Vitalis Woonzorggroep

Ouderen in woonzorgcentra bewegen over het algemeen zeer weinig: driekwart van de verzorgingshuisbewoners en negen van de tien verpleeghuisbewoners zijn inactief (Tiessen-Raaphorst e.a., 2010). Ook Vitalis constateert dat hun cliënten veel te weinig bewegen en onderkent tegelijk het belang van bewegen voor hun cliënten.

(Extra) preventieve maatregelen, waaronder bewegen, kunnen in positieve zin bijdragen bij aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van ouderen, hetgeen goed aansluit bij de missie van Vitalis om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Hoewel het thema beweegstimulering opgenomen is in diverse visiestukken zoals de zorgvisie, wilt Vitalis er nu ook prioriteit van maken in de praktijk.

Bewegen moet integraal onderdeel worden van de verantwoorde zorg. Vitalis wilt Fontys Sporthogeschool betrekken bij het verder implementeren van beweegstimulering in hun dagelijkse praktijk.

De drie doelstellingen die Vitalis en Fontys Sporthogeschool nastreven met dit project, zijn als volgt gedefinieerd:

  • Het partnership draagt bij aan de missie en visie van Vitalis om de betekenis en levensvreugde van cliënten in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden; specifiek door een structurele bijdrage te leveren aan de beweegmogelijkheden en/of mobiliteit van de cliënten van Vitalis.
  • Het partnership draagt in brede zin bij aan de implementatie van de zeven bouwstenen voor bewegen als onderdeel in verantwoorde ouderenzorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2012): a. De instelling heeft beweegstimulering in het beleid vastgesteld. b. De instelling betrekt cliënten bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren. c. De instelling beschikt over een structuur voor beweegstimulering. d. De instelling zorgt voor deskundigheidsbevordering voor medewerkers en voorlichting over belang, voordelen en mogelijkheden. e. De instelling legt afspraken vast over beweegstimulering in het zorgleefplan van cliënten. f. De instelling beschikt over voldoende mogelijkheden om invulling te geven aan beweegstimulering1. g. Buurt betrekken: De instelling biedt haar cliënten mogelijkheden, om gebruik te maken van faciliteiten in de buurt en andersom.
  • Het partnership draagt als living lab of ‘proeftuin’ bij aan onderzoek naar de wijze waarop zorgtechnologie (activiteitenmeters) kunnen worden ingezet om beweeg- en -sedentair gedrag bij ouderen te monitoren en te beïnvloeden.