Instructeur vmbo en bedrijfsleven

 • Over deze cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Nieuwe bekwaamheidseisen
 • Toelatingseisen
 • Maatwerktraject

Instructeur vmbo en bedrijfsleven: binnen één jaar voldoende pedagogisch en didactisch bekwaam

Een belangrijk deel van de leeractiviteiten binnen het beroepsonderwijs vindt plaats in practicumruimten. De cursisten die daar aan het werk zijn, hebben een goede instructie, begeleiding en training nodig. Dat is de belangrijke taak die je als 'Instructeur vmbo en bedrijfsleven' hebt. Je zorgt dat cursisten zich in een veilige en uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen. Je bereidt instructies voor, voert ze uit, demonstreert, begeleidt, beoordeelt prestaties en ontwikkelt interessante leerstof. Als 'Instructeur vmbo en bedrijfsleven' werkt u onder supervisie van een docent.

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Inhoud

Het opleidingstraject 'Instructeur vmbo en bedrijfsleven' is duaal opgezet en bestaat uit een combinatie van werken (werkdeel) en leren (opleidingsdeel). Je wordt dan ook zowel begeleid door een coach op de werkplek als door een Fontys opleider.

Leren en werken zijn goed op elkaar afgestemd. Je leert heel veel in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door:

werkplekleren: ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk;
flankerend leren: jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren en hoe je onderwijs organiseert;
producerend leren;
ervaringen uitwisselen met andere cursisten;
systematische begeleiding door je coach en Fontys opleider.

In het opleidingstraject stel je je eigen Persoonlijk Opleidingsplan samen. Dat doe je op basis van vastgestelde competenties van de Instructeur vmbo en bedrijfsleven. Gedurende het opleidingstraject werk je aan onderwijsproducten. Je reflecteert op het proces en deze reflecties leg je vast in je portfolio. Dit noemen we producerend leren. Op deze manier werk je aan de ontwikkeling van je competenties.

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De opleider vanuit Fontys reikt inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio.

Opbouw

In het cursusjaar zijn er twintig gezamenlijke bijeenkomsten. Verder werk je aan je eigen leervragen en beroepsproducten en zal er een Performance Assessment op de werkplek plaatsvinden.

Voor wie?

Het opleidingstraject ‘Instructeur vmbo en bedrijfsleven’ is bedoeld voor (aankomend) instructeurs aan een vmbo-instelling of binnen het bedrijfsleven. De opleiding leidt tot het diploma ‘Instructeur vmbo en bedrijfsleven’ en duurt één jaar.

Wettelijke bekwaamheidseisen voor Instructeur in het vmbo.

Naar verwachting zullen per 1 augustus a.s. wettelijke bekwaamheidseisen voor instructeurs gaan gelden. Het besluit is in april door de Rijksoverheid gepubliceerd. Ter voorbereiding hierop hebben de leden van de MBO Raad een kwaliteitskader vastgesteld (zie de link).

Bent u al klaar voor de wijzigingen die dit betreft? Weet u bijvoorbeeld al dat:

 • Deze bekwaamheidseisen gaan gelden voor eenieder die instructeurswerkzaamheden verricht? Zo kan het dus zijn dat een onderwijsassistent, een begeleider open leerruimte, een amanuensis die instructietaken verricht of leerlingen begeleidt, ook aan deze eisen dient te voldoen;
 • Er een overgangsrecht van twee jaar geldt? Voor instructeurs die al voor 31 juli 2018 instructeurswerkzaamheden verrichten geldt overgangsrecht. Een format voor de geschiktheidsverklaring die hiervoor in het bekwaamheidsdossier dient te worden toegevoegd, vindt u als bijlage in het kwaliteitskader;
 • Het kan zijn dat er voor instructeurs capaciteitentesten dienen te worden gedaan? Wettelijk mag je niveau 2 lesgeven als je niveau 2 hebt, maar de MBO Raad geeft in bekwaamheidseisen minimaal niveau 3 aan. Vandaar het advies van de MBO Raad om een capaciteitentest te doen; ook om te toetsen of iemand klaar is voor de opleiding;
 • Volgens onderwijswetgeving ook een instructeur na die twee jaar in een uitzonderingsgeval een jaar langer de tijd mag hebben om aan de bekwaamheidseisen te voldoen? Via de CAO wil men regelen dat dit ook meegenomen wordt met de ketenbepaling: voor inzet in komende CAO-bepalingen en voornemens is met de ketenbepaling naar drie jaar te gaan. (Vakbonden zijn momenteel nog tegen.);
 • De huidige instructeursopleiding voldoet aan de pedagogische en didactische bekwaamheden zoals vermeld in de bekwaamheidseisen? En mocht u willen overleggen over samenwerking, wij hier graag toe bereid zijn.

Voor vragen of informatie neem contact op met Nicky Jansen.

Inschrijven

Je bent toelaatbaar tot het opleidingstraject ‘Instructeur vmbo en bedrijfsleven’ als:

 • je een aanstelling hebt als instructeur aan een vmbo-instelling voor minimaal 0,5 fte óf;
 • je in een andere onderwijsfunctie binnen een vmbo-instelling werkt en aantoonbaar uitzicht hebt op een aanstelling als instructeur na succesvol afronden van deze opleiding. Je voert in dit geval al wel voor minimaal 0,5 fte instructeurstaken uit.

Start cursus

De cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Maatwerktraject

Indien je beschikt over een aanzienlijk aantal Elders Verworven Competenties (EVC’s) op grond van vooropleiding en werkervaring, is het mogelijk om de opleiding te volgen in een verkorte individuele maatwerkconstructie. In zo’n maatwerktraject werk je dus aan de ontwikkeling van een beperkt aantal (nog ontbrekende) docentcompetenties (zie onderstaande tabel voor de criteria).

Criteria maatwerk:

 • minimaal mbo 3-4 niveau;
 • 2 à 3 jaar ervaring in het beroepsonderwijs;
 • aantoonbare pedagogisch-didactische kennis (bijvoorbeeld Train-the-trainer, bedrijfsopleider);
 • aanbeveling bevoegd gezag (oftewel motivatie werkgever).

Cursusniveau
MBO+
Kosten
€ 3900,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven, Tilburg
Lesdagen en -tijd
Tilburg: dinsdagen (20 bijeenkomsten) Eindhoven: donderdagen (20 bijeenkomsten)
Startmoment(en)
01-03-2020
Startdatum Tilburg: 03-09-2019. Startdatum Eindhoven: 05-09-2019. De cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Startdata