HBO-ICT versnelde bachelor voor VWO'ers

HBO-ICT versnelde bacheloropleiding voor VWO'ers

Vanaf augustus 2018 biedt de bacheloropleiding HBO-ICT een versneld 3-jarig (of 3,5-jarig) traject aan voor ambitieuze VWO’ers met wiskunde B. Je wordt opgeleid tot software engineer.

De versnelde bacheloropleiding is niet alleen praktijkgericht, maar bereidt όόk voor op een academische voortzetting aan de TU/e. Na voltooiing van de bachelor kun je rechtstreeks de praktijk in όf ervoor kiezen om, zonder extra toelatingseisen, één van onderstaande masterstudies aan de TU/e te gaan volgen:

• Computer Science and Engineering
• Data Science in Engineering

De universitaire masterstudies stellen hoge eisen aan de Engelse taalvaardigheid. Daarom is het lesmateriaal ten behoeve van de academische voorbereiding in het Engels. De lesstof heeft een meer theoretische invalshoek en kent een geleidelijke verhoging van tempo en abstractie in de loop van de semesters.

De opleiding HBO-ICT is voornemens met meerdere masteropleidingen afspraken te maken over directe doorstroom. In de toekomst zal dit ook mogelijk worden voor meerdere afstudeerrichtingen.

Het ligt in de bedoeling ook aansluiting mogelijk te maken op de masteropleiding "Data Science and Entrepreneurship" bij de JADS in 's Hertogenbosch, voor studenten, die in augustus 2018 starten. Zodra hierover meer bekend is, publiceren we dat op deze website.

Meer informatie?

Vanaf januari 2018 biedt de opleiding een aparte voorlichting voor VWO-ers tijdens de open dagen en avonden.
Voor andere vragen kun je een mail sturen aan: F.Peeters@fontys.nl

Waarom interessant voor VWO-ers?

De TU/e kent de laatste jaren een vergrote instroom aan studenten en voert per augustus 2018 een decentrale selectie met een maximale instroom van 250 in. Dit versnelde traject is interessant voor alle VWO'ers; ook diegenen die mogelijk niet bij de TU/e kunnen instromen. De HBO-ICT bacheloropleiding is een praktijkgerichte beroepsopleiding. De TU/e bacheloropleiding is wetenschappelijk/theoretisch georiënteerd, waarbij de beroepsbekwaamheid minder aan bod komt. Menig VWO'er verkiest de praktische insteek boven de wetenschappelijk-theoretische insteek.

3 of 3,5 jaar?

De versnelde bacheloropleiding HBO-ICT duurt 3 jaar, mits de student bij de start voldoet aan een pre-assessment. Wanneer niet aan het pre-assesment wordt voldaan, duurt de opleiding 3,5 jaar.

Aanmelden

Ben je VWO'er en heb je wiskunde B? Kies in Studielink voor de optie: B HBO-ICT Nederlandstalig - versneld voor VWO'ers. Klik hier voor aanmelden.

Pre-assessment

Ter voorbereiding op het pre-assessment wordt een online cursus aangeboden met een geschatte studiebelasting van 160 uur. De online cursus heeft het karakter van zelfstudie. Heb je als VWO'er het keuzevak Informatica in je vakkenpakket, dan heb je waarschijnlijk het overgrote deel van de leerdoelen inmiddels gerealiseerd. Als dat zo is, kun je je concentreren op de resterende leerdoelen van de online cursus en de betreffende modules doorlopen.

De online cursus is nog in ontwikkeling en wordt per 1 mei 2018 hier gepubliceerd.

 • Leerdoelen Pre-assessment versnelde bachelor VWO'ers

  Oriëntatie op de ICT-context

  De student kan uitleggen wat voor soort werkzaamheden een HBO-ICT bachelor, afhankelijk van het verkozen profiel, uitvoert. Een profiel is een combinatie van ICT met één van de volgende vier invalshoeken: Business (B), Media Design (M), Software Engineering (S) en Technology (T).
  De student kan motiveren waarom het S-profiel de voorkeur heeft.

  Ontwikkelproces

  De student kan uitleggen wat voor soort werkzaamheden de software engineer uitvoert tijdens analyse, ontwerp, realisatie, testen en beheer.

  Programmeren

  De student kan progammacode schrijven, waarbij er aandacht is voor een zekere mate van onderhoudbaarheid: documentatie van programmeercode, het kiezen van betekenisvolle namen van variabelen/methoden en het voldoen aan afgesproken naamsconventies.
  De student kan keuzestructuren (if), herhaalstructuren (for, while) en methoden programmeren.
  De student kan gebruikmaken van een debugger met breakpoints, inspectievensters, 'step into' en 'step over'.
  De student kan de waarde van properties van GUI-objecten aanpassen zowel visueel als in programmacode.
  De student kan zelfstandig zoeken naar nuttige eigenschappen/events van GUI-objecten.
  De student weet wat de scope van een variabele is.
  De student kan gebruikmaken van bestaande methoden, die static zijn en kan uitleggen wat het static keyword betekent.
  De student kan collecties en in het bijzonder arrays en lijsten toepassen.
  De student kan een foreach-herhaalstructuur (C#) voor een collectie programmeren.
  De student kan gegevens naar een tekstbestand schrijven en gegevens vanuit een tekstbestand inlezen.
  De student kan excepties in programmacode afhandelen.

  Ontwerp van klassen

  De student kan uitleggen wat klassen zijn en kan een zelf gedefinieerde klasse met constructor(en), eigenschappen (C#) en methoden programmeren.
  De student kan associaties (met multipliciteit) tussen klassen ontwerpen, in de vorm van een UML-klassendiagram.
  De student weet wanneer private of public keywords moeten worden gebruikt.
  De student kan kleine applicaties programmeren, waarbij er een goede scheiding is tussen programmacode in zelf gedefinieerde klassen en programmacode ten behoeve van de GUI.

  Databases

  De student kan een Entity Relationship Diagram (ERD) ontwerpen met tenminste drie gerelateerde entiteiten.
  De student kan vanuit een gegeven ERD, inclusief een veel-op-veel relatie, een relationele database met primary en foreign keys definiëren.
  De student kan voor een relationele database informatie opvragen, toevoegen en verwijderen. De student kan hierbij de volgende SQL-concepten toepassen: (sub)query, select, insert, delete, inner join, group by en standaardfuncties.
  De student kan een relationele database integreren binnen een applicatie.