Over dit project

Over Pilot Gezonde Leefstijl Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt voortdurend aan haar organisatie met medewerkers om hen ruimte te geven om met passie en plezier te werken aan de ambities van de stad. Het uitgangspunt hierbij is dat niemand buiten de boot valt in een inclusieve organisatie waar iedereen deel van kan uitmaken en bij kan horen. Dit met in acht neming van het feit dat iedereen langer moet blijven doorwerken en dat geen vanzelfsprekendheid is, leidt tot een versterkte aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid bestaat uit een drietal onlosmakelijke elementen, namelijk werkvermogen door leefstijl (voeding, beweging en ontspanning), employabiliteit door vakkennis en vaardigheden (werkafspraken, kwaliteiten en coaching/training) en vitaliteit door mentale gezondheid (motivatie/doel, betrokkenheid/passie, en werk/privé). Gemeente Eindhoven is een samenwerking met Fontys Sporthogeschool aangegaan ter bevordering van het werkvermogen bij de medewerker door een gezonde leefstijl, waarbij ‘bewegen’ centraal staat. De theoretische kennis die Fontys Sporthogeschool in huis heeft, in combinatie met de praktische begeleidingsvaardigheden en inzet van studenten, maakt het mogelijk om een beweeginterventie op maat te ontwikkelen en deze te implementeren binnen de gemeente Eindhoven.

Sfeerafbeelding Fontys

Interventie Leefstijl coaching

De interventie die binnen de pilot Gezonde Leefstijl wordt ingezet is ‘Leefstijl coaching’. Begin januari 2016 is er onder de medewerkers van Gemeente Eindhoven bevraagd wie interesse heeft in begeleiding op het gebied van beweging en gezondheid. Uiteindelijk zijn 36 medewerkers gestart met deze interventie waarbij ze begeleid worden door zes beweegcoaches. Dit zijn vier stagiaires van Fontys Sporthogeschool en twee stagiaires van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, die aangestuurd worden door een projectmanager met ondersteuning van een team van professionals zowel vanuit de gemeente als Fontys Sporthogeschool.

De medewerkers hebben begin maart een vragenlijst ingevuld waarna er een mini health check en fitheidstest werd afgenomen. Op basis van deze resultaten is een persoonlijk adviesrapport opgesteld die mondeling werd teruggekoppeld aan de medewerkers. In de maand mei zullen de medewerkers een aantal dagen een beweegmonitor (‘Activ8’) dragen om een beginsituatie te schetsen van hun beweeggedrag. Aansluitend worden ze drie weken lang gecoached door de beweegcoaches binnen dit project. Na de coaching vindt een 1-meting plaats waarbij de medewerkers opnieuw enkele dagen de Activ8 dragen om te onderzoeken of er een verandering heeft plaatsgevonden in hun beweeggedrag. In september wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen om te kijken of er na drie á vier maanden een gedragsverandering op is getreden. Tot slot zullen de medewerkers in december nogmaals de mini health check en fitheidstest uitvoeren om hun fysieke gezondheid opnieuw te meten.

Gekoppeld aan deze interventies voert Karen van Hoye (lectoraat Move to Be) een studie uit naar de effecten van de manier van coachen om te onderzoeken of een bepaalde manier van coachen een grotere gedragsverandering verkrijgt.

Overige interventies

Naast de interventie ‘Leefstijl coaching’ gaat de projectgroep andere, kleinere interventies ontwikkelen. Bij elke interventie moet gekeken worden naar praktische uitvoerbaarheid en of het realistisch is. Zo is er bv. een traploopweek georganiseerd, waarbij eerst informatie verstrekt werd over de voordelen van het nemen van de trap waarna een poos later opnieuw gekeken werd of er meer mensen de trap namen, en worden er interventies ontwikkeld op het gebied van voeding zoals lunchwandelingen, het benoemen van de nutriënten van de producten op de koffieautomaat, lezingen, groene voetstappen naar gezonde producten en (mogelijk) aanbod van gratis fruit. Tot slot zijn er ook kleinere interventies in relatie tot dynamisch bewegen op de werkvloer, waarbij het aanbieden en/of aandacht besteden aan onder andere sta-zit tafels, deskbikes, actieve vergaderruimtes en fiets als vervoersmiddel gebruiken centraal staan.

Ambassadeurs

Vanuit interesse in gezondheid en het thema van dit project zijn er een aantal medewerkers benoemd tot ambassadeurs. Zij nemen een kartrekkersrol in binnen de organisatie door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook om het project onder de aandacht te brengen onder hun collega’s en input te verkrijgen en te geven om de activiteiten (door) te ontwikkelen op maat voor de medewerker en/of afdeling.

De pilot Gezonde Leefstijl Gemeente Eindhoven loopt van 1 oktober 2015 tot en met 1 oktober 2016. De interventies vinden plaats binnen drie locaties van Gemeente Eindhoven, namelijk Mercado, NRE-gebouw en het Stadskantoor. Het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis wordt hier ook bij betrokken.

Doelstellingen

  • Hoofddoel van het project is het creëren van meer bewustwording omtrent een gezonde leefstijl met als uitgangspunt gedragsverandering te laten plaatsvinden bij de deelnemers. Dit gebeurt onder meer door aandacht te vragen voor gezondheid en fitheid op de werkvloer middels interventies. Uiteindelijk streven we er naar dat werknemers dit gezondere gedrag thuis voortzetten.
  • Het bevorderen van de leefstijl van de deelnemers aan ‘Leefstijl coaching’ door middel van een intensieve coaching vanuit de stagiaires binnen dit project.
  • Onderzoek doen naar wat de invloed is van de manier van coachen op het bevorderen van een gezonde leefstijl, om zo te kunnen bepalen welke coaching tactiek het beste werkt om de grootste gedragsverandering te verkrijgen.

Doelgroep

Dit programma is gericht op alle medewerkers van Gemeente Eindhoven. Deelname aan de interventies is op vrijwillige basis.