Inhoud opleiding

Inhoud

Het programma heeft het beroepsprofiel als kader, dat in verschillende fases (propedeuse- en een post-propedeusefase) is opgedeeld. Op basis van een intakeprocedure wordt jouw manier van studeren achterhaald. We gaan bepalen wat jij nodig hebt om stapsgewijs en onder begeleiding te groeien naar een zelfgestuurde manier van studeren en ontwikkelen. Vanzelfsprekend word je gestimuleerd om je te verdiepen in recente ontwikkelingen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Er vindt aanbod plaats door expertdocenten van de verschillende vak-en vormingsgebieden. Deze vakken moet jij namelijk ook in de basisschool kunnen vormgeven. Dit komt naar voren in inspiratie- en feedbacksessies op maat.

Onderwijs-en examenregeling (OER)

In de OER vind je info over:
- de inhoud
- de toetsing
- de begeleiding
Naar de OER van deze opleiding

Vragen over studiekeuze?

Neem contact op met een studie-en beroepskeuzeadviseur
T: 08850 82222
E: studieloopbaancentrum

 • Opbouw opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Het eerste jaar

  De duur van de studie is, gezien de variatie aan vooropleiding, werkervaring, kennis en vaardigheden die jij meeneemt, variabel. Ook persoonlijke (werk- en privé) omstandigheden kunnen hier een rol in spelen. Op basis van onze ruime ervaring met de deeltijdopleiding, zullen de meeste studenten tussen de 2 en 4 jaar nodig hebben. De begeleidingsavond voor zowel Tilburg als Eindhoven is de dinsdagavond. Op maandagavond is in Eindhoven het expertaanbod. Dit aanbod is in Tilburg op de donderdagavond.De studie start op beide locaties in september. Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding ook in februari in Eindhoven of in Tiburg.

  Als richtlijn kun je als indicatie uitgaan van de volgende tijdsinvestering:

  • 8 uur contacturen;
  • 8 uur stage;
  • 4 uur stagevoorbereiding en evaluatie;
  • 15 zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  25%
  Zelfstudie
  40%
  Praktijk
  35%

  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

 • Studiesucces opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Studiesucces voor iedere student: dat is onze doelstelling. Rekenen, taal en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek zijn zogenaamde succesvakken. Dit betekent dat je eigen vaardigheid met betrekking tot deze vakken op een landelijk aangegeven niveau moet liggen om je studiesucces te garanderen.

  Om ervoor te zorgen dat succesvakken geen struikelvakken voor je worden, bieden we je verschillende mogelijkheden aan. Zo kun je deelnemen aan de zomercursus rekenen en/of taal. Dit kan als jij je ingeschreven hebt op één van de pabo’s van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Daarnaast is er per vak een selectie gemaakt uit studiemateriaal waarmee je zelf aan de slag kunt om je instapniveau te vergroten. Op deze manier heb je de succesvolle start zelf in de hand.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Stages zijn een belangrijk element tijdens de hele opleiding. Daar komt de theorie samen met de praktijk. Je loopt stage op één van onze opleidingsscholen samen met andere deeltijdstudenten. Dat zijn scholen waar wij als pabo erg intensief mee samenwerken. Je loopt direct al stage in de eerste periode van de propedeuse. Dit is 1 dag in de week, de dinsdag. Per studiejaar geef je eenmaal een stage van (minimaal) drie aaneengesloten dagen les.
  Aan de basis van je ontwikkeling op de stage liggen enerzijds je persoonlijke leervragen en anderzijds het competentievenster. De stage bereid je voor met de mentor van de basisschool, met je medestudenten en aan de hand van feedback van domeinexperts. Tijdens elke stage word je begeleid door een mentor van de basisschool, je persoonlijke tutor en een basisschoolcoach. Je maakt in het eerste jaar kennis met zowel de onderbouw (groep 1 t/m 4) als de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8) van je stageschool. Als onderdeel van de eindstage (afstuderen) verzorg jij gedurende een aaneengesloten periode van tien dagen het onderwijs in de stageklas. En natuurlijk regel je ook alles wat daarbij komt kijken.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Afstuderen opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Als je in de afstudeerfase de meesterproef, de theorie-opdrachten, het onderzoek en het programma levensbeschouwing positief hebt afgerond, toon je je kwaliteiten in een competentie-examen. Bij succes ontvang je het getuigschrift hoger beroepsonderwijs (diploma) en een diplomasupplement. Hierop staat uiteraard vermeld dat je competent bent voor het beroep van leraar basisonderwijs. Daarnaast vermeldt het supplement:

