Inhoud opleiding

De masteropleiding biedt een verdere verdieping, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch. De vakinhoudelijke kennis stelt je als aanstaande eerstegraads docent in staat om los van methoden te kunnen werken, leerlingen uit te dagen en hun specifieke belangstellingssferen aan te spreken. De vakdidactische kennis brengt je op een niveau, waarmee je in staat bent een senior rol te spelen in het onderwijs op jouw vakgebied op school,  en uiteindelijk ook vak- en schooloverstijgend. Denk bijvoorbeeld aan de formulering van mogelijk nieuwe kerndoelen en het meebepalen en implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen.

De opleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het Voortbereidend Hoger Onderwijs (VHO).

Een intensieve vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping (60 EC)

De vakinhoudelijke en vakdidactische kennisontwikkeling is gericht op verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van landelijk afgesproken kennisbases en toepassing daarvan op de werkplek en tijdens  vakdidactisch ontwerponderzoek. Het vakspecifieke opleidingsprogramma, dat tweederde van de totale masteropleiding omvat, levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van vakinhoudelijke en vakdidactische competenties.

Didactisch handelen  (5 EC)

In het onderdeel didactisch handelen werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken, laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen zal door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie worden uitgevoerd en wordt door veel opleidingen aangeboden in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).  

Pedagogische vraagstukken (5 EC)

In het onderdeel pedagogische vraagstukken verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken die zich voordoen in de school om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat. Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur, waarbij je zoekt naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan, door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden. Pedagogische vraagstukken zal door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie worden uitgevoerd en wordt door veel opleidingen aangeboden in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). Vakdidactisch ontwerponderzoek (10 EC)

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het eerstegraads gebied. Je volgt daarbij een onderzoeks-/ontwerpcyclus zodat je op een systematische manier het onderwijs kunt ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. Bij de meeste opleidingen wordt het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voorbereid, en in het tweede jaar uitgevoerd.

De lerende professional (10 EC)

Het onderdeel de lerende professional is door de meeste opleidingen in het tweede jaar van de opleiding geplaatst. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling die op de school plaatsvindt en jouw schoolvak overstijgt. Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat deze ontwikkeling tijdens je studie volledig wordt afgerond. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan je eigen professionele ontwikkeling en, in de samenwerking, ook aan die van je collega’s. Je wordt door de opleiding begeleid en geholpen in het ontwikkelen van “gereedschap” dat tijdens zulke veranderingsprocessen van nut kan zijn. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan je eigen schoolvak en je ontwikkelt je richting een meer senior rol in de school.

Download studiegids

Geschiedenis 2020-2021

Download

Losse cursus volgen?

Wel kennis vergroten maar geen tijd voor een volledige opleiding? Volg vrijblijvend korte cursussen door middel van contractonderwijs.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de OER vind je info over:

- de inhoud
- de toetsing
- de begeleiding

lees meer
 • Begeleiding en tijdsinvestering

  Je krijgt bij aanvang van de studie een studiecoach toegewezen. Hij is je eerste aanspreekpunt voor onderwerpen als studieresultaten en zaken die te maken hebben met je studievoortgang.

  Tijdsinvestering

  De masteropleiding wordt aangeboden in twee jaar en omvat 90 EC’s (European Credits).

  Tijdens de opleiding maak je gebruik van het onderwijsaanbod, zodat je, via de toets kunt aantonen te voldoen aan de leeruitkomsten. Op het moment dat je dit hebt aangetoond, ontvang je de studiepunten (ec’s). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan hebt besteed en je deelname aan het onderwijsaanbod.

  De studieduur is afhankelijk van een aantal factoren, zoals je voorkennis, ervaring, persoonlijke situatie en studietempo. Op basis hiervan stel je samen met je studiecoach een persoonlijke studieplanning op. Eventuele vrijstellingen leveren mogelijkheden op om de studielast te beperken of zelfs om je studie te versnellen. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast.

  De tijdinvestering verschilt dus per student. De verwachting is wel dat de ‘gemiddelde’ student minimaal 20 uur per week aan de studie zal besteden.

 • Afstuderen

  Als je alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, heb je de opleiding succesvol afgesloten. Je hebt dan laten zien te kunnen voldoen aan de bekwaamheidseisen van de eerstegraads docent en te kunnen functioneren op masterniveau.

 • Hoe krijg je les

  Het studiejaar is verdeeld in vier blokken van tien weken. De eerste acht weken volg je hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. In week negen en tien vinden de tentamens en hertentamens plaats.