Inhoud opleiding

De masteropleiding biedt een verdere verdieping, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch. De vakinhoudelijke kennis stelt je als aanstaande eerstegraads docent in staat om los van methoden te kunnen werken, leerlingen uit te dagen en hun specifieke belangstellingssferen aan te spreken. De vakdidactische kennis brengt je op een niveau, waarmee je in staat bent bij te dragen aan de visieontwikkeling op onderwijs van jouw vak op school en in regionaal en landelijk verband. Het gaat hierbij om visie op de formulering van mogelijk nieuwe kerndoelen en het meebepalen en implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen.

De opleiding legt accenten op vakinhoud, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO).

Een intensieve vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping (60 EC’s)

De vakinhoudelijke en vakdidactische kennisontwikkeling is gericht op verdieping en verbreding in de specifieke domeinen en integratie daarvan tijdens de stage en het onderzoek. Het vakspecifieke opleidingsprogramma, dat tweederde van de totale masteropleiding omvat, levert bij uitstek een bijdrage aan de vakinhoudelijke en vakdidactische competentie.

Algemene professionele vorming (6 EC’s)

Met het onderdeel Algemene Professionele Vorming (APV) verdiep je je kennis en vaardigheden op wetenschaps-theoretisch, gedragswetenschappelijk, leerpsychologisch en schoolorganisatorisch gebied. APV is gecentreerd rond de thema’s leren en instructie, organisatie en innovatie van het onderwijs en kenmerken van de bovenbouwleerling. De cursus APV vindt plaats in het eerste jaar.

Masterstage (9 EC’s)

Tijdens de masterstage, die plaatsvindt in het derde en laatste jaar, geef en begeleid je onderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en werk je in teamverband aan onderwijsontwikkeling. Je reflecteert op het eigen didactisch handelen en verbetert dat. Aan de hand van een portfolio toon je aan dat je voldoet aan het mastercompetentieprofiel. De stageperiode bedraagt minimaal 20 lesweken, zodat een geleidelijke opbouw van leerervaringen gegarandeerd wordt. Het plannen van de stagedagen vindt altijd plaats in overleg met de stagebegeleiders.

Praktijkonderzoek (15 EC’s)

In het laatste jaar van je opleiding verricht je een praktijkonderzoek, startend bij een praktijkvraag uit de eigen les- en/of schoolpraktijk. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de praktijk, die gebaseerd zijn op een synthese tussen enerzijds een literatuurstudie en anderzijds empirische gegevens, verzameld met behulp van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Download studiegids

Geschiedenis 2019-2020

Download

Losse cursus volgen?

Wel kennis vergroten maar geen tijd voor een volledige opleiding? Volg vrijblijvend korte cursussen door middel van contractonderwijs.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de OER vind je info over:

- de inhoud
- de toetsing
- de begeleiding

lees meer
 • Begeleiding en tijdsinvestering

  Je krijgt bij aanvang van de studie een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Hij is je eerste aanspreekpunt voor onderwerpen als studieresultaten en mogelijke problemen. Tijdens de stage word je begeleid door een docent van Fontys en één of meerdere docenten van de stageverlenende instelling.

  De masteropleiding duurt drie jaar en omvat 90 EC’s (European Credits). Elke credit staat voor 28 studiebelastinguren (sbu). De totale studiebelasting komt hiermee op 2520 uur, wat overeenkomt met gemiddeld 20 uur per week.

  Contactdagen

  Woensdag van 12.30-22.00 uur (uiterlijk). De roostertijden kunnen binnen de genoemde tijden per periode variëren.

  Hoeveel uren per week ben je met de studie bezig?

  • 6,5 uur theorie
  • 3,5 uur praktijk
  • 10 uur zelfstudie/onderzoek

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  30%
  Zelfstudie
  50%
  Praktijk
  20%
 • Afstuderen
  Het laatste jaar loop je stage en voer je je afstudeeronderzoek uit. In een eindgesprek (criteriumgericht interview) en in je portfolio toon je aan dat je voldoet aan het mastercompetentieprofiel.
 • Hoe krijg je les
  Het studiejaar is verdeeld in vier blokken van tien weken. De eerste acht weken volg je hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. In week negen en tien vinden de tentamens en hertentamens plaats.