Opleiding Cultuurbegeleider

 • Over de cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Factsheet
 • Testimonial
Sfeerafbeelding Fontys
Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC-er) die behoefte heeft aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou jij zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op jouw school of je collega’s hierbij willen begeleiden? Wil je leren hoe je een leerlijn kunt ontwikkelen voor jouw school? Wellicht is de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider dan iets voor jou. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Je volgt deze opleiding bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie in samenwerking met docenten van Hogeschool De Kempel. We kiezen hiervoor omdat beide hogescholen cultuur een warm hart toedragen en in de praktijk merken dat het organiseren van een groep Cultuurbegeleiders een gezamenlijke uitdaging is. In september 2020 zal Fontys Hogeschool Kind en Educatie de zogenaamde 'penvoerder' zijn van deze opleiding.

Zo is de opleiding opgebouwd

De opleiding duurt in totaal twee jaar. In het laatste half jaar zijn er intervisie bijeenkomsten. Je werkt dan individueel aan de Meesterproef, een onderzoek op jouw school. Er is dan wel gelegenheid tot consultatie.  

In deze Post HBO registeropleiding Cultuurbegeleider ontwikkel je je verder op de volgende onderwerpen:

- het ontwerpen van nieuwe projecten

- het meten en in kaart brengen van resultaten

- het in- en extern coördineren van cultuuronderwijs

- het begeleiden van je collega’s bij het gebruiken van
cultuuronderwijs in hun dagelijkse lespraktijk

- ook leer je hoe je onderzoek in kunt zetten om tot nieuwe impulsen op het gebied van cultuuronderwijs te komen en hoe je inzichten uit de literatuur kunt gebruiken om samen
met de andere teamleden meer contextrijk onderwijs te verzorgen.

Er is een zeer aantrekkelijke subsidieregeling die het mogelijk maakt deze opleiding kosteloos te volgen. De subsidie dekt de opleidingskosten: cursusgeld, literatuur, reiskosten en vervangingskosten. De regeling loopt van 2017-2021.
Voor meer informatie zie: DUO.  

Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan je eigen praktijk op school. Je schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan. Je toont aan wat je hebt geleerd en toegepast.

De opleiding bestaat uit 5 modulen:

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
• Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
• Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
• Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen kunstzinnige oriëntatie en andere leergebieden
• Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden
• Financieringsstructuur van cultuureducatie
• Het bereiken van veranderingen in de school
• Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken, netwerken

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie
• Bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoededucatie aan de culturele ontwikkeling van kinderen
• Verbinding tussen deze disciplines en verbinding met andere vakken
• Actuele leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
• Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
• Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
• Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s
• Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
• Begeleiding en coaching van collega’s

  Na afloop van de opleiding ben je een expertleerkracht op het gebied van cultuureducatie. Ook ben je in staat op plan om leerlijnen te ontwikkelen voor jouw school. Daarnaast kun je zelf cultuuronderwijs verzorgen en ben je in staat op planmatige wijze vernieuwingen te begeleiden.

  Deze opleiding richt zich op cultuurcoördinatoren en is tevens bedoeld voor gespecialiseerde leerkrachten in het PO en (V)SO. Daarnaast is er een beperkte mogelijkheid voor medewerkers van culturele instellingen om aan de opleiding deel te nemen.

  Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding moet je de basisopleiding ICC succesvol hebben afgerond.

  Leraren PO en (V)SO:
  Je bent als Interne Cultuurcoördinator (ICC-er) of als specialist cultuureducatie werkzaam in het PO of (V)SO. Je hebt je de afgelopen jaren ontwikkeld op het gebied van cultuureducatie en bent geïnteresseerd in onderwijsinnovatie en coaching c.q. begeleiding van collega’s en anderen. Een intakegesprek behoort tot de toelatingsprocedure.

  Medewerkers culturele instellingen:
  Ook als educatief medewerker van een culturele instelling met een onderwijsbevoegdheid kun je deelnemen aan deze opleiding. Het is van belang dat je actief met het onderwijs samenwerkt.

  Na afronding van de opleiding krijg je een bewijs van deelname. De subsidiemogelijkheden gelden niet, aangezien deze uitsluitend bestemd zijn voor leraren in dienst van schoolorganisaties. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor medewerkers van culturele instellingen. Een intakegesprek behoort tot de toelatingsprocedure.

  "De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider helpt me om echt het verschil te maken"

  Doret Cornelissen, leerkracht op Kindercampus Oculus en deeltijdstudent aan de post-hbo-bacheloropleiding Cultuurbegeleider vertelt...
  Sfeerafbeelding Fontys

  'Basisscholen spelen een belangrijke rol in de persoonsvorming van kinderen. Naast het aanleren van de standaardvakken als taal en rekenen, dragen we met kunst- en cultuurvakken bij aan hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Ik ben Intern Cultuur Begeleider (ICC) bij Kindercampus Oculus en deze opleiding helpt me om echt het verschil te gaan maken!

  Na een aantal jaren buiten het onderwijs gewerkt te hebben, o.a. als docent drama bij een jeugdtheater en als decoratieschilder, ben ik toch weer het basisonderwijs ingegaan. Ik vind het erg leuk om mijn ervaringen op het gebied van kunst en cultuur te kunnen verweven met het onderwijs.

  De opleiding helpt me om kunsteducatie binnen de school naar een hoger niveau te tillen. Zo ben ik me veel meer bewust geworden van de kerndoelen en leerlijnen. Hoe en waarom doen we de dingen en hoe verbind ik hier kunst en cultuur aan. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een beleidsplan en met het voorbereiden van een onderzoek; hiermee wil ik het kerndoel ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ nog beter verankeren binnen de school. En wie weet straks ook binnen de stichting op andere scholen.

  Het leuke aan de opleiding is dat we met de medestudenten een netwerk vormen. We komen eens per maand bij elkaar en vormen zelfstandige leerteams. Buiten de lessen om zoeken we de samenwerking, plegen intervisie en wisselen ervaringen uit. Dat is ontzettend inspirerend. Dat geldt ook voor de modules met gastlessen van een dansdocent, moderne media en cultureel erfgoed.

  Wat erg helpt is dat de opleiding gesubsidieerd wordt. Hierdoor heeft de school vervanging kunnen regelen en dat geeft mij, naast drie dagen in de klas, één dag in de week om me volledig op ons kunst- & cultuuronderwijs te richten. Een deel van de tijd gebruik ik voor de opleiding, het andere deel om aan het beleidsplan te werken, mijn collega’s in de school te coachen, een praktijkgericht onderzoek te doen en mijn netwerk uit te breiden door te praten met culturele instanties.

  De opleiding Cultuurbegeleider biedt mij de mogelijkheid om het cultuuronderwijs duurzaam te veranderen. Het brengt je zoveel, voor jezelf, de school en vooral voor de kinderen. Ik zou het echt alle scholen en alle ICC‘ers aanbevelen!'

  ----------------

  Doret is leerkracht in de bovenbouw bij Kindercampus Oculus.
  Oculus is onderdeel van Stichting Opmaat. De stichting bestaat uit 15 scholen waar samen ca. 25 ICC’ers elke dag werken aan cultuuronderwijs.
  Kindercampus Oculus werkt met Jeelo (je eigen electronische leeromgeving), een vorm van projectonderwijs.
  In de ochtend worden de kernvakken gegeven en in de middag een combinatie van Wereldoriëntatie,  Cultuureducatie, 21st century skills. De leerlijnen beeldende vorming, muziek en dans worden nu vormgegeven.
  Cursusniveau
  Post HBO
  Kosten
  € 2595,– (BTW Vrijgesteld)
  Lesplaats(en)
  Eindhoven

  Data & tijden

  De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtenden van 09.00 - 12.00 uur. Data 2020-2021: 2 okt, 13 nov, 18 dec, 5 feb, 19 mrt, 23 apr, 4 jun, 9 jul.

  Certificering

  De opleiding is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma Post-HBO Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

  Locatie

  De Lismortel 25, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

  Contact

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie Voortgezette Professionalisering

  08850-77588
  fhke-vp@fontys.nl