Inhoud opleiding

Inhoud

We versterken jouw vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheden. Onze opleiding is geen universitaire masteropleiding, maar een masteropleiding waarin het professioneel opereren als docent centraal staat. Er wordt echter wel universitaire literatuur bij de vakinhoudelijke modulen gebruikt. De vakdidactiek vertaalt de inhoud naar de lespraktijk. Bovendien zorgt de vakinhoud voor uitbreiding van kennis op expertniveau: onze eerstegraders bieden vanuit een helicopterview de leerstof aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo aan.

 • Didactiek
  Bij de masterlerarenopleiding wiskunde in Sittard worden de vakdidactische modulen door de gehele studietijd aangeboden. Door deze opzet leer je te discussiëren over vakinhoudelijke en –didactische onderwerpen tijdens de colleges en kun je dit gedurende een relatief lange periode voortzetten. Het eigen maken van een brede vakinhoud met verschillende typen wiskunde zorgt ook voor een brede inhoud van vakdidactiek en dit heeft een lange periode nodig om belicht en aangeboden te worden. Bovendien worden de vakdidactische modulen door de spreiding over de twee leerjaren gevoed door vakinhoudelijke modulen voor keuzes die gemaakt kunnen worden voor de beroepsproducten. De stage is zeer nauw verbonden met de vakdidactische modulen, aangezien beroepsproducten direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Daarnaast zorgt de stage voor een continue koppelen naar vakdidactiek, omdat ervaringen vanuit de praktijk ingebracht in vakdidactiek kunnen worden als basis voor discussie of voor beroepsproducten.

 • Begeleiding en tijdsinvestering
  Je hebt les op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Op die dagen ben je dus in Sittard en krijg je les of werk je aan opdrachten. De meeste studenten zijn op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam als tweedegrader en lopen stage in bovenbouwklassen. Op die manier kun je werk en studie goed combineren.
 • Afstuderen

  Tijdens de opleiding verricht de masterstudent een praktijkonderzoek. Het doen van onderzoek is evenwel geen doel op zichzelf, maar een middel dat de student in staat stelt ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld ten aanzien van hun vakgebied te duiden en daaraan als leraar binnen het schoolvak betekenis te geven. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de praktijk, die gebaseerd zijn op een synthese tussen enerzijds een literatuurstudie en anderzijds empirische gegevens, verzameld met behulp van sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek.

  Het praktijkonderzoek is tezamen met een competentie-examen de afsluiting van de opleiding. Tijdens het competentie-examen – gekoppeld aan de stage – zet je je sterktes en zwaktes uiteen en koppel je de praktische aan de theoretische ervaringen. Bovendien laat je jouw ontwikkelingen in onderwijsvisie zien.

 • Hoe krijg je les

  Elk studiejaar kent vier perioden van 8 lesweken en 2 tentamenweken. De docenten vullen de lessen met een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. De lessen zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in je lespraktijk kunt toepassen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek (week 9) en een herkansingenweek (week 10).

  Onderwijskunde en pedagogiek bieden de lessen gezamenlijk aan voor de masteropleidingen Engels, Nederlands en wiskunde.

  Student:

  “De structuur van de colleges en de variatie in werkvormen zijn voorbeelden voor mijn eigen lessen.”

 • Typerend voor deze opleiding

  Bij de masteropleiding wiskunde in Sittard werken we vanuit de visie van de geschiedenis en de toepasbaarheid van de wiskunde. Deze visie komt in een aantal opzichten in de opleiding aan bod:

  • De toepasbaarheid van de wiskunde staat centraal. Dit komt tot uiting in de vakdidactische en –inhoudelijke modulen door enerzijds bij een groot aantal (wiskundige) onderwerpen de toepassingen aan bod te laten komen en anderzijds de schoolwiskunde van de bovenbouw havo/vwo te belichten waar mogelijk. Het bestuderen van de toepasbaarheid van de wiskunde heeft een hoogtepunt bij de module Numerieke Wiskunde op vakinhoudelijk niveau en de modulen Vakdidactiek 1 en 2, Centrale Eindexamens en Vakoverstijgend Projectonderwijs op vakdidactisch niveau.
  • Het verweven van de geschiedenis van de wiskunde kent het hoogtepunt in de module Grondslagen van de Wiskunde, waarin de grondslagen van de wiskunde in het licht van het verloop van de geschiedenis bekeken worden. Daarnaast wordt de geschiedenis van de wiskunde bij veel modulen geïmplementeerd als verrijking van de colleges.

  Fontys lerarenopleiding Sittard gelooft in de kracht van colleges en contactmomenten, dus we zijn geen partner bij wie je alles zelfstandig moet doen.