Inhoud opleiding

Inhoud

Ons onderwijs daagt je uit jouw eigen visie opnieuw te bekijken en eventueel ter discussie te stellen op basis van nieuwe perspectieven en inzichten. Naast theorievakken krijg je ook onderwijs in de vorm van Real Life Challenges (RLC), waarbij je samen met andere studenten vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekijkt. Je wordt breed opgeleid en vanaf het derde studiejaar bieden we je de mogelijkheid een traject te volgen wat na diplomering leidt naar een registratie binnen SKJ (Jeugdzorg) of GGZ Agoog.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Aanvankelijk word je breed opgeleid. Je krijgt theorievakken zoals  psychologie, sociologie, recht en filosofie. Je krijgt Real Life Challenges, dit zijn brede en uitdagende beroepsvraagstukken die je vanuit je beroepspraktijk inbrengt en koppelt aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast ben je minimaal 16 uur per week betaald/onbetaald werkzaam in de praktijk. Het 1e jaar rond je af met je propedeusegetuigschrift.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 8 uur Theorie en vaardigheden
  • 16 uur Zelfstudie
  • 16 uur Praktijk

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  20%
  Zelfstudie
  40%
  Praktijk
  40%


  Een studiejaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes van ongeveer 10 weken waarin je één vaste dag in de week les volgt. Voor studiejaar '20-'21 is dit op maandag.

  De hoofdfase

  Jaar 2

  Het tweede jaar bouwt voort op het eerste jaar. Je krijgt vakken als ethiek, het voorkomen van huiselijk geweld, outreachend werken en motiverende gespreksvoering. Je bent vanaf dit jaar minimaal 20 uur per week werkzaam in de praktijk van het sociale domein.

  Jaar 3 en 4

  In het eerste semester (half jaar) van het 3e jaar krijg je generiek onderwijs en in het tweede semester volg je een verdiepingsprogramma gericht op één van de drie afstudeerrichtingen die past bij jouw praktijk: GGz-Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog. Bij het volgen van een volledige afstudeerrichting leidt dit tot de mogelijkheid van registreren bij het beroepsregister. Mocht je gedurende je studie van praktijk switchen dan is het ook mogelijk om de bijbehorende afstudeerrichting te kiezen. Het vierde jaar wordt je uitgedaagd tot innoveren om vervolgens dit af te sluiten met een praktijkgericht afstudeeronderzoek.

 • Struikelvakken
  Als je als eerstejaars student uitvalt komt dat meestal omdat de combinatie studie, werk en privé pittig is. We raden je daarom aan dit vooraf goed met je werk- en thuissituatie af te stemmen. Tijdens de open avonden gaan we hierover met je in gesprek. Ook gedurende de opleiding blijft dit een punt van aandacht. Daarnaast hebben deeltijdstudenten soms ook moeite met het opnieuw ‘leren leren’. Hier wordt vooral in het eerste jaar intensief aandacht aan besteed.
 • Afstudeerrichtingen

  In principe word je ‘breed’ tot Social Worker opgeleid. Vanuit die brede basis kún je er binnen Sociale Studies vervolgens voor kiezen om je te specialiseren tot GGz-Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog. Specialiseren is dus een optie, maar dat hoeft niet. Je kunt de volgende afstudeerrichtingen volgen:

 •   GGz-Agoog

  De GGz-Agoog biedt contextuele hulpverlening, wat betekent dat de GGz-Agoog cliënten behandelt, ondersteunt en begeleidt in de dynamiek tussen individu en samenleving bij het herstellen van een psychische aandoening en het (weer) integreren in de samenleving (COOAB, 2003).

  De afstudeerrichting GGz-Agoog bereidt de studenten er op voor om te gaan werken binnen de GGz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of justitie. De afstudeerrichting is volgens de richtlijnen van de HBO GGz-Agoog samen met het werkveld ontwikkeld. De afstudeerrichting is landelijk geaccrediteerd en leidt op tot een door het CONO erkend certificaat GGz-Agoog.

  De GGz-Agoog richt zich op het herstel van mensen met een psychiatrische stoornis en op hen te helpen hun plaats in de samenleving zo goed als mogelijk weer in te nemen. Hierbij moet gerichte ondersteuning geboden worden in de dynamiek tussen individu en omgeving. De agoog heeft voornamelijk een taak bij het versterken van de krachten van mensen zelf. Hij/zij coacht mensen in het hervinden van de balans tussen daadkracht en draaglast.

  Kenmerkend is dat de agoog gericht is op het gezonde deel van de mens (Cono ggz, 2008). De student specialiseert zich in één van de werkvelden van de GGz-Agoog door het volgen van het lesprogramma, het opdoen van ervaring in de praktijk en praktijkgericht onderzoek.

  Thema's die aan bod komen zijn onder andere herstelondersteunende zorg, verbindende gesprekstechnieken en systeemgericht werken. Je krijgt vakken zoals motiverende gespreksvoering, outreachend werken, cognitieve therapie, rehabilitatie en werken in een gedwongen kader.

 •   Jeugdzorgwerker

  Op basis van het landelijk profiel jeugdzorgwerker is de afstudeerichting jeugdzorgwerker ontwikkeld. Wil je in het werkveld jeugd gaan werken dan is dit profiel van belang voor je ‘registratie Jeugdzorgwerker’. Een van de eisen daarvoor is het volgen van het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker, bestaande uit een minor, jaarstage en afstudeeronderzoek rondom de doelgroep en het werkveld jeugd.

