Trajecten Februari-Instroom

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt aan zowel voltijd- als deeltijdstudenten de mogelijkheid om in februari te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs.

 • Het voltijdtraject wordt aangeboden op de locaties Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Veghel en Venlo. Wanneer er op een locatie minimaal twee toelaatbare studenten zijn aangemeld, gaat de februari-instroom van start. Bij te weinig aanmeldingen is instromen op een andere locatie mogelijk.
 • Het flexibele deeltijdtraject wordt aangeboden op de locaties in Eindhoven en Tilburg. Dit traject gaat alleen van start, indien er op de betreffende locatie minimaal vijftien toelaatbare studenten zijn aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen is instromen in februari op de andere locatie mogelijk, mits daar wel voldoende aanmeldingen zijn.

Vierjarige voltijdtraject

Dit traject is toegankelijk voor studenten die:

1.     Voldoen aan de landelijke toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek Let op! Wanneer je
in februari 2019 wilt starten met de Pabo en je één of meerdere toelatingstoetsen moet maken, dan kan dat alleen
in één van de volgende toetsperioden:

* periode 1: 05-09 november 2018;

  * periode 2: 07-11 januari 2019.

Je kunt het beste je toelatingstoetsen maken in de toetsperiode van november 2018. Je kunt dan indien nodig, nog
van een mogelijkheid tot herkansen gebruik maken in januari 2019. Wanneer je na het maken van de herkansing
niet voldoet aan de landelijke toelatingseisen, dan is de februari-instroom in het vierjarige voltijdtraject niet mogelijk.

2.     Een positief advies hebben gekregen bij de verplichte 'studiekeuzecheck februari-instroom vierjarig voltijdtraject'.

Instromen in februari vraagt extra kwaliteiten.

FHKE biedt ambitieuze, talentvolle voltijdstudenten de mogelijkheid om in februari in te stromen in de vierjarige voltijdopleiding tot leraar basisonderwijs. Instromen, starten met deze studie in februari is niet voor iedereen weggelegd. Het vraagt van de betreffende student meer zelfsturing, flexibiliteit en studiediscipline dan bij de september-instroom. Deze studenten dienen zich de stof uit het eerste semester zelfstandig eigen te maken. Kortom: het vraagt om studenten die makkelijk studeren en ook bereid zijn extra tijd te investeren in hun studie. Geïnteresseerde studenten worden na aanmelding op kansrijkheid geselecteerd, door hen te laten deelnemen aan een studiekeuzecheck.
Uiterste aanmeldingsdatum voor de instroom in februari 2019.

 • Heb je aan alle landelijke instroomeisen voldaan? Dan is je uiterste aanmeldingsdatum via Studielink 14 januari 2019.
 • Heb je (nog) niet aan alle landelijke instroomeisen voldaan? Dan is je uiterste aanmeldingsdatum via Studielink 20 december 2018.

Studiekeuzecheck februari-instroom vierjarig voltijdtraject

Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht. De studiekeuzecheck bestaat voor februari-instromers uit de volgende onderdelen:

1.     een digitale vragenlijst;

2.     deelname aan de volgende toetsen:

* Entreetoets rekenvaardigheid, Wiscat op maandag 21 januari 2019;
* Hogeschooltaaltoets op dinsdag 22 januari 2019;

3.     een persoonlijk contactmoment, in de vorm van een individueel gesprek of groepsgesprek op dinsdag 22 januari.


Studenten kunnen in principe toestemming krijgen om in februari in te stromen, indien:

 • voldaan is aan de landelijke toelatingseisen;
 • deelname aan de toetsen minimaal de volgende scores opgeleverd heeft:

* landelijke rekentoets, Wiscat 120;

* Hogeschooltaaltoets: De norm is vastgesteld op 3F-niveau. De norm is minmaal 80% voor werkwoordspelling en gemiddeld 80% voor alle vier de onderdelen samen. Dit staat gelijk aan een 5,5 in cijfers

 • uit de digitale vragenlijst en het persoonlijke contact blijkt dat de student: initiatiefrijk is; beschikt over een bovengemiddeld denk-en werkniveau en beschikt over een goed zelfsturend vermogen in het leren.

