NT2 Introductiecursus voor Voortgezet Onderwijs

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Opbrengst
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Omschrijving

Deze cursus wijst je de weg om anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) en taalzwakke leerlingen (onderinstromers) ondersteuning te bieden. Dat geldt voor het aanleren van Nederlands als tweede taal waarbij aandacht wordt besteed aan woordenschat, klankvorming, woord- en zinsvorming en mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden zijn nodig om de diverse lessen in te kunnen volgen. Ook het bieden van een veilige sfeer en het omgaan met psychosociale problematiek komt aan de orde.

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met de volgende inhoud:

Bijeenkomst 1modellen van organisatie voor NT2; een veilig pedagogisch klimaat in school en in de groep; omgaan met psychosociale problematiek; beeldvorming; taalbeleid; in gesprek met elkaar over ervaringen en bevindingen (diversiteit).
Bijeenkomst 2eerste en tweede taalverwerving; uitgangspunten en principes NT2 didactiek; Total Physical Response (TPR-aanpak); fasen tweede taalvaardigheid; taalattitude van de docent en taalaanbod.
Bijeenkomst 3woordenschatverwerving; spreken en luisteren; referentieniveaus en passende perspectieven en leerlijn voor NT2; taalgericht vakonderwijs en taalbewust beroepsonderwijs; transfer naar andere vakken; actuele materialen en leermiddelen op dit terrein.
Bijeenkomst 4woord- en klankvorming (uitspraakproblemen); zinsvorming; taalgericht vakonderwijs; leesvaardigheid (technisch lezen, studievaardigheden en tekstbegrip).
Bijeenkomst 5inzet van ICT-middelen; procesgericht schrijfonderwijs; spelling; materialenmarkt; uitwisseling van gebruikerservaringen; een gastspreker uit de praktijk die een toelichting geeft op hun eigen werkwijze (organisatie en inhoud) en vragen beantwoordt.

Opzet van de bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur waaronder een kwartier pauze. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten lees je de informatie die verstrekt wordt door. In de bijeenkomsten worden diverse materialen en middelen aangereikt die gehanteerd kunnen worden in de praktijk. De bedoeling is dat je hiermee ervaring opdoet en tijdens de volgende bijeenkomst je ervaringen/bevindingen met de andere deelnemers terugkoppelt.

Opbrengst

Kennis van aspecten van taalverwerving, inzicht in organisatiemodellen en een overzicht van leer- en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden. Daarnaast vindt uitwisseling van praktijkervaringen plaats. Handreikingen voor het opzetten van een taalbeleidsplan.

Voor wie?

De cursus is voor leraren, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders, logopedistes, e.d. in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die handvatten willen krijgen voor de eerste opvang van nieuwkomers en taalzwakke onderinstromers..

Toelatingseisen

Afgeronde HBO bachelor gericht op onderwijs.

Certificering

Bewijs van deelname met vermelding van de registercode lerarenregister. Voor het lerarenregister is 80% aanwezigheid verplicht.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 525,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
's-Hertogenbosch
Lesdagen en -tijd
Donderdag 18.00 - 21.00 uur
Studiebelasting
30 SBU

Locaties, data en tijd

Donderdagavond
18.00 - 21.00 uur

12 september 2019
26 september 2019
10 oktober 2019
7 november 2019
21 november 2019

Flyer

Download
Sfeerafbeelding Fontys

Educational Needs Startpagina

Naar Startpagina

Startdata

Sfeerafbeelding Fontys