Inhoud en opbouw

Het opleidingstraject is duaal opgezet en bestaat uit een combinatie van werken (werkdeel) en leren (opleidingsdeel). Je wordt begeleid door een coach op de werkplek en door een Fontys opleider. Je leert heel veel in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door:

  • professioneel handelen, ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk;
  • flankerend leren, jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren;
  • producerend leren, het maken van ‘producten’ die je op de werkplek kunt gebruiken;
  • ervaringen uitwisselen met andere cursisten;
  • systematische begeleiding door je coach en Fontys opleider.

Werkplekcoach en Fontys opleider

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De Fontys opleider reikt je inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio. De opleider komt langs op je werkplek en zal met jou en je coach de voortgang van het traject monitoren.

In het eerste jaar zijn er 14 gezamenlijke bijeenkomsten. Aan het einde van dit jaar vindt er een doorstroomassessment plaats. De uitkomsten van dit assessment laten je zien waar je staat en waar jij in de afstudeerfase aandacht aan moet besteden. Tijdens de afstudeerfase vinden er in totaal nog vier bijeenkomsten plaats, gericht op intervisie en verdieping.

Gedurende de gehele opleiding ben je één dag per week vrij geroosterd van je werk. Je hebt dan een gezamenlijke bijeenkomst of je werkt in je mentorcirkel of individueel aan je beroepsproducten. Het opleidingsprogramma kent drie fasen die in nauwe relatie tussen de opleiding en de onderwijs(beroeps)praktijk zijn ontworpen:

Fase 1: 'De taken van alledag'

In de gezamenlijke bijeenkomsten deel jij je dagelijkse ervaringen met andere cursisten. Dat levert veel feedback en leerervaringen op die je daarna weer kunt toepassen in je lessen. Verder werk je aan je eigen leervragen en beroepsproducten. De opleiding volgt in feite jouw ontwikkelingen als leraar. Na het eerste halfjaar wordt er een performance assessment afgenomen. Hier laat je aan je coach en opleider zien hoe je een betekenisvolle, inspirerende en activerende leeromgeving creëert voor je leerlingen.

Fase 2: 'De taken door het jaar heen'

In de tweede fase gaan we dieper in op de taken door het jaar heen. Je bouwt aan je portfolio en aan de hand van bewijzen toon je aan dat je een startbekwame docent bent. Je rondt dit tweede half jaar met een goedgevuld portfolio en een criteriumgericht interview af.

Fase 3: 'De taken binnen de context'

In het laatste halfjaar, de afstudeerfase, ga je binnen de context aan de slag met een afstudeerproject op je werkplek. Tijdens verschillende intervisie- en verdiepingsbijeenkomsten word je persoonlijk begeleid. Wanneer je de proeve van bekwaamheid na anderhalf jaar succesvol afrondt, ontvang je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Overige informatie

De omvang van de cursus is 60 EC, de groepsgrootte 16 deelnemers en de studiebelasting is 1680 uur.