Inhoud opleiding

Inhoud

We versterken jouw vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheden en stimuleren een onderzoekende houding. Onze opleiding is geen universitaire masteropleiding, maar een masteropleiding waarin het professioneel opereren als docent centraal staat. De vakdidactiek vertaalt de inhoud naar de lespraktijk. Bovendien zorgt de vakinhoud voor uitbreiding van kennis op expertniveau: onze eerstegraders bieden vanuit een helicopterview de leerstof aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo aan.

 • Didactiek

  De didactiek bieden we apart aan in twee verschillende modules, maar is soms ook geïntegreerd in de vakken. Didactics 1 gaat specifiek in op het leren van een moderne vreemde taal in de bovenbouw en draagt bij tot het vormen van een visie hierop. Er wordt aandacht besteed aan de vier vaardigheden, werkvormen die het zelfstandig leren bevorderen, verschillende aspecten van toetsing en het geven van feedback. Er worden verbanden gelegd met Applied Linguistics om te kijken hoe je om kunt gaan met leerproblemen m.b.t. het leren van een vreemde taal. Hierbij is het ook belangrijk om te kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Naast het grote aanbod letterkunde wordt er in Didactics 2 gekeken naar hoe je literatuurlessen geeft in de bovenbouw. Er wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe krijg je leerlingen aan het lezen?’ en er wordt gekeken naar geschikte genres, opdrachten en gebruik van verschillende media. In beide ‘didactics’ cursussen staat ook het ontwerpen van eigen lesmateriaal centraal.

  Studente:

  “This master allows you to reveal the expert in you.”

 • Begeleiding en tijdsinvestering

  Je hebt les op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Op die dagen ben je dus in Sittard en krijg je les of werk je aan opdrachten. De meeste studenten zijn op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam als tweedegrader en lopen stage in bovenbouwklassen. Op die manier kun je werk en studie goed combineren.

  Studente:

  “The programme builds up on the practical knowledge acquired during the Bachelor’s programme, while offering a plenty of in-depth, theoretical background.”

 • Afstuderen

  Tijdens de opleiding verricht de masterstudent een praktijkonderzoek. Het doen van onderzoek is evenwel geen doel op zichzelf, maar een middel dat de student in staat stelt ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld ten aanzien van hun vakgebied te duiden en daaraan als leraar binnen het schoolvak betekenis te geven. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de praktijk, die gebaseerd zijn op een synthese tussen enerzijds een literatuurstudie en anderzijds empirische gegevens, verzameld met behulp van sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek.

  Het praktijkonderzoek is tezamen met een competentie-examen de afsluiting van de opleiding. Tijdens het competentie-examen – gekoppeld aan de stage – zet je je sterktes en zwaktes uiteen en koppel je de praktische aan de theoretische ervaringen. Bovendien laat je jouw ontwikkelingen in onderwijsvisie zien.

 • Hoe krijg je les

  Elk studiejaar kent vier perioden van 8 lesweken en 2 tentamenweken. De docenten vullen de lessen met een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. De lessen zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in je lespraktijk kunt toepassen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek (week 9) en een herkansingenweek (week 10).

  Onderwijskunde en pedagogiek bieden de lessen gezamenlijk aan voor de masteropleidingen Engels, Nederlands en wiskunde.

  Studente:

  “The depth and academic approach of this master raise you to a higher level - practically and theoretically.”

 • Typerend voor deze opleiding

  De opleiding bouwt geleidelijk op van bachelor naar masterniveau. De vakinhoud en didactiek zijn sterk gerelateerd aan elkaar, zodat je goed wordt voorbereid in je rol als professional en expert. Gedurende de opleiding werk je aan korte opdrachten die je vaardigheden als onderzoeker stimuleren, zodat je tevens goed voorbereid bent op het schrijven van je eindonderzoek.