Inhoud opleiding

Inhoud

We versterken jouw vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheden. Onze opleiding is geen universitaire masteropleiding, maar een masteropleiding waarin het professioneel opereren als docent centraal staat. De vakinhoud is dus zeker leidend, maar wordt niet exclusief wetenschappelijk bestudeerd. 
De student moet vooral vakinhoudelijk sterk zijn tijdens het uitoefenen van het mooie beroep van leraar: we gaan uitgebreid in op het lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo.

 • Didactiek

  De didactiek bieden we soms apart aan, maar is geïntegreerd in de modules. Alle vakinhoudelijke onderdelen maken van de student door theoretische onderbouwing een inhoudelijk bekwame docent, maar het is de didactische component die ervoor zorgt dat de docent zijn kennis effectief kan overdragen. Daarbij geldt dat elk domein zijn eigen didactische inzichten vraagt: het Sittards programma doet daaraan recht.


  Studente:

  "Inspirerend lesgeven leer je van inspirerende docenten."

 • Begeleiding en tijdsinvestering

  Verdeling lestijd-werktijd

  Je hebt les op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Op die dagen ben je dus in Sittard en krijg je les of werk je aan opdrachten. De meeste studenten zijn op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam als tweedegrader en lopen stage in bovenbouwklassen. Op die manier kun je werk en studie goed combineren.

  Studente:

  "Intensieve opleiding met inspirerende docenten."

 • Afstuderen

  Tijdens de opleiding verricht de masterstudent een praktijkonderzoek. Het doen van onderzoek is evenwel geen doel op zichzelf, maar een middel dat de student in staat stelt ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld ten aanzien van hun vakgebied te duiden en daaraan als leraar binnen het schoolvak betekenis te geven. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de praktijk, die gebaseerd zijn op een synthese tussen enerzijds een literatuurstudie en anderzijds empirische gegevens, verzameld met behulp van sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek.

  Het praktijkonderzoek is tezamen met een competentie-examen de afsluiting van de opleiding. Tijdens het competentie-examen – gekoppeld aan de stage – zet je je sterktes en zwaktes uiteen en koppel je de praktische aan de theoretische ervaringen. Bovendien laat je jouw ontwikkelingen in onderwijsvisie zien.

 • Hoe krijg je les

  Elk studiejaar kent vier perioden van 8 lesweken en 2 tentamenweken. De docenten vullen de lessen met een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. De lessen zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in je lespraktijk kunt toepassen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek (week 9) en een herkansingenweek (week 10).

  Onderwijskunde en pedagogiek bieden de lessen gezamenlijk aan voor de masteropleidingen Engels, Nederlands en wiskunde.

  Studente:

  "De eerste opleiding waarvan ik geen les wil missen."

 • Typerend voor deze opleiding
  De didactiek is geïntegreerd in de modules en komt bij alle vakken herkenbaar aan bod. We hebben dus geen apart didactische modules, maar benutten de didactische inzichten tijdens de vakinhoudelijke colleges.

  Studente:

  "Wat ik op de opleiding leerde, kon ik soms de dag erna al in de klas gebruiken."