Sprint naar content
Profiel

STAP: persoonlijk ontwikkelbudget

For English, see below

Sinds 1 maart 2022 kun je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van scholing (cursus of training).

Studenten die vanaf september 2023 een Associate degree, bachelor of masters (gaan) volgen bij Fontys komen ook in aanmerking voor het STAP-budget. De aanvraag hiervoor kun je zowel op 1 mei als op 3 juli 2023 doen bij het UWV. Kijk onderstaand voor meer informatie.

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als;

 • Je bent ten minste 18 jaar oud bent en je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • Je bent EU-burger of partner van een EU burger;
 • Je bent in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen;
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen;
 • Je mag geen dubbele financiering voor scholingskosten ontvangen zoals studiefinanciering of lerarenbeurs.

Voor voltijdopleidingen geldt tevens de voorwaarde dat je ten minste 30 jaar oud bent op het moment dat je de subsidie aanvraagt.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het gebruik van de STAP-regeling. Dit zijn;

 • De scholingsactiviteit is opgenomen in het STAP-scholingsregister (DUO)*;
 • De scholingsactiviteit moet na de aanvraag binnen 3 maanden starten;
 • De aanvrager kan alleen subsidie aanvragen voor kosten die niet reeds door derden worden gefinancierd. Is een opleiding duurder dan €1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen;
 • Zolang er nog budget is (op = op).

* Kijk voor het aanbod op het STAP-portaal van UWV.

Op dit moment kun je éénmalig subsidie worden aangevraagd voor een meerjarige opleiding (een opleiding of scholing die langer duurt dan 12 maanden). In 2022 (Q4) wordt door SZW, DUO en UWV bekeken of en hoe subsidie kan worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen m.b.t. vervolgaanvragen. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de omgang met meerjarige opleidingen dien je vanaf 1 maart 2022 bij de aanvraag al aan te geven of het om een meerjarige opleiding gaat.

Kijk voor het aanbod op het STAP-portaal van UWV.

 • Stap 1: Je schrijft je in bij Fontys voor de scholingsactiviteit waaraan je wil deelnemen;
 • Stap 2: Fontys zal een STAP-aanmeldbewijs afgeven. Dit bewijs moet je als bijlage bij je aanvraag voor een STAP-budget uploaden.
 • Stap 3: Volgens kan je het STAP-budget digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV.

Elke 2 maanden start een nieuwe periode waarin je STAP-budget kunt aanvragen. Je scholingsactiviteit dient minimaal 4 weken na je aanvraag te starten, en je studie moet gestart zijn binnen 3 maanden na het sluiten van de betreffende tijdvak. Je scholingsactiviteit mag dus nog niet zijn begonnen. Duurt het langer dan 3 maanden voordat je scholing begint? Vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan. Je kunt STAP-budget ieder kalenderjaar opnieuw aanvragen.

Let op: inloggen kort voor 10:00 uur! Het totale STAP-budget is beperkt en de verwachte belangstelling is groot. We constateren dat het budget tot op heden binnen enkele uren is vergeven. Wil je kans maken op een STAP-budget, dan is het belangrijk dat deze kort vóór 10.00 uur op dag van nieuwe aanvraagperiode inlogt de website www.stapuwv.nl. Om 10.00 uur worden mensen dan willekeurig in een wachtrij geplaatst. Mensen die na 10:00 inloggen, komen vervolgens achteraan in de wachtrij.

Aanvraagtijdvakken 2022

 • 1 september t/m 31 oktober: je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 29 september en 31 januari 2023 te starten.
 • 1 november t/m 31 december: je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 29 november en 31 maart 2023 te starten.

