Inhoud opleiding

Inhoud

Het studiejaar is opgebouwd in 3 onderwijsperiodes. Elke periode start met een speciale weerk waarin we opleidingsbreed gezamenljke activiteiten ondernemen. Daarop volgen 10 lesweken. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vaklijnen beeldende praktijk, kunsttheorie en kunsteducatie worden afgewisseld met keuzevakken, vrije ruimte, vakbeschouwing en reflectie & ontwikkeling.Binnen de cross-labs vormt de beroepspraktijk de onderwijsinhoud. In projectgroepen ga je aan de slag met een onderzoeksvraag of ontwerpopdracht vanuit het werkveld.

Kunstpraktijkvakken

Het ontwikkelen van een persoonlijke visie op wat de inhoud van een beeld zou kunnen zijn staat voorop, materialen en technieken zijn slechts hulpmiddelen. De opleiding streeft naar het ervaren van verbanden en verschillen in het ontstaan van beelden.

Theorie van de kunsten

De theorie der Kunsten behandelt vooral de vorm, de inhoud, de functie, en de context waarbinnen een kunstwerk ontstaat. Er is veel aandacht voor de maatschappelijke, culturele en filosofische invalshoek.

Onderwijstheorie

De focus ligt op de kwaliteit van de ‘overdracht’ van verschillende inhouden aan verschillende groepen.

Stage

In elk studiejaar loop je stage. Deze (internationale) stages hebben zowel een binnenschools als een buitenschools karakter en geven je de mogelijkheid het toekomstig beroepenveld te verkennen.

 • Voortraject

  Om je te helpen je beeldende vaardigheden te ontwikkelen en te laten onderzoeken of een beeldende opleiding voor jou de goede keuze is, bieden we voortrajecten aan. Hierdoor is van echte 'struikelvakken' geen sprake.

  Voortraject

  Het Voortraject Beeldend (voorheen oriëntatiecursus) geeft een goed beeld van de opleiding. Je bent vooral praktisch bezig in de verschillende disciplines: tekenen, fotografie, audiovisueel, interactief, grafische- en driedimensionale vormgeving, bioart. Ook een bezoek aan museum De Pont staat op het programma en je krijgt ook een lesblok Theorie der Kunsten.

  De cursus start twee keer per jaar - begin september en begin januari - en beslaat een periode van veertien hele zaterdagen.

  Het Voortraject staat voor je open wanneer je:
  - in het laatste of één-na-laatste jaar zit van havo, vwo of mbo (4-jarig);
  - het voortgezet onderwijs al enige tijd achter je hebt gelaten.

 • Opbouw

  Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je mentale deskundigheid (studiehouding, onderzoekhouding, reflectie en interactieve argumentatie) en je beroepsmatige deskundigheid (vak en beroep, [ver]beelden, adequaat bron- en materiaalgebruik, beeldenkennis, didactische en pedagogische vaardigheden, enzovoorts).

 • Stage en afstuderen
  Beeldende Kunst en Vormgeving

  Docenten in opleiding lopen door de hele opleiding heen stage.

  Jaar 1

  Je begint in de propedeuse (eerste jaar) met een oriënterende stage.

  Jaar 2 en 3

  In het tweede en derde studiejaar heb je twee stageblokken van zeven weken.

  Jaar 4

  In het vierde jaar volg je, afhankelijk van je profielkeuze (praktijk, kunsttheorie of beroepsvoorbereiding ) een beperkte of uitgebreide blokstage (kortere, aaneengesloten periode) of lintstage (gedurende een lange periode loop je een aantal dagen per week stage). Het kan ook in het buitenland (zie afbeelding, stage op curacao).

  De stages zijn grotendeels binnenschools, dat wil zeggen:

  • in het voortgezet onderwijs
  • of het middelbaarberoepsonderwijs.

  Daarnaast kun je stage lopen in buitenschoolse instellingen zoals:

  • creativiteitscentra en culturele centra
  • musea

  De grote diversiteit van stageplaatsen zorgt ervoor dat je na de opleiding breed inzetbaar bent.

 • Hoe krijg je les?

  Het eerste jaar

  Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je mentale deskundigheid (studiehouding, onderzoekhouding, reflectie en interactieve argumentatie) en je beroepsmatige deskundigheid (vak en beroep, [ver]beelden, adequaat bron- en materiaalgebruik, beeldenkennis, didactische en pedagogische vaardigheden, enzovoorts).

  Hoeveel uren per week ben je maximaal met je studie bezig?

