Inhoud opleiding

Inhoud

De lerarenopleiding Maatschappijleer bestaat uit vier leerlijnen: algemene didactiek en onderwijskunde, vakdidactiek, vakinhoud en stage/ werkplekleren. De vakinhoud is gebaseerd op de twee basiswetenschappen sociologie en politicologie en wordt aangevuld met inleidingen in andere relevante wetenschappen (bijvoorbeeld geschiedenis, recht, economie) en de thema’s van het examenprogramma maatschappijleer en burgerschap.

Vak en vakdidactiek

Als leraar ben je in de eerste plaats vakinhoudelijk competent. Je bent gepassioneerd door je vak en je wilt die passie delen met leerlingen. Maar dat lukt alleen maar als je de leerstof helder en overtuigend kunt overbrengen. Dat leer je bij vakdidactiek. Binnen de opleiding treedt een voortdurende wisselwerking tussen vakinhoudelijke en vakdidactische inzichten op.

Stage

Al snel ga je op oriënterende stage op een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Dat doe je samen met een ‘buddy’, een medestudent. Je hebt steun aan elkaar en kunt van elkaar leren. Hoe verder je in de opleiding komt, hoe meer stage je loopt. En dat is fijn, want dan kun je de theorie meteen in de praktijk brengen!

Onderzoek

Het uitvoeren van praktijkonderzoek is een belangrijke vaardigheid die je als leraar onder de knie moet hebben. Hiermee kun je bijvoorbeeld je lessen verbeteren, meer te weten komen over je vakgebied, iets leren over de verschillen tussen leerlingen of bijdragen aan grotere vraagstukken binnen de school. Als leraar blijf je constant kritisch naar jezelf en zoek je naar mogelijkheden om te verbeteren.

Ben jij goed in Engels en lijkt het je leuk om tweetalig onderwijs te geven? Dan kun je als aanvulling op de lerarenopleiding Maatschappijleer het driejarige traject BEES (Bilingual Education/English Stream) volgen.

Studiereizen

Studiereizen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zo ga je naar de Tweede Kamer in Den Haag, de gemeenteraad in Tilburg, de rechtbank en een gevangenis. Daarnaast is er een (verplichte) weekexcursie naar Brussel. Je bezoekt dan het Europees Parlement, de NAVO en andere belangrijke instellingen.

Studiegids en onderwijs- en examenregeling

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In de propedeutische fase verdiep je jezelf in verschillende inhoudelijke vakken waardoor je naar maatschappelijke vraagstukken leert kijken vanuit de politiek-juridische, sociaal-economische, sociaal-culturele, internationaal en historisch vergelijkende invalshoeken. Je maakt kennis met het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast leer je de beroepsvaardigheden die je nodig hebt om als leraar maatschappijleer te gaan werken.

  Hoeveel uren ben ik het eerste jaar met mijn studie bezig?

  • 804 uur Zelfstudie
  • 700 uur Theorie
  • 176 uur Praktijk

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  10%
  Praktijk
  50%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Opmerkingen:

  • Theorie bestaat uit het verwerven van vak- en beroepskennis, vaardigheden en algemeen inzicht;
  • Praktijk kan bestaan uit projecten, stage, trainingen, groepswerk met andere studenten, studiereizen e.d.;
  • Zelfstudie is zelfstandig studeren.


  De opleiding Maatschappijleer gaat er vanuit dat studenten gemiddeld 40 uur per week aan hun studie werken. Dit bestaat voor ongeveer 20 uur per week uit colleges en 20 uur per week bestuderen van de studiestof en uitwerken van opdrachten. In periode 2 en 3 zijn er iets minder colleges, omdat de student stage loopt. Dit gebeurt in tweetallen, waarbij elke student individueel beoordeeld wordt.

  Het tweede en derde jaar (hoofdfase)

  In de hoofdfase wordt je basiskennis verder uitgediept. Dit geldt voor alle vier de leerlijnen. Binnen alle onderwijseenheden verdiep of verbreed je je kennis en wordt er een hoger abstractieniveau van je gevraagd. Op de stage/ het werkplekleren ga je langzaamaan steeds meer zelfstandig lessen ontwerpen en lessen geven.

  Het vierde jaar (afstudeerfase)

  In de afstudeerfase specialiseer je je in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo). Je werkt aan je afstudeerproducten ‘vakdidactisch ontwerpen’ en ‘onderwijspedagogisch handelen’ en loopt de afrondende stage. Dit gehele jaar staat in het teken van het werkveld waarin je wilt gaat werken.

  *De studie duurt vier jaar, verdeeld over een propedeutische fase, hoofdfase en afstudeerfase. Een studiejaar bij de lerarenopleiding bestaat uit vier periodes van tien weken. De eerste acht weken zijn collegeweken, daarna volgen twee tentamenweken.

