Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar. Ongeveer de helft van de studietijd is bestemd voor zelfstudie, thuis of op school. De andere helft besteed je aan hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen. Bij de hoorcolleges wordt de theorie in een grote groep (130 studenten) behandeld. In de praktijklessen oefen je met en op elkaar de fysiotherapeutische vaardigheden, zoals massagetherapie en bewegingstherapie. Tijdens de medische practica leer je over de bouw en werking van je eigen lichaam. Alle vakken hangen onderling samen. Ook staat jouw omgang met mensen centraal, wat belangrijk is omdat je een beroep leert waarbij het omgaan met mensen cruciaal is. Gemiddeld starten we met 200 studenten in het eerste leerjaar.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Vooral in het eerste jaar krijg je veel studiebegeleiding. Je leert zelfstandig te werken, je studie te plannen en verantwoordelijkheid te dragen.

  In het eerste jaar leg je de basis voor de rest van de opleiding. Zowel theorie, denk aan vakken als anatomie en fysiologie, als vaardigheden komen aan bod.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur les
  • 4 uur projectwerk
  • 16 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  20%
  Praktijk
  40%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar ga je meer zelf sturing geven aan je studie. Je wordt wel geadviseerd bij het maken van je keuzes.
  Halverwege het tweede jaar ga je een thema kiezen waarmee je je opleiding een eigen kleuring geeft. Je kunt kiezen uit de volgende thema’s:
  • Zorg en technologie
  • Zelfregie
  • Interprofessioneel samenwerken

  Klik hier voor meer informatie over deze verschillende thema's.

  Het derde en vierde jaar

  In het derde en vierde jaar werk je steeds zelfstandiger. Je volgt een minor (dat is een keuzeprogramma) in het eerste semester van je derde studiejaar. In zowel het derde als het vierde jaar zijn de grote stages gepland.

  Je krijgt onderwijs samen met studenten van de andere paramedische opleidingen, gericht op projecten die passen binnen het thema dat je hebt gekozen. Op deze manier krijg je ook input van de andere opleidingen en deze kun je goed gebruiken als je gaat werken. Er wordt steeds meer gewerkt met multidisciplinaire teams waarbij het een meerwaarde voor jou is als je ook kennis hebt van de andere disciplines.

  In het vierde jaar kies je een afstudeeropdracht binnen jouw thema.

  Studieprogramma

  Het studieprogramma is zeer afwisselend. Centraal staan de competenties en taken/ beroepssituaties van de fysiotherapeut. Hierin onderscheiden we drie 'lijnen':

  De conceptuele lijn

  Je leert werken met alle theoretische kaders en modellen die je nodig hebt bij de uitoefening van je beroep.

  De integrale lijn

  Je leert al je kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen.

  De vaardigheden lijn (skills)

  Je leert technieken en vaardigheden aan de hand van demonstraties van de docent, opdrachten en oefeningen.

 •   Profileringsthema's

  •Zorg en technologie

  Technologie wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel om vragen te beantwoorden, ondersteuning te bieden en problemen op te lossen in de zorg. Met name wordt dan bedoeld de mogelijkheden die technologie biedt bij het vergroten of behouden van de zelfredzaamheid van burgers. Als je als toekomstig professional in staat bent technologie een goede plaats te geven in het zorgproces, zet je een belangrijke stap in de richting van “toekomstbestendige professional”. Je wordt, afhankelijk van de bachelor die je volgt, een zorgprofessional met specifieke extra deskundigheid op het gebied van technologie in de zorg die in jouw vakgebied relevant is.

  •Zelfregie

  Zelfregie betekent dat iemand zelf richting kan geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om de voor hem of haar gewenste gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te bereiken. Als zorgverlener ondersteun en coach je de cliënt of patiënt bij het helder maken van wat hij belangrijk vindt en wat er nodig is om dat te realiseren.

