RAAK project: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs

In het RAAK project “Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet Onderwijs” (2009- 2013) stond het preventief leren omgaan met gedragsvraagstukken in het Voortgezet Onderwijs centraal.

Teams van drie scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nijmegen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal interventies en methodieken binnen het raamwerk van SWPBS om schoolbreed gedragsvraagstukken aan te kunnen pakken en mede in het kader van Passend Onderwijs, schooluitval te kunnen voorkomen. Schoolteams onderzochten de mogelijkheden om vraagstukken rondom het omgaan met leerlingen met allerhande gedragsproblemen, schoolbreed aan te pakken en daarmee tevens invulling te geven aan de ondersteuningsplicht. De schoolbrede aanpak uit zich in het pedagogisch klimaat van de school doordat het team oplossingsgericht, in gezamenlijkheid handelt vanuit gezamenlijk geformuleerde waarden en verwachtingen, datagestuurd werkt en expliciet gewenst gedrag aanleert en oefent, waarbij systematisch samengewerkt wordt met ouders en jeugdzorg.

Het RAAK project –dat gerealiseerd is in de samenwerking tussen Fontys, REC Vierland-Zuid, een drietal Nijmeegse VO-scholen met 164 docenten, 58 overige medewerkers en 15 leidinggevenden en het overkoepelende Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen– had de volgende doelstelling:

In de periode van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013 een aanpak van gedragsvraagstukken binnen de drie scholen te ontwikkelen, passend bij de eigen vragen van de scholen met als doel om de leermogelijkheden binnen de scholen te vergroten en tot minder schooluitval te komen.

De ontwikkelde interventies, de implementatietrajecten en verdere good practices die dit RAAK-project heeft voortgebracht zijn gebundeld in het boek SWPBS: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs, preventief werken aan een positief schoolklimaat (2014), samengesteld onder redactie van Anita Blonk, Trees Das, Mariette Haasen, Hanneke Hoetmer en José Wichers-Bots en uitgegeven bij SWP, Amsterdam. ISBN 978 90 8850 480 8.

De scholen hebben de volgende thema’s uitgewerkt: de waarden als fundament, PBS lessen, een positieve benadering van leerlingen, sturen op data, coachen van teamleden. Elk deel van het boek bevat naast voorbeelden uit de praktijk een theoretische inleiding, interviews met teamleden en verwerkingsopdrachten.

Op deze website vindt u aanvullende videomaterialen, werkbladen en formats. We hopen daarmee SWPBS voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken.

Sfeerafbeelding Fontys