Partners

 • Maastricht Sport

  Over Maastricht Sport

  Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van Gemeente Maastricht, gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbind. Hiervoor staat dagelijks een team van ruim 90 ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en samen met commerciële partijen maken zij sporten en bewegen in Maastricht mogelijk.

  Maastricht Sport wilt alle Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen krijgen (minimaal het landelijk gemiddelde) én houden! Focus ligt op de lagere SES wijken en de niet sportende Maastrichtenaar. Maastricht Sport wilt alle Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen krijgen (minimaal het landelijk gemiddelde) én houden! Focus ligt op de lagere SES wijken en de niet sportende Maastrichtenaar.

  • De sport en beweegparticipatie verder verhogen en verschil met andere gemeenten verkleinen.
  • In 2020 moet de (gemiddelde) sportparticipatie (RSO) in Maastricht dichter bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen.
  • Als subdoelstelling moet in 2020 de (gemiddelde) beweegparticipatie (NNGB) in Maastricht dichter bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 53% bedragen.

  Doelgroep

  Studenten gaan samenwerken om voor onderstaande doelgroepen binnen verschillende beweegprojecten een sport- en beweegaanbod voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Dit om een bijdragen te leveren aan het overkoepelende doel van Maastricht Sport: zoveel mogelijk Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

  Doelgroepen die o.a. aan bod komen: 

  • Kinderen, volwassenen en ouderen 
  • Chronisch zieken 
  • Kinderen met overgewicht/obesitas (I.s.m. MUMC+, AzM Maastricht) 
  • VMBO-leerlingen (gezondheidstesten) 
  • Gehandicaptensport

 • Westelijke Mijnstreek

  Het Partnership Westelijke Mijnstreek bestaat uit de volgende partners:

  Stichting Ecsplore

  Stichting Ecsplore is onderdeel van PIW Groep en werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen. Stichting Ecsplore biedt activiteiten aan op het gebied van sport, educatie en cultuur en werkt in opdracht van een drietal gemeenten: Sittard-Geleen (in samenwerking met SPRINT), Schinnen en Stein.

  Sportstichting Sittard- Geleen

  Sportstichting Sittard-Geleen werkt in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen. De stichting geeft mede uitvoering aan het realiseren van de sportieve ambities van de gemeente Sittard-Geleen: ‘iedereen in onze stad moet op zijn of haar niveau en eigen manier kunnen sporten, spelen of bewegen’.

  Sportlandgoed de Haamen

  De Haamen is een sportlandgoed in Gemeente Beek met een divers aanbod: recreatief bewegen,sporten in competitieverband, bewegen voor ouderen of (top)sport voor mensen met een beperking. Diverse partijen, zoals sportverenigingen, zorgverleners, wandelsportorganisaties en Gemeente Beek, werken hier samen om een zo breed mogelijk beweegaanbod te verwezenlijken.

 • Gemeente Kerkrade

  Heton

  Heton bestaat uit de divisies Heton Sport, Heton ZO, en Heton VvE. De bedrijfsonderdelen opereren, afhankelijk van de opdracht, zelfstandig of met een integrale aanpak, maar steeds vanuit een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

  Heton Sport Kerkrade werkt in samenwerking met Gemeente Kerkrade en andere partners binnen het initiatief Center Court Kerkrade.

  Center Court Kerkrade; een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs.

  Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging. Center Court wordt het nieuwe stadshart van de gemeente Kerkrade. Een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

  Center Court Kerkrade richt zich met name op de volgende 3 programma lijnen:

  I. Gezonde jeugd
  II. Gezonde wijk
  III. Aandacht voor kwetsbare personen

  De volgende programma’s/projecten worden vanaf september 2017 in Kerkrade geraliseerd:
  o BETER programma, Beweeg, eeT & verandER
  o Verenigingsondersteuning
  o Ondersteuning bij JOGG projecten
  o Organisatie van stedelijke evenementen waaronder de Nationale Sportweek
  o Het realiseren van naschools sportaanbod

  Gemeente Kerkrade

  Volgt


 • Gemeente Venlo

  De gemeente Venlo is een gemeente in Noord-Limburg met ongeveer 100.000 inwoners. Een strategisch partnership met Fontys Sportkunde past binnen de gemeentelijke beleidsdoelen, namelijk de besturingsfilosofie en de PRM visie. Door bestaande projecten te versterken en nieuwe initiatieven te ontplooien zetten we sport in om onze burgers te laten mee doen, zich persoonlijk te ontwikkelen, om gezond en vitaal te worden en te blijven en om te kunnen sporten in een veilige leefomgeving. Hiervoor gaan studenten aan de slag met de volgende projecten:

  - Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG);
  - De Beweegpas;
  - Ondersteunen van de verenigingspedagoog (jeugdpreventie en veilig verenigingsklimaat);
  - Gezonde leefstijl op het onderwijs

 • Sportief Valkenswaard

  Sportief Valkenswaard is een onderdeel van gemeente Valkenswaard met de opdracht de sport- en beweegdeelname van onze inwoners te vergroten. Onze taak is om de kwaliteit van het beweegaanbod te waarborgen en verbeteren, verbindingen te leggen en de participatie te stimuleren. Op een transparante, innovatieve werkwijze trachten wij het welzijn, kwaliteit van leven en de gezondheid te verhogen. Sportief Valkenswaard is een jong en dynamisch team waarbij het wij-gevoel voorop staat.

