een geschikte organisatie waar je de opdracht kunt uitvoeren (vanaf de advanced modules is de praktijk wel verplicht). Bij de deeltijdopleiding hoef je dus geen 'aparte' stage te lopen.

  Elke tien weken is er een toetskans waar je je zelf voor inschrijft. Je krijgt twee formele kansen per module. Mocht je bijvoorbeeld nog niet tevreden zijn over je portfolio, dan kun je je ook een periode later inschrijven voor je toetskans. Jij bepaalt zelf het tempo.

 • Studiebegeleiding

  Gedurende de opleiding geef je zelf sturing en inhoud aan je (studie)loopbaan en jouw ontwikkeling als HR-professional. Een persoonlijke coach begeleidt jou hierbij. Deze coach is een docent van de opleiding HRM die aan jou gekoppeld is. Daarnaast krijg je tijdens iedere module expertbegeleiding op basis van de inhoud.

  De opleiding HRM van Fontys kenmerkt zich door kleinschaligheid. De opleiding vraagt van deeltijdstudenten een behoorlijke dosis discipline en zelfredzaamheid. Je staat er echter niet alleen voor: het contact met medestudenten, bijvoorbeeld door samenwerking in projecten, is een goede stimulans. Bovendien kun je met specifieke vragen altijd terecht bij de docenten. De docenten zijn gedreven professionals met ruime ervaring in het hr-werkveld, kennis in hun vakgebied en een passie voor het onderwijs. Ze hebben ervaring in de beroepspraktijk en velen zijn er nog steeds in werkzaam.

  Sfeerafbeelding Fontys