Sprint naar content
Profiel

Leraar Nederlands (professionele master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd
Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen

Wil je graag je eerstegraadsbevoegdheid behalen? Ben je op zoek naar meer verdieping in de Nederlandse taal? Wil je graag een masteropleiding volgen waarin jouw handelen als leraar centraal staat? Zoek je meer uitdaging in je werk? Dan is de tweejarige professionele master Leraar Nederlands in Sittard de opleiding voor jou.

Over de opleiding

De professionele master Leraar Nederlands in Sittard biedt jou de mogelijkheid om in twee jaar je diploma te behalen. Natuurlijk mag je langer dan twee jaar over de opleiding doen. Een persoonlijk gesprek daarover is altijd mogelijk. We plannen altijd samen de beste route voor jou. De lerarenopleiding in Sittard is een kleinschalige opleiding met ervaren en deskundige docenten. 

De opleiding volgt uiteraard de kennisbasis en is daarmee een stevige vakinhoudelijke voorbereiding. Bovendien staat het professioneel handelen als docent centraal. Als docent moet je vakinhoudelijk sterk zijn tijdens het uitoefenen van je beroep. De master gaat uitgebreid in op het lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo. 

Waarom de master Leraar Nederlands?

 • De opleiding is kleinschalig met ervaren docenten
 • De opleiding kun je in twee jaar voltooien
 • De opleiding geeft je de kans werk en studie goed te combineren
 • De opleiding stelt je (toekomstig) professioneel handelen centraal

 

Wat ga je leren?

De opleiding bestaat voor twee derde uit intensieve vakinhoudelijke en -didactische verdieping. Vakdidactiek neemt een sterke plaats in bij de inhoudelijke vakken. Fontys Lerarenopleiding Sittard integreert didactiek in de inhoudelijke vakken omdat wat je tijdens de opleiding leert dan direct toepasbaar is in je baan als docent. Ook worden er nog aparte didactisches module aangeboden. Het andere deel van de opleiding bestaat uit onderwijskunde/pedagogiek, een masterstage in het tweede jaar en een afstudeeronderzoek.  

 • De opleiding stelt je (toekomstig) professioneel handelen centraal
 • De vakken liggen alle in de lijn: taalkunde, taalbeheersing en letterkunde
 • De stage en het onderzoek vallen in jaar twee
 

Over Applied Science

over de opleiding
 

Hoe ziet je week eruit?

Je volgt lessen op donderdag en vrijdag tussen 09:30 uur en 17:00 uur. De lessen zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. Ze zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen. 

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. Elke periode sluit af met een tentamenweek en een herkansingenweek.  

De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen ze meestal op hun eigen school stage in de bovenbouw. 

 
 

Toelatingseisen

 • Afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraadsbevoegdheid) in Nederlands.
 • Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld een hbo-opleiding of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied, dan dien je eerst ons flexibele deeltijdprogramma te doorlopen in de bacheloropleiding tot leraar vo. Bekijk hier meer informatie over dit deeltijdprogramma.

Toelating is niet mogelijk wanneer je een havo, vwo of mbo vooropleiding hebt.

 

Placeholder for Fontys video
"Het volgen van een masteropleiding is een prachtige manier om te groeien in je vak en als persoon"
Lees het interview met Judith (masterstudent)

 

Opbouw

De professionele masteropleiding Leraar Nederlands in Sittard is opgedeeld in drie leerlijnen om een stevige vakinhoudelijke basis te garanderen. Benieuwd welke vakken bij welke leerlijnen worden gegeven? Lees snel verder. 

Voor menselijke communicatie hebben we geen beter hulpmiddel dan taal. Bij het vak 'Algemene Taalwetenschap' verdiepen en verbreden we je algemene taalkundige kennis enorm. Je bekwaamt je binnen diverse terreinen van de linguïstiek, zoals de fonologie en de syntaxis, en leert over de grenzen van het Nederlands heen te kijken. Hoe zit het Nederlands in elkaar ten opzichte van andere talen, zoals het Duits of het Japans? Door ook naar andere talen te kijken, leer je je moedertaal beter begrijpen.  

Daarnaast is er aandacht voor de diachrone ontwikkeling van het Nederlands: hoe zijn we onze naamvallen grotendeels kwijtgeraakt? Hoe komt het dat varen eeuwen geleden ‘gaan’ betekende, en nu specifiek ‘over water gaan’? Zulke vragen komen aan de orde bij dit vak, dat ook nauw aansluit bij Historische letterkunde.  

Het vak ‘Taalkunde in historisch perspectief' besteedt aandacht aan verschillende taalkundige stromingen, zoals generativisme (Chomsky) en constructiegrammatica (Goldberg). Het vak verkent de opvattingen die taalkundigen hebben over het ontstaan en de structuur van taal in ons hoofd. Is taal aangeboren of aangeleerd? Is er een aparte ‘language faculty’ of maakt taal meer deel uit van algemene cognitie? En een heel belangrijke: bestaat grammatica eigenlijk wel?  

Hoe taal werkt in de hersenen, wat taal betekent in ons dagelijks leven en wat de meerwaarde is van taalkundig onderzoek, dat leer je tot slot bij 'Toegepaste Taalkunde', in het tweede jaar van de opleiding. Dat doen we onder meer door in verschillende taalkundige onderzoeken te grasduinen, zodat je meer vertrouwd raakt met onderzoeksmatig denken. Hoe taalkundige onderzoeken en interessante kennisonderdelen van het taalsysteem en –gebruik didactisch vertaald kunnen en zelfs moeten worden voor leerlingen in het v.o. staat natuurlijk ook op het programma. Het ontbreken van taalkunde als schoolonderdeel in de bovenbouw wordt steeds vaker bekritiseerd. Het is de vraag of dat goed is.  

