Methode

Ben je geïnteresseerd in de manier waarop je als basisschool het beweeggedrag van kinderen kunt stimuleren, dan ben je op deze site aan het juiste adres. Op deze site wordt de methode ‘Basisschool in Beweging’, die ontwikkeld is door Fontys Sporthogeschool in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, GGD West Brabant en Gemeente Tilburg, gepresenteerd.

Aanleiding

Bewegingsarmoede is een maatschappelijk probleem; veel kinderen in Nederland bewegen te weinig en het aantal kinderen met overgewicht neemt toe. Deze bewegingsarmoede kan vanaf de basis worden aangepakt wanneer verschillende belanghebbende partijen, bijvoorbeeld ouders, school en sportverenigingen in de buurt met elkaar samenwerken.

Omdat basisschoolkinderen het grootste deel van de dag op school doorbrengen, is de school een geschikte context op het beweeggedrag bij kinderen te stimuleren.

De methode ‘Basisschool in Beweging’

Deze site helpt je bij de vraag hoe je als basisschool het bewegen van kinderen op praktische wijze kan vergroten. Je kunt kiezen voor verschillende thema’s:

Deze thema’s zijn gekozen op basis van literatuuronderzoek naar effectieve methoden om het beweeggedrag van kinderen te beïnvloeden en op basis van de inbreng van experts op het gebied van bewegingsstimulering. Je kunt klikken op het thema in deze tekst of op het betreffende icoon op de hoofdbalk.

Voor elk thema zijn een aantal vragen geformuleerd. Wanneer je deze vragen met ‘nee’ beantwoord, is het raadzaam de achtergrondinformatie en aanbevelingen, bestaande uit concrete, praktische tips, bij de vraag te lezen. Na het lezen van deze praktische aanbevelingen weet je op welke manier jouw basisschool kinderen meer tot bewegen kan uitdagen!

Heb je nog geen idee waaraan jouw school het beste kan werken om kinderen meer tot bewegen te krijgen? Vul dan eerst de totale checklist, met alle vragen per thema, in. Je kunt hiervoor klikken op het icoon ‘checklist’ op de hoofdbalk.

Wil je de informatie op deze site in een gedrukte vorm tot je beschikking hebben, bestel dan de map ‘Basisschool in Beweging’ via het bestelformulier.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Schoolbeleid

  De basisschool is een belangrijke plaats waar het gedrag van kinderen beïnvloed wordt. Wil je als school het beweeggedrag van kinderen beïnvloeden, dan ontkom je er niet aan dit op te nemen in het schoolbeleid. Stel je zelf daarom de volgende vraag:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb je aan het volgende gedacht:

  1. Heeft de school een algemeen geschreven beleid op bewegingsstimulering?
  2. Is het bewegingsstimulerende schoolbeleid concreet gemaakt en zichtbaar in de school?
  3. Werkt de school aan steun en draagvlak binnen het team voor een bewegingsstimulerend schoolbeleid?

  De uitgewerkte antwoorden bij de vragen geven je achtergrondinformatie en aanbevelingen bij dit thema. De aanbevelingen helpen je bij het aanpakken van het schoolbeleid in de praktijk, zodat je schoolbeleid bewegingsstimulerend wordt en werkt! Ben je geïnteresseerd in de bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen verwezen wordt, klik dan op 'publicaties' in de linkerkolom

 • Ouderbetrokkenheid

  Niet alleen de basisschool speelt een belangrijke rol in gedragsbeïnvloeding bij kinderen, maar ook de ouders. De school en ouders kunnen samen meer bereiken in het stimuleren van bewegen bij kinderen. Stel je zelf daarom de volgende vraag:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb je aan het volgende gedacht:

  1. Worden de ouders betrokken bij, door de school georganiseerde, beweegactiviteiten?
  2. Biedt de school aan de ouders een handreiking om het beweeggedrag van kinderen ook na school (in de thuisomgeving) te stimuleren?

  De uitgewerkte antwoorden bij de vragen geven je achtergrondinformatie en aanbevelingen bij dit thema. De aanbevelingen helpen je bij het aanpakken van ouderbetrokkenheid in de praktijk, zodat de betrokkenheid van ouders voor een bewegingsstimulerend schoolbeleid toeneemt! Ben je geïnteresseerd in de bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen verwezen wordt, klik dan op 'publicaties' in de linkerkolom

 • Schoolplein

  Het schoolplein biedt ieder kind op de basisschool de kans om te bewegen. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat er een breed scala van beweegactiviteiten op het schoolplein te zien is. ‘Kinderen kennen geen spelletjes meer’ en ‘kinderen van tegenwoordig zijn motorisch minder vaardig’, ‘kinderen bewegen maar weinig op het schoolplein’ zijn veel gehoorde geluiden van leerkrachten over het bewegen van kinderen op het schoolplein. Stel je zelf daarom de volgende vraag:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb je aan het volgende gedacht:

  1. Bieden de schoolpauzes (ochtendpauze en middagpauze) de kinderen voldoende tijd om fysiek actief te zijn op het schoolplein?
  2. Is er voldoende ruimte op het schoolplein voor beweegactiviteiten?
  3. Daagt de inrichting van het schoolplein uit tot bewegen?
  4. Kunnen de kinderen los spelmateriaal lenen en/of gebruiken voor op het schoolplein?
  5. Worden beweegactiviteiten op het schoolplein door docenten en/of ouders gestimuleerd?

