STAP: persoonlijk ontwikkelbudget

For English, see below

Sinds 1 maart 2022 kun je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als;

 • Je ten minste 18 jaar oud bent en je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • Je bent EU-burger of partner van een EU burger;
 • Je bent in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen;
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Let op:
Op dit moment hebben alle hbo’s in Nederland enkel hun kortlopende cursussen aangeboden onder de STAP-regeling. Dat betekent dat studenten die een Ad’s, bachelors en masters (gaan) volgen, niet in aanmerking komen voor de STAP-regeling. Dit geldt voor alle hogescholen.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het gebruik van de STAP-regeling. Dit zijn;

 • De scholingsactiviteit is opgenomen in het STAP-scholingsregister (DUO)*;
 • De scholingsactiviteit moet na de aanvraag binnen 3 maanden starten;
 • De aanvrager kan alleen subsidie aanvragen voor kosten die niet reeds door derden worden gefinancierd. Is een opleiding duurder dan €1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen;
 • Zolang er nog budget is (op = op).

* Het betreft op dit moment met name cursussen en trainingen. Volledige Ad, bachelor en masteropleidingen zijn volgens landelijke afspraken (nog) niet opgenomen in het scholingsregister. Welk aanbod in aanmerking komt kan je achterhalen via de specifieke opleidingspagina of via het STAP-portaal van UWV.

Bij de start van STAP per 1 maart a.s. kan éénmalig subsidie worden aangevraagd voor een meerjarige opleiding (een scholing die langer duurt dan 12 maanden). In 2022 wordt door SZW, DUO en UWV bekeken of en hoe subsidie kan worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de omgang met meerjarige opleidingen dien je vanaf 1 maart 2022 bij de aanvraag al aan te geven of het om een meerjarige opleiding gaat.

Hoe vraag je STAP-budget aan?
Je kan het STAP budget aanvragen door de volgende stappen te doorlopen;

 • Stap 1: Je schrijft je in bij Fontys voor de scholingsactiviteit waaraan je wil deelnemen;
 • Stap 2: Fontys zal een STAP-aanmeldbewijs afgeven. Dit bewijs moet je als bijlage bij je aanvraag voor een STAP-budget uploaden.
 • Stap 3: Volgens kan je het STAP-budget digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV.

Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt Fontys het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de scholingskosten.

Elke 2 maanden start een nieuwe periode waarin je STAP-budget kunt aanvragen. Kijk voor periodes op de site van het UWV. Je scholingsactiviteit dient minimaal 4 weken na je aanvraag te starten, en binnen 3 maanden na sluiting van de betreffende aanvraagperiode. Je scholingsactiviteit mag dus nog niet zijn begonnen. Duurt het langer dan 3 maanden voordat je scholing begint? Vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan. Je kunt STAP-budget ieder kalenderjaar opnieuw aanvragen.

Let op:
Zorg dat je op de eerste dag van de nieuwe aanvraagperiode je bewijs van deelname hebt opgevraagd en je STAP aanvraag doet. Ervaring vanuit eerdere periodes leert dat na 2 dagen de subsidiepot voor dat tijdsvlak leeg is.


1e tijdsvak Stap-budget:
Aanvraag: 1 maart t/m 1 mei 2022

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen deze periode hoort je scholing te starten voor dit tijdvak. Dus tussen 29 maart en 30 juli 2022.


2e tijdsvak Stap-budget:
Aanvraag: 2 mei t/m 30 juni 2022

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen deze periode hoort je scholing te starten voor dit tijdvak. Dus tussen 29 mei en 30 september 2022.

3e tijdsvak Stap-budget:
Aanvraag: 1 juli t/m 31 augustus 2022

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen deze periode hoort je scholing te starten voor dit tijdvak. Dus tussen 29 juli en 30 november 2022.

4e tijdsvak Stap-budget:
Aanvraag: 1 september t/m 31 oktober 2022

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen deze periode hoort je scholing te starten voor dit tijdvak. Dus tussen 29 september en 30 januari 2023.

5e tijdsvak Stap-budget:
Aanvraag: 1 november t/m 31 december 2022

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen deze periode hoort je scholing te starten voor dit tijdvak. Dus tussen 29 november en 31 maart 2023.

Meer informatie over de STAP-regeling, het beschikbare STAP-budget per tijdvak en het aanvragen hiervan kan via het STAP-portaal van UWV.


STAP: personal development budget

As of 1 March 2022, you can make use of the STAP budget. The STAP budget stands for ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ (Stimulating Employment Market Position) and is an additional government incentive to improve career development and employment market engagement. The STAP budget allows you to receive up to €1,000 per year for training.

As of 1 March 2022, you can make use of the STAP budget. The STAP budget stands for ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ (Stimulating Employment Market Position) and is an additional government incentive to improve career development and employment market engagement. The STAP budget allows you to receive up to €1,000 per year for training.

You are eligible for the STAP budget if;

 • You are at least 18 years old and have not yet reached the state pension age;
 • You are an EU citizen or partner of an EU citizen;
 • You have paid national insurance in the Netherlands for at least 6 months in the period from 2 years and 3 months to 3 months prior to applying for the subsidy;
 • You have not previously been awarded the STAP budget this year.

There are some conditions attached to the use of the STAP scheme. These are;

 • The training activity is included in the STAP training register (DUO)*;
 • The training activity must start within 3 months of the application;
 • The applicant may apply for a subsidy only for costs that are not already funded by third parties. Is a course more expensive than €1,000? In that case, you pay the rest yourself. You could still ask your employer (or another party) to contribute the excess (or part of it);
 • As long as sufficient budget remains (gone = gone).

*At the moment, this mainly involves courses and training. According to national agreements, full associate degree, bachelor and master programmes are not (yet) included in the training register. You can find out which courses qualify by visiting the specific training page or through the Institute for Employee Insurance (UWV) STAP portal.

When STAP starts on 1 March, you can apply for a one-time subsidy for a multi-year study programme (a training course that lasts longer than 12 months). In 2022, the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), Education Implementation Service (DUO) and Institute for Employee Insurance (UWV) will review whether it is possible and how to apply for a subsidy for multi-year study programmes. In anticipation of further elaboration on multi-year study programmes, as of 1 March 2022, you must already indicate on your application whether it is a multi-year study programme.

How to apply for STAP budget

You can apply for the STAP budget by completing the following steps;

 • Step 1: Register yourself with Fontys for the training activity in which you wish to participate;
 • Step 2: Fontys will issue a STAP registration certificate. You must upload this certificate as an attachment to your STAP budget application.
 • Step 3: You can then apply for the STAP budget digitally via the Institute for Employee Insurance (UWV) STAP portal.

After the STAP budget is awarded, Fontys will receive the amount and it will be deducted from the study programme costs.

You may apply for STAP budget at six specific times spread throughout the calendar year. It is important, however, that you do not apply for the STAP budget too early: your training activity must start within a period of 4 weeks after submission of the application and no later than 3 months after the end of the relevant application period.
More information on the STAP scheme, the STAP budget available per period and how to apply can be found via the Institute for Employee Insurance (UWV) STAP portal.