Kortom: taalkunde is een uiterst divers en interessant vak, dat veel verder reikt dan het aanwijzen van naamwoordelijke gezegdes.

De bovenbouwleerling leest, spreekt, schrijft, vat samen, debatteert en discussieert. Zijn docent heeft een goede didactische aanpak en stimuleert en toetst. Het programma "Taalbeheersing" aan de deeltijdmaster in Sittard verbetert de eigen vaardigheid van de student en geeft didactische inzichten voor de lespraktijk. In vijf cursussen.  

De cursus argumentatieleer gaat in op de argumentatieve vaardigheden die voorkomen in schoolexamens en centraal examens. Hoe zitten argumentaties in elkaar? Hoe overtuigend zijn die eigenlijk of zijn ze misleidend? En hoe behandel je argumentatieleer in de klas? De modules mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid gaan in op de didactische inzichten. Hoe leer je leerlingen schrijven en spreken? Tegelijkertijd moet de student de verschillende vormen van toetsing op eigen niveau ondergaan. Uitgangspunt hierbij is de klassieke retorica. Je schrijft dus opiniërende teksten, houdt referaten en debatteert en discussieert op hoog niveau. De cursus academische vaardigheden gaat in op wetenschappelijk denken, lezen en schrijven. Een academische attitude is nodig in de dagelijkse werkzaamheden van de eerstegrader: de bovenbouwleerling vwo wordt immers voorbereidend academisch opgeleid. Bij het vak leesvaardigheid krijgt de student inzicht in de recente inzichten uit de tekstwetenschap. Leesvaardigheid bestrijkt het belangrijkste onderdeel van het bovenbouwcurriculum Nederlands: het centraal schriftelijk examen. De eerstegrader moet beschikken over een excellente leesvaardigheid. 

Letterkunde is een belang- en omvangrijk onderdeel van de dagelijkse lespraktijk van de bovenbouwdocent. In de literatuurcolleges vervult de docent verschillende rollen, zoals cultuuroverdrager, adviseur, duider en inspirator. Visie, vakkennis en bevlogenheid zijn daarbij sleutelbegrippen. In het letterkundecurriculum wordt de masterstudent voorbereid op die beroepspraktijk. Er is aandacht voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis van het begin tot nu, waarbij al dan niet gecanoniseerde literaire werken gelezen en besproken worden binnen hun cultuurhistorische context (cultuuroverdrager). De student kan daarnaast zijn belezenheid vergroten door het lezen van een keuzeliteratuurlijst (adviseur). Bestaande proza- en poëzieanalytische vaardigheden worden aangescherpt en de student maakt kennis met en leert een afgewogen keuze te maken uit verschillende narratologische benaderingswijzen (duider). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het wetenschappelijke denken over literatuur. De student maakt kennis met verschillende literatuurbenaderingen, vormen van literatuurkritiek en literatuurwetenschappelijke denkscholen. Ten slotte is er aandacht voor literatuur als schoolvak; de student bespiegelt onder andere op actuele discoursen over didactiek, de omgang met historische teksten, methoden voor literatuurgeschiedenis en bepaalt zijn positie ten opzichte van de rol die literatuur speelt in het hedendaagse onderwijs (inspirator). 
 
 

Werk/stage

In de laatste fase van je opleiding voer je tijdens je stage een praktijkonderzoek uit. Dit onderzoek stelt je in staat wetenschappelijke inzichten te didactiseren en zo in te zetten dat de toekomstige lespraktijk verbetert. Een mooie missie voor een masterstudent. Het onderzoek is altijd een combinatie van wetenschappelijke literatuur, empirisch onderzoek en didactische inzichten. 
Het praktijkonderzoek is met de stage input voor de allerlaatste stap: het bekwaamheidsexamen. Tijdens dit gesprek toon je je bekwaamheden aan en reflecteer je kritisch op de afgelopen twee jaar. Het gesprek is de drempel van de eerstegraadsbevoegdheid: hoe koppel je dat wat je leerde aan een mooie toekomst als eerstegraadsdocent. 

De masteropleiding Leraar Nederlands in Sittard leidt je op om les te geven aan de bovenbouw van het havo en vwo. Met de eerstegraadsbevoegdheid mag je ook lesgeven in het hbo. 

Baanmogelijkheden

 • Leraar Nederlands in de bovenbouw van het havo en vwo
 • Leraar Nederlands in het mbo en hbo
 • Een brede rol in het onderwijs binnen je schoolinstelling
 • Doorstuderen voor een master Toetsdeskundige, Educational Needs of Leren en Innoveren om je kennis te verbreden.

 

 

Agenda

Voorlichting Leraar Nederlands Sittard | Online
07 jun 2023 19:00 - 20:00 CEST uur
Programma
Online voorlichting Master Leraar Nederlands (FLOS)

Meer weten over de opleiding Leraar Nederlands Sittard

Wanneer je overweegt om in te schrijven, neem dan contact met ons op voor een intakegesprek. Dit is een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kan je de opleiding in twee jaar afronden of is een langer traject een betere optie? 

Niet onbelangrijk daarbij is de vraag of je al in het tweedegraadsgebied werkt en de vraag hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten. Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk en lerarenbeurs. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Het Studenten Informatie Punt (STIP) brengt je in contact met de coördinator van jouw opleiding. Je bereikt STIP op telefoonnummer 08850 79599

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

 • STAP-budget
 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.