  •Interprofessioneel samenwerken

  Bij interprofessioneel samenwerken formuleren verschillende disciplines een gezamenlijk doel samen met de cliënt, hanteren zij een gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen toegankelijk en begrijpelijk is, en zien zij de kwaliteiten en perspectieven van de ander als complementair en waardevol. Alleen door nauwe samenwerking en afstemming kunnen de beste resultaten geboekt worden voor de cliënt.

 • Struikelvakken

  Fysiotherapie is een pittige studie waarvoor je flink moet studeren. Vakken als anatomie, orthopedie, neurologie en fysiologie vereisen veel kennis, en de propedeuse (60 ec's) moet in één jaar behaald worden. De werkdruk is dus hoog.
  Er gelden geen specifieke profieleisen voor toelating tot de opleiding, maar de vakken biologie, Engels en wiskunde worden in alle gevallen aanbevolen.

 • Stage en afstuderen

  Wanneer ga ik stage lopen?

  Het eerste studiejaar van de opleiding Fysiotherapie draait vooral om kennismaken. Ook de stage in dit jaar dient vooral als een oriëntatie op het toekomstige beroep en als zelfreflectie.
  Daarna worden de stageperioden uitgebreider. Je doet je praktijkervaring op in verschillende instellingen, zoals in een vrijgevestigde praktijk, in een algemeen ziekenhuis of in een andere instelling (zoals een verpleeghuis, revalidatiecentrum of psychiatrisch ziekenhuis). Bovendien kun je stagelopen in het buitenland.

  Je wordt tijdens je stage zowel vanuit de opleiding als op je stageplek begeleid. Via diverse activiteiten houd je direct contact met de opleiding. Bij de beoordeling van de stage wordt gekeken naar je vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en hoe je omgang is met de patiënten en collega’s.

  Naar het buitenland

  Bij de studie Fysiotherapie is het mogelijk om stages in het buitenland te volgen. Fontys heeft uitstekende contacten met een groot aantal praktijkinstellingen in binnen- en buitenland en kan daardoor helpen bij het vinden van een geschikte stage- of werkplek.


 • Studiebegeleiding

  Vooral in het eerste jaar krijg je veel studiebegeleiding. Je zit dan in een ‘basisgroep’ met 12 andere studenten. Deze groep staat onder begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Deze begeleider is jouw aanspreekpunt. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen. Samen met je begeleider bepaal je hoe je gaat werken aan de competenties (kennis, houding en vaardigheden) die bij je toekomstig beroep horen.

  Naast de groepsbijeenkomsten zijn er wekelijks ingeroosterde consulturen waar je, indien nodig, een individueel gesprek met je SLB-er kunt hebben. Op deze manier kunnen studenten die het nodig hebben extra begeleiding krijgen.

  Je SLB-er is je eerste aanspreekpunt. Bij moeilijkheden en/of problemen kun je bij hem of haar terecht. Je SLB-er helpt je bij het maken van keuzes en kan je over verschillende zaken adviseren. Tevens kan hij/zij je doorverwijzen naar de verschillende instanties van Fontys zodat je zo optimaal geholpen wordt.

  Je houdt de eerste 2 jaar van de opleiding dezelfde SLB-er. Op deze manier word je begeleid door iemand die jou echt kent.

 • Studie in cijfers

  Een goede studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie: zie toelichting.

 • Typerend voor deze opleiding

  Wij vinden het belangrijk dat niet alleen ons onderwijs van hoge kwaliteit is maar dat ook de randvoorwaarden om bij ons te studeren goed zijn. Wij investeren ook in zaken als bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs- en tentamenroosters, snelle feedback op toetsen en opdrachten, optimale studievoortgangregistratie, goede informatievoorziening en bereikbaarheid van docenten.

  Binnen de opleiding en het instituut is sprake van een open en informele sfeer. Hierdoor vind je er snel je weg. Je hebt gemakkelijk contact met je studiegenoten en jouw docenten.


 • Iets voor jou?