Uiterlijk 29 januari 2019 ontvangt de student de uitslag van de studiekeuzecheck. Op basis van de uitkomsten van de studiekeuzecheck ontvangt de student één van de drie onderstaande berichten.

 1. De student krijgt geen toestemming om te starten in februari en ontvangt tevens een advies om ook in september niet te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs (er is ernstige twijfel over de kansrijkheid in deze studie, bijvoorbeeld door extreem lage toetsresultaten voor de entreetoetsen). De studiekeuzecheck is bindend voor de instroom in februari. De studiekeuzecheck is niet bindend voor de instroom in september. De aankomende student neemt uiteindelijk zelf een besluit.
 2. De student krijgt geen toestemming om te starten in februari. Hij ontvangt een advies om in september te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs (er is vertrouwen in de kansrijkheid in deze studie en we zien de student graag starten in september op één van de FHKE locaties. De kansrijkheid om binnen een half jaar 60 ECTS te behalen is echter te laag gebleken). De studiekeuzecheck is bindend voor de instroom in februari. De studiekeuzecheck is niet bindend voor de instroom in september. De aankomende student neemt uiteindelijk zelf een besluit.
 3. De student krijgt toestemming van de examencommissie en de directie om tussentijds in te stromen. De eerste lesdag voor de februari-instromers is 4 februari 2019.

Aanvullende ondersteuning bij februari-instroom

Studenten die toestemming krijgen om tussentijds (in februari) in te stromen, worden gekoppeld aan een onderwijsgroep die een half jaar eerder met de studie gestart is. Samen met die studenten doorlopen zij het standaard lesaanbod en de toetsing van het tweede semester (februari-augustus, twee leerarrangementen: Groep en Onderwijs). De medestudenten die een half jaar eerder gestart zijn, kunnen tevens als klankbord geraadpleegd worden bij studietaken uit het eerste semester (september-januari, twee leerarrangementen).

Februari-instromers worden extra begeleid en, ondersteund, gericht op het behalen van de toetsen uit het eerste semester. Ze worden begeleid door een docent met begeleidingservaring in de propedeusefase. Deze docent:

 • regisseert en monitort het zelfstandig werken in studiegroepen aan de betreffende leertaken/ toetsproducten;
 • bespreekt in de studiegroep de literatuur die hoort bij het aanbod van de leerarrangementen uit het eerste semester en biedt hierbij begeleiding, als dat nodig is. De literatuurstudie dient de student in zijn eigen tijd te doen;
 • verzorgt incidenteel zelf aanbod of coördineert aanbod verzorgd door vakexperts;
 • geeft tussentijds feedback op producten van het eerste semester;
 • stuurt aan op succesvolle afronding van de kennistoetsing;
 • begeleidt extra op weg naar een succesvolle afronding van het leren op de werkplek.

Indien na een half jaar het beoogde positieve studieadvies (60 ECTS) behaald is, wordt de studie vervolgd in de hoofdfase. Studenten wordt zo de mogelijkheid geboden om in minder dan vier studiejaren de opleiding af te ronden.

Overigens kent FHKE voor ambitieuze voltijdstudenten nog twee andere trajecten:

 • Een verdiepingstraject. Dit Pabo-plustraject start in jaar 2 (de hoofdfase).
 • Het verbredingstraject. Dit Bi-certificeringstraject start ook in jaar 2 (de hoofdfase).

Indien na een half jaar het positieve studieadvies niet behaald is, vervolgt de student zijn studie in de propedeusefase en krijgt hij tot 1 februari 2019 de gelegenheid om de resterende toetsonderdelen te behalen.

Vragen over deze instroommogelijkheid?

stuur een mail aan FHKE-studentadministratie@fontys.nl of bel met 08850 - 77155