Studiekosten

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, woonplaats, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Voor studenten, die zich in studiejaar 2019-2020 voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, gaat voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld gelden. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 
Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor collegegeld, moet je ook rekening houden met andere kosten zoals voor introductie, boeken, readers, dictaten en excursies.

Studiefinanciering

Als je studeert aan een voltijdopleiding en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je recht op studiefinanciering (in de vorm van een lening) en een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart.
Voor meer informatie en de precieze voorwaarden kijk je op www.duo.nl

Zie ook Collegegeld, voor uitgebreide informatie en voorwaardenVerklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wat is een VOG
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op het uitoefenen van het vak leraar basisonderwijs.

Wanneer is een VOG nodig?
Wettelijk gezien kunnen werkgevers vragen om een VOG, wanneer werknemers een functie gaan vervullen waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens en/of kwetsbare personen. Ook bij vrijwilligerswerk of voor stages op het gebied van het werken met kwetsbare personen (zoals kinderen) kan om een VOG worden gevraagd.

Voor werknemers in het onderwijs is de VOG zelfs verplicht. Voor een LIO-stage in de zin van de wet (met een leerarbeidsovereenkomst) is een VOG dus verplicht.

In de opleidingspraktijk van FHKE betekent dat, dat je ook als ‘niet-LIO-student’ in alle fasen van de opleiding door een basisschool gevraagd kunt worden, om een VOG.

VOG en de rol van FHKE en partnerscholen
De studieloopbaanbegeleider neemt bij de beoordeling of een student op de stageplek leren mag, samen met de uit het werkveld afkomstige begeleiders, voortdurend zijn grondhouding en zijn omgang met kinderen mee. Wanneer er signalen zijn van een verstoorde omgang met kinderen is dit een reden om studenten het leren op de werkplek niet te laten starten, dan wel voort te laten zetten.

Het opleidingsinstituut is er niet van op de hoogte of studenten vanwege delicten die direct te maken hebben met de uitvoering van hun ‘functie’ staan geregistreerd bij het centraal justitieel documentatie-register. De opleiding informeert daar ook niet naar.

Indien een school het overleggen van een VOG als voorwaarde verbindt aan het bieden van een leerwerkplek, dan wordt dat kenbaar gemaakt bij de informatievoorziening rondom beschikbare stageplaatsen voor studenten.

Indien de kosten voor het VOG voor rekening komen van de student, dan is het aan de student om daar al dan niet mee akkoord te gaan.

Aanvraagprocedure

Een VOG kan op verschillende wijzen worden aangevraagd. De meest actuele informatie, inclusief een overzicht van de kosten, wordt gepubliceerd door justis.