Modulair

In de Masteropleiding Leadership in Education worden onderstaande modules aangeboden. Deze modules zijn ook afzonderlijk te volgen. De modules worden erkend voor zowel de registratie als ook de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Kijk hiervoor de uitgebreidere modulebeschrijvingen.

Module ‘Onderzoek 1’ (5 EC)

De module 'Onderzoek 1' is een kennismakingsmodule rondom onderzoek. In deze module ga je aan de slag met de vraag hoe onderzoek binnen de school kan bijdragen aan de schoolontwikkeling in de richting van een professionele leergemeenschap (PLG).
Lees meer over de module 'Onderzoek 1'

Module ‘Toekomstgericht onderwijs en leiderschapsidentiteit’ (5 EC)

In de module ‘Toekomstgericht Onderwijs’ vindt een oriëntatie plaats op trends in de (inter)nationale maatschappelijke context van het onderwijs, zoals onder meer beschreven in trendonderzoeken door OECD. De trends worden geanalyseerd in relatie tot onderwijs- en schoolontwikkeling en er wordt een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een beeld met betrekking tot leren en onderwijzen in de 21e eeuw, veranderende inhouden en skills en de veranderende rol van de leraar en de schoolorganisatie (o.a. PLG).
Lees meer over de module 'TLI'

Module ‘Organisatie inrichten’ (5 EC)

De leidende vraag binnen de module Organisatie Inrichten is op welke wijzen er naar een organisatie gekeken kan worden. Door aandacht voor concepten en modellen enerzijds en de vertaling daarvan naar de eigen schoolpraktijk verwerf je belangrijke kennis en inzichten voor jouw leiderschapspraktijk. In de module analyseer je vanuit verschillende invalshoeken je eigen onderwijsorganisatie.
Lees meer over de module 'Organisatie inrichten'

Module ‘Richting geven’ (5 EC)

In deze module ga je concreet aan de slag met een visieontwikkeling ten behoeve van de eigen onderwijsorganisatie. Je werkt aan een visiedocument, waarin je ofwel tot een integrale school- of bestuursvisie komt, ofwel een onderdeel van deze visie nader uitwerkt. Ook maak je een kennisclip waarmee je de visie toegankelijk en communicabel maakt. Lees meer over de module 'Richting geven'

Module ‘Onderzoek 2’ (10 EC)

In de module onderzoek 2 doorloop je de volledige onderzoekscyclus één keer volledig d.m.v. het vormgeven en verslagleggen van eigen onderzoek in de eigen schoolorganisatie.
Lees meer over de module 'Onderzoek 2'

Module ‘Sturen op kwaliteit’ (5 EC)

In deze module analyseert en verbeter je het kwaliteitssysteem van de eigen onderwijsorganisatie. Je (her-)ontwerpt een kwaliteitsinstrument waarmee je beoogt de kwaliteitscultuur in je organisatie te versterken. We staan stil bij de betekenis van begrippen zoals kwaliteit, kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging en kijken naar (gangbare) benaderingen die worden aangetroffen bij het denken en verbeteren van kwaliteit.
Lees meer over de module 'Sturen op kwaliteit
'


Module ‘Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie’ (5 EC)

In deze module kijk je met behulp van een storyline analyse terug op een innovatie in je eigen school. Je denkt na en reflecteert op de door jou gevoerde strategie, en stelt deze bij indien nodig. Je kiest bijpassende interventies. Om deze goed te kunnen uitvoeren is er aandacht voor skills (strategische gespreksvoering) gericht op betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand.
Lees meer over de module 'Innoveren''

Module ‘Mensen ontwikkelen’ (5 EC)

In deze module werk je aan een aantal opdrachten die je in een portfolio verzamelt. Je werkt aan deze opdrachten in de bijeenkomsten, en koppelt deze aan concrete interventies in school- of organisatieteam. Tijdens bijeenkomsten worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals instructies (al dan niet digitaal), opdrachten, Empathy map, coaching en intervisie in leerteams, 360 graden feedback, etc. Naast de ontwikkeling van een kennisbasis legt de module een accent op het voeren van de professionele dialoog.
Lees meer over module 'Mensen ontwikkelen'


Module ‘Leiderschapsidentiteit (1 en 2)' (10 EC)

Fontys biedt een tweetal modules leiderschapsidentiteit aan, die gevolgd worden in combinatie met andere modules uit de MLE opleiding. Vanuit een biografisch perspectief werk je aan jouw eigen visie op leiderschap en de ontwikkeling van hun leiderschapsidentiteit (wie ben ik, waar sta ik, waar ga ik?). Je toont aan dat je je eigen feedback organiseert, analyseert en vertaalt naar persoonlijke ontwikkeldoelen in je leeragenda. Deze leeragenda wordt gevoed door ervaringen in andere modules van de MLE opleiding.
Lees meer informatie over de module 'Leiderschapsidentiteit (1 en 2)'


Module ‘Masterclass’ (5 EC)

In deze module ontrafelen studenten in masterclasses met (externe) experts acht thema’s die volgens directies en schoolbesturen uit de regio actueel zijn. Deze module geeft state-of-the-art-inhouden en inzicht in de vraag: hype of trend? Deze masterclasses hebben betrekking op actuele, verdiepende en/of inspirerende thema’s in het onderwijs of de maatschappelijke context daarvan.
Lees meer informatie over de module 'Masterclass'

Sfeerafbeelding Fontys