  De uitgewerkte antwoorden bij de vragen geven je achtergrondinformatie en aanbevelingen bij dit thema. De aanbevelingen helpen je bij het aanpakken van het schoolplein in de praktijk, zodat het schoolplein kinderen uitdaagt tot bewegen!

  Voorbeeldmateriaal

  In deze bijlage staan een aantal voorbeelden van Touwtjespringen voor de bovenbouwleerlingen van het Basisonderwijs.

  Ben je geïnteresseerd in de bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen verwezen wordt, klik dan op 'publicaties' in de linkerkolom

 • Actief en veilig transport

  Het dagelijkse bewegen van kinderen neemt toe, wanneer zij actief naar en van school gaan. De basisschool kan kinderen stimuleren om niet meer passief naar school te komen, maar waar mogelijk lopend, fietsend of op een andere actieve manier. Op deze manier wordt het beweeggedrag en indirect een actieve leefstijl van kinderen positief beïnvloed. Stel je zelf daarom de volgende vraag:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb je aan het volgende gedacht:

  1. Werkt de school aan veilige en overzichtelijke schoolroutes?
  2. Stimuleert de school het actief naar en van school gaan?
  3. Biedt de school verkeersveiligheidlessen aan?

  De uitgewerkte antwoorden bij de vragen geven je achtergrondinformatie en aanbevelingen bij dit thema. De aanbevelingen helpen je om het actief en veilig naar en van school gaan bij kinderen te stimuleren en mogelijk te maken. Ben je geïnteresseerd in de bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen verwezen wordt, klik dan op 'publicaties' in de linkerkolom.

 • Buitenschools beweegaanbod

  Hoe meer een school samenwerkt met haar omgeving om het beweeggedrag van kinderen te beïnvloeden, hoe waarschijnlijker een positief resultaat bereikt wordt. In een tussen- en naschools beweegaanbod (buitenschools beweegaanbod) kunnen beweeg- en sportaanbiedende organisaties samen aan dit doel werken. Stel je zelf daarom de volgende vraag:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb je aan het volgende gedacht:

  1. Heeft de school heldere, concrete doelen en randvoorwaarden benoemd voor een buitenschools beweegaanbod (een tussen- en naschools beweegaanbod)?
  2. Werkt de school met verschillende partners samen om het buitenschoolse beweegaanbod vorm te geven?
  3. Is het buitenschoolse beweegaanbod in samenwerking met partners gericht op de behoeften van de doelgroep?
  4. Zijn de randvoorwaarden ingevuld om het buitenschoolse beweegaanbod tot een succes te maken (onder andere organisatie rondom rooster, planning en faciliteiten)?
  5. Neemt de school actief deel aan landelijke en/of locale sportieve evenementen en/of interscolaire sporttoernooien?

  De uitgewerkte antwoorden bij de vragen geven je achtergrondinformatie en aanbevelingen bij dit thema. De aanbevelingen helpen je bij het aanpakken van een buitenschools beweegaanbod in de praktijk, zodat kinderen op school en na school worden uitgedaagd tot bewegen! Ben je geïnteresseerd in de bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen verwezen wordt, klik dan op 'publicaties' in de linkerkolom

 • Bewegingsonderwijs

  Intensieve, uitdagende lessen bewegingsonderwijs op de basisschool geven alle kinderen vaste beweegmomenten. Daarnaast kunnen deze lessen een bijdrage leveren aan het stimuleren van een actieve leefstijl bij kinderen. Een school moet daarom investeren in de lessen bewegingsonderwijs. Stel je zelf daarom de volgende vraag:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb je aan het volgende gedacht:

  1. Vormt het bewegingsonderwijs een duidelijk onderdeel binnen het curriculum (denk hierbij aan een lessentabel, een vakwerkplan)?
  2. Is er voorzien in faciliteiten en randvoorwaarden om kwalitatief en kwantitatief goed bewegingsonderwijs aan te bieden (denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede accommodatie, materiaal, een vakleerkracht)?
  3. Is er sprake van een hoge kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs (denk hierbij bijvoorbeeld aan gedifferentieerde en intensieve lessen met een grote kans op succesbeleving voor ieder kind)?

  De uitgewerkte antwoorden bij de vragen geven je achtergrondinformatie en aanbevelingen bij dit thema. De aanbevelingen helpen je om het bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te maken, waarin kinderen warm gemaakt worden voor een levenlang bewegen. Ben je geïnteresseerd in de bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen verwezen wordt, klik dan op 'publicaties' in de linkerkolom