  • dat je de landelijke kennisbases beheerst;
  • welk differentiatieprogramma je hebt gevolgd;
  • welk specialisatieprogramma je hebt gevolgd.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Levensbeschouwelijke vorming opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  In de loop van je studie maak je een aantal keuzes. Eén van die keuzes is de keuze voor een verdieping in één van de volgende stromen die we kennen in het Nederlandse basisonderwijs:

  • Openbaar onderwijs: landelijk erkend ‘Diploma Openbaar Onderwijs’
  • Protestants-christelijk onderwijs: landelijk erkend ‘Diploma Christelijk Basisonderwijs’
  • Rooms-katholiek onderwijs: landelijk erkende ‘Akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbeschouwing'
 • Hoe krijg je les bij de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Tijdens de avonden waarop de contactactiviteiten zijn georganiseerd, heb je enerzijds een inspirerend (al dan niet thematisch) aanbod vanuit vakken en domeinen. Deels is dit aanbod programmagestuurd. Je volgt dan lesaanbod dat is afgestemd op betreffende fase van de opleiding. Deels is dit aanbod ook vraaggestuurd. Dat betekent dat aanbod wordt ontworpen op basis van leervragen van studenten. Bij vraaggestuurd aanbod is er altijd een keuze uit verschillende activiteiten. Anderzijds zijn er bijeenkomsten die meer gericht zijn op procesbegeleiding. In groepen werk je dan op een eigen wijze aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Op deze avonden staan eigen leervragen en cases van studenten centraal. De tutor ondersteunt diepgang, geeft feedback op het proces en bewaakt de kwaliteit en de kaders van de competentievensters. In de lessen is er vanzelfsprekend aandacht voor de theorie die voor jou als (toekomstig) leerkracht van belang is. Theorie is echter niet het doel. Het is veel meer een middel om in de praktijk beter te kunnen functioneren. Je zult dan ook zien dat er in het aanbod veel aandacht is voor voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

 • Studiebegeleiding opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Een goede studiebegeleiding staat centraal bij deze opleiding. Zowel bij het theoretisch aanbod als in de praktijk. Jij krijgt gedurende het gehele jaar een vaste tutor die jou op dinsdagavond én in de praktijk kan begeleiden.

  Een studie en dus de begeleiding bij onze pabo begint met een intakegesprek. De uitkomsten van dat gesprek vormen de basis van de persoonlijke begeleiding door je tutor. De tutor staat je gedurende de eerste fase van de opleiding terzijde. Afhankelijk van je behoefte is de begeleiding door de tutor in het begin meer of minder intensief. Gaandeweg de opleiding ga je steeds meer op eigen kracht functioneren.

  In bijzondere situaties kun jij als student altijd een beroep doen op extra begeleiding, op onze opleiding of binnen Fontys Hogescholen

 • Studie in cijfers opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Een goede studie kiezen die echt bij jou past, kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen, heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie: zie www.studiekeuze123.nl

 • Typerend voor de opleiding opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

  Binnen onze opleiding staat jouw ontwikkeling centraal. We dagen je uit je talenten te ontdekken om groei bij jezelf én bij kinderen te realiseren. Wij voelen ons verantwoordelijk om samen met het werkveld een optimale leeromgeving voor jou te creëren. In het kort zijn typerend voor onze opleiding:

  • Gedifferentieerd naar studiestijl;
  • Gericht op zelfsturing;
  • Ontwikkelingsgericht op de zelfsturing van de student.

 • Opleidingstrajecten in deeltijd en subsidieregelingen leraar basisonderwijs (pabo)
 •   Flexibele deeltijd voor voor studenten met minimaal MBO-4 vooropleiding en in dienst bij een bevoegd gezag (waaronder onderwijsassistenten)

  Voor wie?