  Het begrip jeugd verwijst naar kinderen en jeugd van 0-23 jaar en hun opvoeders. In het uitstroomprofiel leer je de doelgroep en het werkveld kennen, methodieken en relevante theorieën. Je leert werken met jongeren, ouders en gezinnen in diverse settings (b.v. thuis bij de cliënt, in de wijk of een residentiële instelling).

  Hoofdthema’s zijn onder andere de normale en afwijkende ontwikkeling, het voorkomen van huiselijk geweld, gedwongen kader en trends in de jeugdzorg en diversiteit. Zo kun jij je zowel qua kennis, houding als vaardigheden ontwikkelen en specialiseren tot een beginnende jeugdzorgwerker.

 •   Brede bachelor 'Social Work'
  Je kunt ervoor kiezen om als student ook 'breed' af te studeren. Je kiest dan in jaar 3 en 4 verschillende elementen uit de afstudeerrichtingen van de opleiding. Maar het volgen van een externe minor behoort ook tot de mogelijkheden. Je creeërt zo je eigen pad en volgt op die manier de afstudeerrichting 'brede' bachelor of Social Work.
 • Hoe krijg je les

  De studiebelasting van 40 uur per week is berekend over 52 weken in een jaar. Een studiejaar bestaat uit 4 lesperiodes van ongeveer 10 weken waarin je één vaste dag in de week les volgt.

  Je volgt colleges met een grote groep studenten en trainingen en sb-lessen met maximaal 15 studenten. Lessen volg je in klassen met zo'n 30 personen.

  Tijdens de lessen werk je aan opdrachten en kun je direct vragen stellen aan de docent. Aan het einde van iedere periode zijn er 2 toetsweken en maak je tentamens.

 • Studiebegeleiding

  Studeren in deeltijd vergt veel van je. Je zult een balans moeten vinden tussen je werk, je privéleven en je studie. Daarnaast zul je opnieuw moeten leren hoe je moet ‘leren’. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tijdens je studie tegenkomt. Voor begeleiding kun je terecht bij:

  • Docenten
  • Studiebegeleider (SB'er)
  • Expert zorg
  • Dienst studentvoorzieningen

  Docenten

  Weet je even niet meer hoe iets in elkaar steekt? Hoe je een opdracht kunt aanpakken? Of hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen? Alle docenten zijn expert op hun eigen gebied en je kunt altijd bij ze terecht voor vragen. De meerderheid van onze docenten heeft een mastergraad.

  Studiebegeleider

  In de propedeuse krijg je een persoonlijke studiebegeleider (SB'er) toegewezen. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt om de voortgang van je studie te bespreken. Je kunt bij hem of haar terecht wanneer je twijfelt over je studiekeuze of als je door persoonlijke problemen studievertraging oploopt. Voor vragen over bijvoorbeeld stoppen met je opleiding of speciale voorzieningen bij tentamens en colleges kun je ook bij je SB’er aankloppen. In het eerste jaar heb je minimaal 4 keer een persoonlijk gesprek met je SB’er.

  Expert Zorg en Dienst Studentvoorzieningen

  Je studiebegeleider zal je zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan kan hij of zij je doorsturen naar de expert zorg van Sociale Studies. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij extra begeleiding i.v.m. dyslexie, een lichamelijke of geestelijke beperking of topsportcarrière naast je studie. Daarnaast beschikt Fontys ook over een Dienst Studentvoorzieningen waar je terecht kunt voor een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider. Meer info vind je bij de Dienst Studentvoorzieningen.

 • Typerend voor deze opleiding

  Als Fontys Hogeschool Sociale Studies onderhouden wij goede contacten met werkgevers in de sociaal-agogische sector in de regio Zuid-Oost Brabant. Enkele maken ook deel uit van onze Raad van Advies. Hierdoor kunnen we voortdurend toetsen of theorie en praktijk nog op elkaar aansluiten en waar nodig ons onderwijs verbeteren. Inmiddels blijkt dat werkgevers steeds meer op zoek zijn naar breed inzetbare professionals op HBO-niveau. Een trend waarop wij hebben ingespeeld door als één van de eerste Nederlandse HBO-instellingen een brede ‘Bachelor of Social Work’ aan te bieden. Dit i.p.v. de oorspronkelijke sociaal-agogische opleidingen die niet meer optimaal op de arbeidsmarkt aansloten. Dat betekent dat we je in principe ‘breed’ opleiden tot Social Worker. Vanuit die brede basis richt je je vervolgens op één van de drie afstudeerrichtingen (GGz-Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog) waarin je t.z.t. werkzaam bent. Bij ons studeren ruim 1400 studenten Sociale Studies. Daarmee zijn we een van de grootste Fontys-instituten.

  Docenten

  Een groot deel van onze docenten heeft ruime ervaring met onderwijs aan volwassenen. Ze hebben vaak een achtergrond in het sociaal-agogisch domein en meestal zelf als Social Worker gewerkt. Zij beschikken over de specifieke ervaring die dit werk zo bijzonder maken, vooral als je bedenkt dat je in de praktijk vaak werkt met mensen of groepen in een kwetsbare positie. Nuttige ervaring dus die ervoor zorgt dat je het geleerde ook kunt toepassen in de praktijk.