  Kenmerkend aan dit project is de wijkgerichte aanpak en het multidisiplinaire karakter van zowel de setting waarin je terecht komt als de doelgroepen waarmee je te maken krijgt. Denk hierbij aan het organiseren of begeleiden van:

  - buitschoolse sport voor de basisschoolkinderen
  - beweegactiviteiten voor senioren in zorgcentra
  - een project voor een fysiotherapie praktijk
  - health checks bij een sportschool
  - trainingen bij een sportvereniging
  - een groot evenement als de Nationale Sportweek of Koningsspelen

 • Eindhoven Sport

  Eindhoven sport wil in de komende jaren een wijkgericht sport-en beweegaanbod tot stand brengen in samenwerking met andere organisaties in Eindhoven die op dit gebied actief zijn. Dit zal gaan plaatsvinden o.l.v een sportregisseur die in die betreffende wijk als spil fungeert tussen verenigingen, wijkcentra, scholen en instanties die op enigerlei wijze te maken hebben met een sport-beweeg en cultuur aanbod voor alle doelgroepen in de wijk.

 • ’s-PORT Den Bosch

  Sport wordt veelal ingezet voor het bereiken van maatschappelijke doelen, zo ook in Den Bosch. Vanuit ‘S-PORT wordt het thema ‘gezondheid’ als paraplu over de doelgroep 0 tot 100 jaar geplaatst. Je komt dus met allerlei doelgroepen in aanraking waarbij het bevorderen of in stand houden van een gezonde leefstijl ontzettend belangrijk is. Binnen de gemeente Den Bosch zoeken we naar een intensieve samenwerking met professionele partners en de inzet en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen en vrijwilligers. Daarnaast is Den Bosch een JOGG-gemeente en willen wij de samenwerking tussen zorg (Jeroen Bosch Ziekenhuis en gezondheidscentra) en welzijn (GGD, ’S-PORT en overige) versterken.

  Onder de vlag ‘Samen gezond’ wordt een gezonde leefstijl bevorderd voor alle Bosschenaren en de aandachtswijken Noord, Zuid-Oost en West in het bijzonder. Het belang van een gezonde leefstijl vanuit het perspectief bewegen, stimuleren (ervaren dat het vooral erg leuk is om te doen), water drinken en gezonde tussendoortjes bevorderen zijn speerpunten. Tevens richt Den Bosch zich op een aantal stedelijke evenementen die zich richten op verschillende takken van sport waar je als student een rol krijgt in de organisatie. Hier ben je samen met combinatiefunctionarissen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het evenement.

 • Vitalis Woonzorggroep

  Ouderen in woonzorgcentra bewegen over het algemeen zeer weinig: driekwart van de verzorgingshuisbewoners en negen van de tien verpleeghuisbewoners zijn inactief (Tiessen-Raaphorst e.a., 2010). Ook Vitalis constateert dat hun cliënten veel te weinig bewegen en onderkent tegelijk het belang van bewegen voor hun cliënten.

  (Extra) preventieve maatregelen, waaronder bewegen, kunnen in positieve zin bijdragen bij aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van ouderen, hetgeen goed aansluit bij de missie van Vitalis om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Hoewel het thema beweegstimulering opgenomen is in diverse visiestukken zoals de zorgvisie, wilt Vitalis er nu ook prioriteit van maken in de praktijk.

  Bewegen moet integraal onderdeel worden van de verantwoorde zorg. Vitalis wilt Fontys Sporthogeschool betrekken bij het verder implementeren van beweegstimulering in hun dagelijkse praktijk.

  De drie doelstellingen die Vitalis en Fontys Sporthogeschool nastreven met dit project, zijn als volgt gedefinieerd:

  • Het partnership draagt bij aan de missie en visie van Vitalis om de betekenis en levensvreugde van cliënten in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden; specifiek door een structurele bijdrage te leveren aan de beweegmogelijkheden en/of mobiliteit van de cliënten van Vitalis.
  • Het partnership draagt in brede zin bij aan de implementatie van de zeven bouwstenen voor bewegen als onderdeel in verantwoorde ouderenzorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2012): a. De instelling heeft beweegstimulering in het beleid vastgesteld. b. De instelling betrekt cliënten bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren. c. De instelling beschikt over een structuur voor beweegstimulering. d. De instelling zorgt voor deskundigheidsbevordering voor medewerkers en voorlichting over belang, voordelen en mogelijkheden. e. De instelling legt afspraken vast over beweegstimulering in het zorgleefplan van cliënten. f. De instelling beschikt over voldoende mogelijkheden om invulling te geven aan beweegstimulering1. g. Buurt betrekken: De instelling biedt haar cliënten mogelijkheden, om gebruik te maken van faciliteiten in de buurt en andersom.
  • Het partnership draagt als living lab of ‘proeftuin’ bij aan onderzoek naar de wijze waarop zorgtechnologie (activiteitenmeters) kunnen worden ingezet om beweeg- en -sedentair gedrag bij ouderen te monitoren en te beïnvloeden.