Modulair

In de Masteropleiding Leadership in Education worden onderstaande modules aangeboden. Deze modules zijn ook afzonderlijk te volgen. De modules worden erkend voor zowel de registratie als ook de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Kijk hiervoor de uitgebreidere modulebeschrijvingen.


Module ‘Onderzoek 1’ (5 EC)

De module ‘Onderzoek 1’ is een kennismakingsmodule rondom onderzoek. In deze module gaat u aan de slag met de vraag hoe onderzoek binnen de school kan bijdragen aan de schoolontwikkeling in de richting van een professionele leergemeenschap (PLG). U doet ervaring op met basale onderzoeksvaardigheden en toont aan de hand van leerinhouden (enkele) leeruitkomsten aan behorend bij ‘Onderzoeken in de school’. Het onderzoek wordt begeleid door ervaren onderzoekers. In de module werkt u aan een onderzoeksverslag aan waarin u rapporteert over de mate waarin uw school of organisatie als PLG functioneert én waarin u stilstaat bij (1) de zeggingskracht van het onderzoek, (2) de meerwaarde van het onderzoekproduct en onderzoeksproces voor uw school of organisatie en (3) uw eigen onderzoekende houding als schoolleider.
Lees meer over de module 'Onderzoek 1'

Module ‘Toekomstgericht onderwijs en en Professionele Identiteit’ (20 EC)

In de module ‘Toekomstgericht Onderwijs en Professionele Identiteit’ vindt een oriëntatie plaats op trends in de (inter)nationale maatschappelijke context van het onderwijs, zoals onder meer beschreven in trendonderzoeken door OECD. De trends worden geanalyseerd in relatie tot onderwijs- en schoolontwikkeling en er wordt een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een beeld met betrekking tot leren en onderwijzen in de 21e eeuw, veranderende inhouden en skills en de veranderende rol van de leraar en de schoolorganisatie. Door relaties te leggen met de sets van leiderschapspraktijken op schoolniveau van Leithwood (2012) ontstaat een beeld van de uitdagingen die het ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs met zich meebrengt voor de schoolleider. Vanuit dit externe perspectief zoomt u in op uw eigen praktijk en analyseert deze ten behoeve van een onderbouwde prioritering in de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs. In de vorm van een persoonlijke kernopgave ontwikkelt u uw eigen uitdagende en rijke leiderschapsopgave in de context van de leiderschapspraktijk. In deze kernopgave komen de ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen, persoonlijke leiderschapsopgave als schoolleider samen. Aan het einde van deze lintmodule presenteert u uw leiderschapsmanifest waarin u uw visie op leiderschap weergeeft. Lees meer over de module 'TLI'

Module ‘Organisatie inrichten’ (5 EC)

De organisatiekunde levert belangrijke inzichten die schoolleiders kunnen gebruiken voor verbetering van hun eigen school. De leidende vraag binnen de module Organisatie Inrichten is op welke wijzen er naar een organisatie gekeken kan worden. Door aandacht voor concepten en modellen enerzijds en de vertaling daarvan naar de eigen schoolpraktijk verwerft u belangrijke kennis en inzichten voor uw leiderschapspraktijk. In de module analyseert vanuit verschillende invalshoeken u uw eigen onderwijsorganisatie. De focus ligt daarbij op het analyseren van de inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, de bedrijfsvoering en een analyse van de ouderbetrokkenheid als randvoorwaarden voor het leren. Op basis van de leerinhouden dient u de leeruitkomsten aan die behoren bij de kernpraktijk ‘Inrichten van de organisatie’. Tijdens bijeenkomsten worden verschillende werkvormen gebruikt, waaronder instructies (al dan niet digitaal), opdrachten o.a. metafoor opdracht, organisatie analyse, analyse waarderingsonderzoeken, netwerkanalyse, opdracht financiën, opdracht personeelsbeleid, coaching en intervisie in leerteams en professionele dialoog.
Lees meer over de module 'Organisatie inrichten'

Module ‘Richting geven’ (5 EC)

Er zijn maar weinig kwaliteits- of managementmodellen die niet het belang van “Richting geven”, het sturen op doelen en resultaten, of het werken vanuit een gedegen visie onderschrijven. Visieontwikkeling is een belangrijk aspect van het schoolleiderschap én een uitdaging waar iedere onderwijsorganisatie wel op één of andere wijze mee bezig is. In deze module gaat u concreet aan de slag met een visieontwikkeling ten behoeve van uw eigen onderwijsorganisatie. Aan de hand van de bijeenkomsten en leeractiviteiten dient u de leeruitkomsten aan te tonen die horen bij ‘Richting geven’.
Lees meer over de module 'Richting geven'

Module ‘Onderzoek 2’ (10 EC)

Professionele schoolleiders kunnen aan anderen uitleggen wat zij in hun school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat daarvan is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Onderzoek geeft inzicht in gezichtspunten van collega’s, ouders, peers en andere organisaties. Dit is feedback waarmee verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Onderzoek is daarmee onderdeel van de kwaliteitscyclus.

In de module onderzoek 2 doorloopt u de volledige onderzoekscyclus één keer volledig d.m.v. het vormgeven en verslagleggen van eigen onderzoek in uw eigen schoolorganisatie. Aan de hand van de bijeenkomsten en leeractiviteiten dient u de leeruitkomsten aan te tonen die horen bij Onderzoek in de school.
Lees meer over de module 'Onderzoek 2'

Module ‘Sturen op kwaliteit’ (5 EC)

In deze module analyseert en verbeter je het kwaliteitssysteem van de eigen onderwijsorganisatie. Je (her-)ontwerpt een kwaliteitsinstrument waarmee je beoogt de kwaliteitscultuur in je organisatie te versterken. We staan stil bij de betekenis van begrippen zoals kwaliteit, kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging en kijken naar (gangbare) benaderingen die worden aangetroffen bij het denken en verbeteren van kwaliteit. Lees meer over de module 'Sturen op kwaliteit'


Module ‘Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie’ (5 EC)

In deze module kijkt u met behulp van een storyline analyse terug op een innovatie in uw eigen school. U denkt na en reflecteert op de door u gevoerde strategie, en stelt deze bij indien nodig. U kiest bijpassende interventies. Om deze goed te kunnen uitvoeren is er aandacht voor skills (strategische gespreksvoering) gericht op betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand. Aan de hand van de bijeenkomsten en leeractiviteiten dient u de leeruitkomsten aan te tonen die horen bij de ‘Onderwijskundig leiderschap in context van innovatie’. U beschrijft een innovatiecasus, waarin u op methodisch verantwoorde analyse leiding geeft aan een lopende innovatie in de eigen school. Op basis van de analyse kiest/ u een logische veranderstrategie, bijbehorende interventies en passende leiderschapsstijl. Lees meer over de module 'Innoveren''

Module ‘Mensen ontwikkelen’ (5 EC)

In deze module werkt u aan het versterken van het sociaal kapitaal en de onderlinge samenwerking in uw team en binnen het netwerk. U werkt aan het bouwen van een portfolio, benut analyses en doet gerichte interventies in school- of organisatieteam. Naast de ontwikkeling van een kennisbasis legt de module een accent op het voeren van de professionele dialoog en het bevorderen van een professionele cultuur. De dialoogvaardigheden van de leider krijgen in dialoogsessies bijzondere aandacht. De module wordt afgerond met een co-assessment.
Lees meer over module 'Mensen ontwikkelen'

Sfeerafbeelding Fontys