  Indien een kandidaat student minimaal een mbo-4 opleiding heeft afgerond, voldoet aan de toelatingseisen én in dienst is bij een bevoegd gezag kan hij of zij de flexibele deeltijdopleiding volgen. Voor schooljaar 2019-2020 hanteren we de afspraak dat een student gedurende de opleiding stage loopt POS-scholen (scholen die zijn aangesloten bij het Partnerschap Opleiden in School). De student kan gedurende maximaal één semester de werkplek inzetten als stageplek met uitzondering van de propedeuse.

  Subsidieregeling Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

  Het bevoegd gezag (schoolbestuur) kan een subsidie aanvragen indien een onderwijsassistent die bij hen in dienst is een lerarenopleiding PO gaat volgen. Met die subsidie worden het collegegeld en 8 studie-uren vergoed. Werkgever (schoolbestuur) en werknemer (onderwijsassistent) maken afspraken over vergoeding uren, studiekosten (ook als men er langer dan 4 jaar over doet) en andere zaken die geregeld moeten worden.

   

  De onderwijsassistent kan bij Fontys hogeschool Kind en Educatie de flexibele deeltijdopleiding volgen met een nominale studieduur van 4 jaren.  

  Informatie over de subsidieregeling onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar:

  https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-68026.html

 •   Sneller voor de klas met de mijlpalenregeling

  Met je HBO of WO achtergrond sneller voor de klas

  Dankzij de mijlpalenregeling kun je sneller voor de klas in het basisonderwijs. In augustus 2018 is in de Kamerbrief ‘Extra acties tegen het lerarentekort’ deze mogelijkheid aangekondigd. In overleg tussen LOBO, VH, PO-Raad en OCW zijn de mijlpalen opgesteld. Vanaf augustus 2019 wordt het voor studenten aan lerarenopleidingen primair onderwijs die reeds een HBO- of WO-diploma in hun bezit hebben mogelijk om “versneld voor de klas” te staan. Deze studenten kunnen tijdens hun opleiding aangesteld of benoemd worden (met een daarbij passende salariëring) als leraar basisonderwijs door een bestuur voor primair onderwijs. Voorwaarde hierbij is dat de studenten, naast een minimaal een HBO-bachelordiploma, een aantal voorgeschreven mijlpalen behaald moeten hebben.

  Vereiste mijlpalen Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)

  Een pabostudent met een al afgeronde HBO-bachelor opleiding kan als leraar in het primair onderwijs worden benoemd/aangesteld, als hij /zij:

  o   al in het bezit is van een afgeronde HBO-bachelor of WO getuigschrift;

  o   bewezen heeft ‘beroepstakenbekwaam’ te zijn (door de bijbehorende opleidingsonderdelen met succes te hebben afgerond);

  o   Voor schooljaar 2019-2020 hanteert Fontys Hogeschool Kind en Educatie hiervoor de volgende mijlpalen die behaald moeten zijn: Sets leeruitkomsten 1 t/m 4 afgerond inclusief de daarbij behorende stages en Fontys kennistoetsen, maar uitgezonderd een of meer van de landelijke (kennis)toetsen (LKT Taal, LKT rekenen/wiskunde en APTIS).  

  Een student die aan bovenstaande mijlpalen voldoet en van het traject gebruik wil maken, moet een PO-bestuur vinden dat hem/haar wil aanstellen als leraar. Dit bestuur dient met de student en de lerarenopleiding een tripartite scholings- en begeleidingsovereenkomst te sluiten van maximaal 2 jaar. De ervaring leert dat voor een succesvol verloop van de opleiding een aanstelling van minimaal 0.4 fte en maximaal 0.8 fte wenselijk is.

  In die periode van 2 jaar moet de student de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs van Fontys Hogeschool Kind en Educatie afronden. De werkplek kan daarbij als stageplek worden ingezet. Dat ontslaat de student niet van de verplichting om te voldoen aan de eisen van de leeruitkomsten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.

  Student blijft student

  Studenten die het traject gaan volgen, blijven student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dit betekent dat zij hun bacheloropleiding geheel moeten afronden, en een bachelor-graad ontvangen. Besturen kunnen dan ook geen beroep doen op de subsidie zij-instroom volgens de Regeling subsidie zij-instroom.