  • 22 uur contacturen
  • 18 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  20%
  Zelfstudie
  45%
  Praktijk
  35%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Om de theorie te ondersteunen en je beeldende visie te toetsen aan die van professionals in de beeldende kunst en vormgeving, worden er regelmatig excursies gehouden in binnen- en buitenland.

 • Studiebegeleiding

  Wanneer je de opleiding voltooid hebt, krijg je een getuigschrift waarop we verklaren dat je startbekwaam bent - met andere woorden: competent om te beginnen als docent. Om dat goed te kunnen beoordelen hebben we per studiefase een aantal competenties (aspecten rond kennis, houding en vaardigheden) omschreven waaraan je aan het eind van de studiefase moet voldoen om verder te kunnen.
  Je hebt invloed op jouw competentieontwikkeling door het maken van individuele keuzes t.a.v. onderwijsactiviteiten. Bij het maken van die keuzes word je ondersteund door je studieloopbaanbegeleider.

 • Studie in cijfers

  Een goede studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie, zie de toelichting.

  Toelichting SiC mei 2017

 • Typerend voor deze opleiding

  Deze opleiding heeft in de Keuzegids HBO Voltijd die in oktober 2013 verscheen het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen! De Keuzegids wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Bij de samenstelling wordt onder andere gebruikgemaakt van gegevens uit de Nationale Studentenenquête, de instroomcijfers en slaagpercentages HBO-raad en accreditatierapporten van de NVAO.

 • Leo XIII prijs

  Leo XIII prijs: kunstprijs voor ABV-afstudeerder

  Door de stichting Gastatelier Leo XIII wordt dit jaar (2015) voor de derde keer de Leo XIII prijs uitgereikt. Een vakkundige jury selecteert uit een aantal genomineerde afstudeerders aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van de Academie voor Beeldende Vorming (ABV) van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) een winnaar.

  Prijsuitreiking: woensdag 8 juli 2015


  Genomineerden 2015

  De genomineerden in alfabetische volgorde:
  - Davey Schoute
  - Michelle Verscheijden
  - Karlijn Vlaardingerbroek

  De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de diplomauitreiking op de Academie voor Beeldende Vorming. De genomineerden stellen zich hier voor.

  Winnaar wint atelier en werkbudget

  De geselecteerde kunstenaar mag van januari t/m april 2016 verblijven in een hoog en licht atelier in Gastatelier Leo XIII. Gastatelier Leo XIII is een voormalig schoolgebouw (Leoschool, 1908) aan de Leo XIII straat 90H in Tilburg, die in 1995 werd omgebouwd tot woon- en werkstudio’s voor kunstenaars/vormgevers.

  De jury (2015)

  De jury bestaat staat dit jaar (2015) uit:
  - Bas van der Hurk, beeldend kunstenaar en verbonden aan Stichting Gastatelier Leo XIII,
  - Marinke Marcelis kunstenaar en docent aan ABV
  - Maartje Korstanje, gerenommeerd kunstenaar.

  Toelichting Leo XIII prijs

  Sinds 2013 bestaat de alliantie tussen Gastatelier Leo XIII en Fontys Academie voor Beeldende Vorming (ABV), die samen de ‘Leo XIII prijs’ in het leven riepen. Verschillende partners - provincie, stad, academie - vinden het steeds belangrijker dat afgestudeerden hun weg vinden in de beroepspraktijk, waarbij jonge kunstenaars binnen een professionele setting leren (samen)werken aan onderzoek en een publieksgerichte presentatie van hun werk. In Gastatelier Leo XIII kan deze ontwikkeling zich direct op een hoog niveau inzetten. Een leerlijn die ook door de ABV toegejuicht wordt. De Leo XIII prijs is een jaarlijkse terugkerende prijs.

  Profiel van de winnaar

  Gastatelier Leo XIII richt zich op een jonge generatie beeldende kunstenaars die net van de opleiding afkomen en de intentie hebben zich professioneel te ontwikkelen.
  - Wat is de positie van de kunstenaar in de sociaal-maatschappelijke omgeving van vandaag?
  - Hoe verhoudt zich het artistieke denken in relatie tot onderzoek en het gericht zijn op de buitenwereld.

  We vragen van de kunstenaar dat hij/zij zich openstelt voor ontmoetingen met publiek. Juist deze ontmoetingen maken dat het publiek kennis krijgt over het werk- en denkproces dat de kunstenaar doorliep. Anderzijds ervaart de kunstenaar op een directe manier hoe zijn/haar werk overkomt en deze dialoog kan bijdragen tot reflectie over zijn werk en de betekenis ervan.

  Eerdere winnaars

  Eerdere winnaars van de Leo XIII prijs zijn:
  - Marleen Verber (2014)
  - Dorenda Verhaegen (2013)