 Aanvraagtijdvakken 2023

 • 2 januari t/m 28 februari 2023: het kabinet heeft 12 december 2022 besloten om de STAP-aanvraagperiode voor januari te laten vervallen*
 • 28 februari t/m april 2023: je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 28 maart en 31 juli 2023 te starten.
 • 1 mei t/m 2 juli 2023: je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 29 mei en 1 oktober 2023 te starten.
 • 3 juli t/m  3 september 2023 : je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 31 juli en 2 december 2023 te starten.
 • 4 september t/m 31 oktober 2023: je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 2 oktober en 31 januari 2023 te starten.
 • 1 november t/m 31 december 2023: je scholing voor dit tijdvak moet dus tussen 29 november en 31 maart 2023 te starten.

 Kijk voor meer informatie over de periodes op de site van het UWV.

* Als je cursus of opleiding (zgn februari instroom) dus start vóór 28 maart, dan kun je hiervoor geen STAP budget aanvragen. De februari-instroom kan wel weer STAP aanvragen bij de herinschrijving in september. Deze aanvraag kun je zowel doen op 1 mei 2023 als op 3 juli 2023 om 10.00u. 

Meer informatie over de STAP-regeling, het beschikbare STAP-budget per tijdvak en het aanvragen hiervan kan via het STAP-portaal van UWV.


STAP: personal development budget

As of 1 March 2022, you can make use of the STAP budget. The STAP budget stands for ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ (Stimulating Employment Market Position) and is an additional government incentive to improve career development and employment market engagement. The STAP budget allows you to receive up to €1,000 per year for training.

As of 1 March 2022, you can make use of the STAP budget. The STAP budget stands for ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ (Stimulating Employment Market Position) and is an additional government incentive to improve career development and employment market engagement. The STAP budget allows you to receive up to €1,000 per year for training.

From January 1, 2023, students who (will) be following an Associate degree, Bachelor or Master degree at Fontys will also be eligible for the STAP budget.

You are eligible for the STAP budget if;

 • You are at least 18 years old and have not yet reached the state pension age;
 • You are an EU citizen or partner of an EU citizen;
 • You have paid national insurance in the Netherlands for at least 6 months in the period from 2 years and 3 months to 3 months prior to applying for the subsidy;
 • You have not previously been awarded the STAP budget this year.

For full-time programmes, you are additionally required to be at least 30 years old at the time of application for the STAP budget.

There are some conditions attached to the use of the STAP scheme. These are;

 • The training activity is included in the STAP training register (DUO)*;
 • The training activity must start within 3 months of the application;
 • The applicant may apply for a subsidy only for costs that are not already funded by third parties. Is a course more expensive than €1,000? In that case, you pay the rest yourself. You could still ask your employer (or another party) to contribute the excess (or part of it);
 • As long as sufficient budget remains (gone = gone).

* You can find out which courses qualify by visiting the Institute for Employee Insurance (UWV) STAP portal.

When STAP starts on 1 March, you can apply for a one-time subsidy for a multi-year study programme (a training course that lasts longer than 12 months). In 2022 (Q4), the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), Education Implementation Service (DUO) and Institute for Employee Insurance (UWV) will review whether it is possible and how to apply for a subsidy for multi-year study programmes regarding follow-up applications. In anticipation of further elaboration on multi-year study programmes, as of 1 March 2022, you must already indicate on your application whether it is a multi-year study programme.

You can apply for the STAP budget by completing the following steps;

 • Step 1: Register yourself with Fontys for the training activity in which you wish to participate;
 • Step 2: Fontys will issue a STAP registration certificate. You must upload this certificate as an attachment to your STAP budget application.
 • Step 3: You can then apply for the STAP budget digitally via the Institute for Employee Insurance (UWV) STAP portal.

After the STAP budget is awarded, Fontys will receive the amount and it will be deducted from the study programme costs.

You may apply for STAP budget at six specific times spread throughout the calendar year. It is important, however, that you do not apply for the STAP budget too early: your training activity must start within a period of 4 weeks after submission of the application and no later than 3 months after the end of the relevant application period.
More information on the STAP scheme, the STAP budget available per period and how to apply can be found via the Institute for Employee Insurance (UWV) STAP portal.