Sprint naar content
Profiel

Landelijk kwaliteitsregister voor PBS professionals

Doel

Het beoordelen van aanvragen van PBS professionals die zich willen laten registreren in een landelijk kwaliteitsregister. In het register dat in principe voor iedereen open staat worden PBS professionals geregistreerd die aantoonbaar beschikken over benodigde competenties voor het uitoefenen van hun PBS rol. De rollen en competenties staan beschreven in de registratie opdrachten SWPBS.

Leden registratie commissie

- Twee commissie leden vanuit de SWPBS opleidingen van Fontys Hogeschool en het Windesheim Expertisecentrum PBS
- Drie leden uit de schoolpraktijk (PBS coaches/opleiders die meer dan vijf jaar ervaring hebben met het implementeren van SWPBS in Nederlandse scholen)
N.B. Eén van de opleidingscommissieleden treedt op als ambtelijk secretaris

Procedure van aanmelden

1. De kandidaat geeft expliciet aan voor welke rol hij/zij zich wil laten registreren.
2. De kandidaat geeft in een begeleidend schrijven aan welke bewijsstukken in welke documenten te vinden zijn.
3. Kosten voor de aanmeldprocedure bedragen € 175,- per rol. Aanmeldingen worden in behandeling genomen nadat de kandidaat het verschuldigde bedrag via iDeal betaald heeft.
4. De aanvraag moet uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergadering in het bezit van de registratie commissie zijn.

Werkwijze registratie commissie

- De registratiecommissie komt driemaal per jaar bij elkaar: in januari, mei en oktober.
- Per vergadering kunnen er maximaal zeven aanvragen behandeld worden.
- Na aanmelding controleert de secretaris de volledigheid van de aanvraag en stuurt daarna een ontvangstbevestiging aan de kandidaat.
- De secretaris geeft binnen drie werkdagen een reactie: uw aanvraag is in goede orde ontvangen en zal in oktober/januari/mei op de vergadering van de registratie commissie besproken worden.
- De aanvragen worden verdeeld onder registratie commissie leden door de secretaris.
- Twee mensen van de registratie commissie lezen de aanvraag van een bepaalde vergadering: een SWPBS opleiding lid en een veld lid. De oordelen van het veld lid en het opleiding lid liggen ter bespreking in de registratie commissie. De beoordelingen van de beoordelaars worden door de overige drie registratie commissieleden voorafgaand aan de vergadering gelezen. De leden die voorbereiden bespreken dit niet met elkaar maar bereiden voor zichzelf het oordeel voor. Tijdens de registratie commissie vergadering vindt er een uitwisseling van argumenten plaats.

Besluitvorming registratie commissie

Besluitvorming in de registratie commissie vindt zoveel mogelijk plaats op basis van consensus. Besluiten die genomen kunnen worden zijn:
-Afwijzing voor het register
-Opname in het register
-Opname in het register mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Wanneer er geen consensus bereikt wordt tijdens de vergadering, dan geldt het principe: meeste stemmen gelden. Er zal in deze situatie in de terug rapportage naar de aanvrager wel aandacht aan het minderheidsstandpunt besteed worden.

Afronden aanvraag

Na afloop van de vergadering zal de secretaris de kandidaat binnen drie werkdagen berichten over de bevindingen tijdens de registratie commissie vergadering.

De registratie commissie maakt gebruik van formats om de beoordeling en de terugrapportage vanuit de registratie commissie vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Aanmelden

Kandidaten melden zich aan bij de ambtelijk secretatis van de registratie commissie:
registerswpbs@windesheim.nl
of
swpbs-oso@fontys.nl

Onze partner Onze partner

Kosten

€ 175
Aanmeldingen worden in behandeling genomen nadat de kandidaat dit bedrag via iDeal betaald heeft.

SWPBS registratie-opdracht