Kenniscentrum Zwemmen, onderdeel van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Het Kenniscentrum Zwemmen vormt één van de kerntaken van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Doel van het Kenniscentrum Zwemmen is om de zwemsector in brede zin te versterken en specifiek om nationale kwaliteitsverbetering en -borging op het terrein van zwemonderwijs en zwemomgevingsveiligheid te ondersteunen. Kennis verzamelen, valideren en verspreiden is dus geen doel op zich, maar is een middel om de zwemsector te versterken.

Samenwerking

De kenniscentrumfunctie wordt gezien als een netwerkfunctie, waarbij het kenniscentrum concrete vraagstukken die leven bij zwemlesaanbieders en zwembaden (kennisvragers) verbindt aan kennis-/onderzoeksinstituten die de gevraagde kennis kunnen verzamelen (kennisaanbieders). In die zin is het Kenniscentrum Zwemmen een soort kennismakelaar. Vraagstukken in het zwemonderwijs gaan bijvoorbeeld over startleeftijd, zwemlesduur en turbozwemmen. Het is belangrijk dat het kenniscentrum signaleert en verduidelijkt wat de belangrijkste vraagstukken zijn in de zwemsector en dat gefundeerde antwoorden worden geformuleerd. Daarbij is het wenselijk dat onderzoekspartijen meer en gerichter praktijkgericht onderzoek uitvoeren naar die vragen. Overigens is niet altijd nieuw onderzoek nodig, maar kan het ook zijn dat bestaande kennis (bijvoorbeeld van andere landelijke zwemkoepels of kennis uit andere landen) beter wordt gedeeld en benut.

Verzamelen, valideren en verspreiden

Hoe wil het Kenniscentrum Zwemmen de zwemsector versterken? Door kennis over zwemmen te verzamelen, te valideren en te verspreiden. Er wordt planmatig en continu kennis verzameld. Dat kan zowel wetenschappelijke kennis zijn als praktijk- of ervaringskennis van betrokkenen zoals zwemonderwijzers, zwembadmanagers, opleiders en ouders. Het Kenniscentrum Zwemmen zal meestal niet zelf onderzoek uitvoeren. Het zorgt wel voor programmering, coördinatie en soms opdrachtgeverschap, maar universiteiten, hogescholen en andere instituten voeren onafhankelijk onderzoek uit. Valideren wil zeggen dat het kenniscentrum ook nagaat of de verzamelde kennis van voldoende inhoudelijke kwaliteit is en of het relevant en toepasbaar voor de praktijk in de zwemsector. Tot slot gaat het om het verspreiden en benutten van kennis. Nog te vaak komt beschikbare kennis uit bijvoorbeeld onderzoek niet terecht bij zwembaden of opleiders van zwemonderwijzers en wordt kennis onvoldoende gebruiksklaar en gebruiksvriendelijk aangeboden. Door heldere communicatie en goede vindbaarheid en beschikbaarheid van relevante kennis moet het Kenniscentrum Zwemmen bijdragen aan een betere benutting van kennis over zwemmen.

Kennisagenda en kernthema's

Er wordt een nationale kennisagenda uitgewerkt, waarop vraagstukken vanuit de zwemsector worden gebundeld en geprioriteerd. De vragen van zwemlesaanbieders, zwembaden en opleiders van zwemonderwijzer komen hierin centraal te staan en vormen de basis voor onder meer onderzoekers om nieuwe kennis over te verzamelen.

Uit eerste inventarisaties is al een lange lijst van relevante thema’s ontstaan, zoals:

  • Zwemlessen; het gaat hier bijvoorbeeld om kerncijfers over zwemlesaanbod in Nederland, het meten van zwemveiligheid/zwemvaardigheid/toerusting, kennis over de waarde van turbolessen, over startleeftijd en over verschillende onderwijsmethodes.
  • Zwemonderwijzer; het gaat hier bijvoorbeeld om kennis over de gevraagde competenties van zwemonderwijzers, de kwaliteit en inhoud van opleidingen, over hoe zwemonderwijzers blijven leren en het monitoren hoe kinderen en ouders zwemonderwijzers ervaren.
  • Diplomazwemmen; het gaat hier bijvoorbeeld om kennis over de examenprogramma’s van het Zwem-ABC (uitgewerkt in de BREZ) in relatie tot de hoofddoelen, monitoren hoe kinderen en ouders het diplomazwemmen ervaren en kennis over zwemvaardigheid in relatie tot de Nationale zwemdiploma’s.
  • Fysieke veiligheid; het gaat hier bijvoorbeeld om kennis over verdrinking en zwemongevallen, kennis over chloorgebruik in water, kennis over specifieke materialen binnen zwembaden in relatie tot preventie van ongevallen, monitoring wat betreft het Keurmerk Veilig & Schoon en kennis over de rol van toezichthouders.
  • Sociale veiligheid; het gaat hier bijvoorbeeld om kennis rondom de Gedragscode Zwemsector en omgang van zwembadmedewerkers met bezoekers en om kennis over sociaal gedrag van zwembadbezoekers en sociale processen.
  • Leskinderen en hun ouders; het gaat hier om kennis over hoe kinderen met plezier leren zwemmen, de ervaringen en beleving van kinderen over zwemlessen en zwemmen en de ervaringen en beleving van ouders in relatie tot zwemlessen, blijven zwemmen en zwemveiligheid.
  • Persoonlijke en maatschappelijke waarde van zwemmen; het gaat hier om algemene kennis over de waarde die Nederlanders hechten aan zwemmen in de vrije tijd en om de maatschappelijke waarde van specifieke doelgroep activiteiten (in termen van gezondheid of participatie).

Naast deze thema’s zijn er uiteraard nog andere thema’s en voorbeelden mogelijk en zal het Kenniscentrum Zwemmen in gesprek met de zwemsector doorlopend nagaan hoe vraagstukken te prioriteren. Ook zullen er nieuwe actuele vraagstukken op de kennisagenda komen, denk aan verbinding van zwembaden met de komst van nieuwe groepen vluchtelingen en vernieuwde lokale samenwerkingsvormen tussen zwembaden, gemeente en basisscholen.

Status, focus en planning

Nadat in 2015 is gewerkt aan de positie en focus van het Kenniscentrum Zwemmen wordt in 2016 de kennisagenda uitgewerkt, worden samenwerkingsverbanden met hogescholen en kennisinstituten als kennispartners aangegaan en komt de (online) verspreiding van praktijkvoorbeelden en documentatie op gang. Ook worden onderzoeksresultaten (onder meer wat betreft diplomazwemmen, arbeidsmarkt, ouders, turbozwemmen) gedeeld. Stap voor stap wordt het Kenniscentrum Zwemmen opgebouwd en door de directe koppeling met de andere taken van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ worden de initiatieven van het kenniscentrum structureel geborgd.