NT2 Introductiecursus voor Primair Onderwijs

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Opbrengst
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Omschrijving

Deze cursus wijst je de weg om anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) en taalzwakke leerlingen (onderinstromers) ondersteuning te bieden. Dat geldt voor het aanleren van Nederlands als tweede taal waarbij aandacht wordt besteed aan woordenschat, klankvorming, woord- en zinsvorming en mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden zijn nodig om lessen in begrijpend lezen en zaakvakken te kunnen volgen. Ook het bieden van een veilige sfeer en het omgaan met psychosociale problematiek komt aan de orde.

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met de volgende inhoud:

Bijeenkomst 1Modellen van organisatie voor NT2; een veilig pedagogisch klimaat in school en in de klas; omgaan met psychosociale problematiek; contacten met migrantenouders; goede voorbeelden uit de praktijk; in gesprek met elkaar over ervaringen en bevindingen (diversiteit).
Bijeenkomst 2Eerste en tweede taalverwerving; uitgangspunten en principes NT2 didactiek; Total Physical Response (TPR-aanpak); taalattitude van de leerkracht en taalaanbod.
Bijeenkomst 3Woordenschatverwerving; spreken en luisteren; referentieniveaus en passende perspectieven en leerlijn voor NT2; actuele materialen en leermiddelen op dit terrein.
Bijeenkomst 4Woord- en klankvorming (uitspraakproblemen); zinsvorming, bijvoorbeeld uit Zien is snappen; leesvaardigheid (technisch lezen en tekstbegrip).
Bijeenkomst 5Inzet van ICT-middelen; toetsing en registratie; materialenmarkt; uitwisseling van gebruikerservaringen; een gastspreker uit de praktijk die een toelichting geeft op hun eigen werkwijze (organisatie en inhoud) en vragen beantwoordt.

Opzet van de bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur waaronder een kwartier pauze. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten wordt informatie verstrekt die je voorafgaand aan de bijeenkomst doorleest. In de bijeenkomsten worden diverse materialen en middelen aangereikt die je kunt gebruiken in de praktijk. De bedoeling is dat je hiermee ervaring opdoet en er tijdens de volgende bijeenkomst er een terugkoppeling plaatsvindt van de bevindingen.

Opbrengst

Kennis van aspecten van taalverwerving, inzicht in organisatiemodellen en een overzicht van leer- en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden. Daarnaast vindt uitwisseling van praktijkervaringen plaats. Handreikingen voor het opzetten van een taalbeleidsplan.

Voor wie?

De cursus is voor leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, logopedistes, e.d. in het primair onderwijs die handvatten willen krijgen voor de eerste opvang van nieuwkomers en taalzwakke onderinstromers.

Toelatingseisen

Een opleiding op HBO bachelor niveau.

Certificering

Je ontvangt een bewijs van deelname met vermelding van de registercode lerarenregister. Voor het lerarenregister is 80% aanwezigheid verplicht.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 525,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven, Tilburg
Lesdagen en -tijd
Dinsdag 18:00u - 21:00u
Studiebelasting
30 SBU

Locaties, data en tijd

Dinsdag
18:00 - 21.00 uur

Tilburg:
24 september 2019
8 oktober 2019
5 november 2019
19 november 2019
3 december 2019

Eindhoven:
14 januari 2020
28 januari 2020
11 februari 2020
3 maart 2020
17 maart 2020

Flyer

Download
Sfeerafbeelding Fontys

Educational Needs Startpagina

Naar Startpagina

Startdata

Adres Tilburg

Prof. Goossenslaan 1, 5022 DM, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, 5022 DM, Tilburg

Contact

Fontys Pro Educatie

Contact

Fontys Pro-Educatie
Frans Smulders

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys