De modules

Je start de deeltijdopleiding met de twee propedeusemodules waarin je kennis, houding en vaardigheden leert. Daarna volg je diverse keuzemodules; hieronder vind je alle modules waaruit je kunt kiezen. De modules kun je zowel in Tilburg als in Sittard volgen.

Propedeusemodule 'Pedagogische ondersteuning'

In deze module ga je je eerst binnen je eigen werkplek verdiepen in vragen en behoeften van ouders/opvoeders op het gebied van opvoeding. Daarna ga je specifieker kijken naar en verdiepen in de individuele ondersteuning die een kind/jongere (bijvoorbeeld een kind dat opvallend gedrag in de klas of groep laat zien) binnen je eigen werkplek nodig heeft.

Propedeusemodule 'Professioneel pedagogisch handelen'

In deze module maak je zelf contact met een kind/jongere en gaat hiermee een pedagogische relatie aan. Je brengt je eigen pedagogische handelen in kaart, onderzoekt de kwaliteit van de pedagogische relatie, en je verantwoordt je eigen pedagogische handelen. Stap voor stap boek je vooruitgang in de wijze waarop je een pedagogische relatie onderhoudt.

Keuzemodule 'Preventie'

In deze module ga je aan de slag met het ontwikkelen van een preventieprogramma. Je voert dit uit, stelt bij en evalueert. Dit preventieprogramma dient van toegevoegde waarde te zijn voor je werk- en/of praktijkplek. Competenties die aan bod zullen komen zijn o.a. oriënteren op opvoedingssituaties, signaleren en analyseren van opvoedingsvragen, vormgeven aan een pedagogisch klimaat, informeren en verzorgen van voorlichting/scholing.

Keuzemodule 'Jeugdhulp'

Je onderzoekt een complex pedagogische vraag samen met de betrokkenen, met als doel het creëren van een positieve opvoedsituatie. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt.

Keuzemodule 'Mind the gap: talent, proces, traject'

Je onderzoekt als “projectleider” in samenwerking met relevante betrokkenen  een pedagogisch/beleidsmatig vraagstuk (van project tot nazorg) en voert dit uit. Je werkt multidisciplinair vanuit organistaorisch perspectief en gericht op (eigen) talentontwikkeling.

Keuzemodule 'Visies, waarden en idealen'

Je ontwikkelt op basis van bestaande markante pedagogische visies en theorieën je eigen pedagogische visie. Je bent in staat bij te dragen aan pedagogische visieontwikkeling in een teamen en op basis van visie (verbeter)voorstellen te  doen voor pedagogisch beleid.

Keuzemodule 'Pedagogisch handelen en diversiteit'

In deze module staat het bevorderen van sociale inclusie van kinderen en jongeren centraal. We nodigen je uit om onderzoek te doen naar jezelf, de ander(en), jullie relatie en naar de context waarbinnen jullie samenleven. Aan de hand van je ervaringen, reflectie, theoretische concepten en visievorming kom jij tot pedagogisch handelen, waardoor alle kinderen met wie jij werkt steeds meer de ruimte voelen te laten zien wie (hoe) zij willen zijn.

Keuzemodule 'De speelse professional'

Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter begrijpen en in kunnen zetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt. Als student ga je op organisatorisch, pedagogisch en persoonlijk vlak aan de slag met spel en speelse vormen.

Keuzemodule 'Orthopedagogisch handelen'

In de keuzemodule Orthopedagogisch Handelen wordt een variatie aan stoornissen behandeld en een kritische vertaalslag gemaakt naar de handelingsgerichte praktijk, afgestemd op de complex pedagogische vraag van het kind/de jongere en de ondersteuningsbehoefte van de ouders/opvoeders.

Keuzemodule 'Jeugd anno nu'

Huidige trends en ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en jeugdbeleid staan in deze module centraal. Je gaat aan de slag met een voor jouw werksetting relevant thema. Daarbij kun je denken aan thema’s als prestatiedruk onder jeugdigen, risicovol gedrag, jeugd en vrije tijd, de pedagogische civil society. In de module wordt tevens expliciet aandacht besteed aan actuele methoden van (participatief) jeugdonderzoek.

Afstudeermodule 'De onderzoekende professional'

Werkplekleren, projectmatig werken en (het benutten en uitvoeren van) onderzoek komen in deze module samen. Je draagt als onderzoekende professional bij aan beroepsinnovaties en kennisontwikkeling. Je werkt projectmatig en zet onderzoekend vermogen als middel in ter verbetering van de beroepspraktijk. Werkveld/plek en stakeholders worden daarbij als partners betrokken. 

    Sfeerafbeelding Fontys