Inhoud opleiding

Inhoud

Vakmanschap en meesterschap zijn beide heel belangrijk voor een leraar. De mate waarin je moet studeren voor de vakinhoud en voor de pedagogisch didactische vakken kan echter verschillen op basis van je vooropleiding en je ervaring. Ook de manier waarop je stage eruit komt te zien is daarvan afhankelijk. Tijdens een intakegesprek wordt er een persoonlijk maatwerkcontract opgesteld met daarin jouw programma. Voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid wordt er veel aandacht besteed aan algemene didactiek/pedagogiek met onderdelen als: oriëntatie leren & onderwijzen; didactiek & klassenmanagement; leer- en gedragsstoornissen; leerlingbegeleiding & mentoraat. Deze pedagogisch-didactische onderdelen volg je samen met maatwerkstudenten die voor een ander schoolvak gekozen hebben.

Nederlands

Naast een pedagogisch-didactisch deel volg je een vakinhoudelijk deel. Nederlands is in het voortgezet onderwijs en in het mbo misschien wel het belangrijkste examenvak. De lerarenopleiding Nederlands in Sittard leidt je op tot een veelzijdige docent Nederlands die bevoegd is voor de hele onderbouw van vmbo, havo en vwo en het hele mbo. Je leert hoe je leerlingen het belang van taal kunt laten inzien. Hoe je leerlingen stimuleert hun mening te ontwikkelen en die goed te verwoorden. Je helpt leerlingen in je latere beroep over spreekangst heen en leert ze om zich schriftelijk helder uit te drukken. Ook help je leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is. En bovenal ontwikkel je passie voor taal!

 1. Letterkunde: fictieanalyse, poëzieanalyse, moderne letterkunde, historische letterkunde, leeslijst. In een maatwerktraject word je vaardig in het analyseren van films, gedichten en verhalen en leer je over de geschiedenis van de letterkunde.
 2. Taalbeheersing: spellen, formuleren, schrijven, debatteren. In een maatwerktraject laat je zien dat je correct kunt spellen en formuleren. Verder leer je verschillende tekstsoorten te schrijven en het voer je een parlementair debat van vier tegen vier.
 3. Taalkunde: syntaxis, algemene taalwetenschappen & psycholinguïstiek, dyslexie, pragmatiek en sociolinguïstiek. Je leert taalkundig en redekundig ontleden, krijgt de basis aangereikt van fonetiek, fonologie, morfologie, semantiek en psycholinguïstiek. Daarnaast leer je inhouden en actualiteiten rondom dyslexie en krijg je de basiskennis van pragmatiek en sociolinguïstiek.
 4. Vakdidactiek: basis, spelling, vaardigheden, taalkunde en jeugdliteratuur. Je leert bij de verschillende vakdidactiekonderdelen hoe je effectief les kunt geven in het betreffende onderdeel.
 5. NT2 en TVO. Je leert de praktische en theoretische basisbeginselen van het lesgeven aan meertalige klassen en leerlingen met een anderstalige achtergrond.

Je pedagogisch-didactische kennis en vakinhoudelijke kennis breng je in de stage in praktijk. Je begint straks goed toegerust aan je carrière, want goed lesgeven is een kunst en daagt je uit. Elke dag weer!

Maatwerk

Een maatwerktraject Nederlands is een verkort, meestal tweejarig traject dat je in deeltijd kunt volgen als je al een hbo of wo-diploma in huis hebt. Fontys Lerarenopleidingen Sittard biedt de maatwerktrajecten in de vakken Duits, Engels, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde en wiskunde.

 • Opbouw

  Persoonlijk gesprek?

  Denk je na over een lerarenopleiding, maar weet je nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie, of bij jouw vakkennis? Twijfel je of je in je huidige baan voldoende ruimte kunt vrijmaken of dat je een goede leerwerkplek kunt vinden?  Wil je eerst meer weten over zo’n maatwerktraject, of loop je tegen heel andere vragen aan?

  Maak altijd een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de opleidingscoördinator van de deeltijd. Deze kan met je meedenken, jouw persoonlijke situatie in kaart brengen en samen met jou uitstippelen hoe de studie voor jou het beste vorm kan worden gegeven. Het gesprek is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

 • Stage

  Er is niet één vorm van stage binnen de trajecten. Bij het vaststellen van de duur van je stage, kijken we naar je eventuele onderwijservaring en andere competenties.
  Uitgangspunt is dat je 80 volledige lessen, waarvan 30 lessen in het beroepsonderwijs, in de schoolpraktijk uitvoert. Voor docenten die al werkzaam zijn in het beroepsonderwijs kan een stage met een omvang van minimaal 30 lessen in de onderbouw havo/vwo verplicht worden gesteld.

  Op basis van je ervaring en competenties kan het zijn dat je een kleiner aantal uren stage kunt lopen. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van tussentijdse ervaringen en/of het eindassessment juist meer stage gaat lopen. Dit bepaal je altijd samen met je stagebegeleider.

 • Hoe krijg je les

  Om te komen tot een maatwerktraject dat jou op het lijf geschreven is, heb je overleg met de opleidingscoördinator. Vervolgens ga je je eigen weg. Je volgt lessen, loopt stage en studeert af. Bij al die fases krijg je begeleiding van docenten van de opleiding. Bij hen kun je altijd terecht met vragen of voor overleg.

 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding is kleinschalig waardoor je je snel thuis voelt. We bieden veel persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit. Fontys lerarenopleiding Sittard is niet voor niets al sinds 2012 de beste lerarenopleiding van Nederland volgens de Keuzegids Hbo en Elsevier.