 • Struikelvakken

  Veel studenten hebben moeite met de taaltoets of met het abstractieniveau en taligheid van de opleiding. Advies is om te oefenen in lezen en schrijven.

 • Afstudeerrichtingen

  Bij de opleiding Maatschappijleer wordt alleen de afstudeerrichting beroepsonderwijs aangeboden. Je ontwikkelt jezelf tot startbekwame leraar voor het vmbo en mbo. Gedurende je studie maak je kennis met beide werkvelden.

 • Stage en afstuderen

  Stage/ werkplekleren

  De praktijk van het leraarschap leer je op school. Stages vormen daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. We noemen dat Professioneel Handelen. Het voordeel is dat je de theorie die je op school leert, meteen in de praktijk kunt brengen. En dat werkt motiverend.

  Wanneer ga je op stage?

  Al vanaf het eerste jaar loop je stage. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt.

  Eerste jaar (propedeuse)

  In het eerste jaar ga je in september al een week, in een groep, naar een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Daarna voer je (in duo’s) ongeveer twintig weken lang één dag in de week taken uit binnen een school, op basis van de (leer)doelen die je wilt bereiken.

  Tweede jaar (hoofdfase)

  In het tweede jaar loop je een periode van ca. vier maanden twee dagen in de week stage. Je leert de basisvaardigheden van het lesgeven, de basisvorming en om te gaan met (de verschillen tussen) leerlingen. Wat je precies wilt leren, bepaal je samen met je opleidingsteam (instituutsopleider, schoolopleider en werkplekbegeleider).

  Derde jaar (hoofdfase)

  In het derde jaar ga je twintig weken lang twee dagen in de week stage lopen. Het begeleiden van leerprocessen van leerlingen krijgt meer nadruk. Je geeft niet alleen les, maar je begeleidt ook leerlingen en je werkt meer binnen de vaksectie.

  Laatste jaar (afstudeerfase)

  In het laatste jaar, de afstudeerfase, doe je de afrondende stage. Dit is het sluitstuk van de opleiding, de kroon op je werk. Je voert zoveel mogelijk zelfstandig de verschillende leraarstaken uit. Tijdens deze stage ontwikkel je ook de beroepsproducten voor het afstuderen (Onderwijs Pedagogisch Handelen en Vakdidactisch Ontwerpen).

  Waar loop je stage?

  Je loopt stage op zowel (v)mbo-scholen als scholen voor havo en vwo.

   

 • Hoe krijg je les

  Een studiejaar bij de opleiding Maatschappijleer bestaat uit vier periodes van tien weken. In een periode volg je colleges. Aan het einde van iedere periode zijn er tentamens of moet je dossiers inleveren. De colleges volg je in groepen van zo’n 25-30 studenten. Tijdens de colleges kun je direct vragen stellen aan de docent.

 • Tweetalig onderwijs

  Ben jij goed in Engels en lijkt het je leuk om tweetalig onderwijs (tto) te geven? Dan kun je in Tilburg naast je lerarenopleiding, het driejarige traject BEES (Bilingual Education/English Stream) volgen. Je krijgt een extra programma-aanbod, gericht op taalvaardigheid Engels en Europese & internationale oriëntatie en CLIL, de didactiek van het tweetalig onderwijs. Het voordeel van de opleiding is dat je je Engelse taalvaardigheid gedurende je studie langzaam opbouwt. Hierdoor ontwikkel je een gedegen kennis van de Engelse taal. Je neemt tijdens dit traject deel aan 2 externe examens (CAE en CPE). Daarnaast verdiep je je in Europese en internationale samenwerking op scholen zodat je voorbereid bent op het werken op een tto én/of ELOS-school. In je vierde jaar is het mogelijk om tijdens je afrondende stage te werken aan het Cambridge Certificate in Teaching Bilingual Learners. Dit programma van 30 credits komt bovenop je reguliere bachelor-studie, dus kandidaten worden geselecteerd op voorkennis van het Engels, motivatie en inzet.

  Stage

  Een deel van de stages vindt plaats op tto afdelingen van de samenwerkende opleidingsscholen.

  Werkgelegenheid

  Op dit moment zijn er 130 tweetalige scholen in Nederland. Het grootste deel daarvan biedt het onderwijs aan op havo en/of vwo. Het aantal scholen dat tweetalig onderwijs (ook) aanbiedt op vmbo-niveau groeit gestaag. De werkgelegenheid voor docenten tweetalig onderwijs is dan ook gunstig. Zie voor méér informatie www.nuffic.nl.

  Coördinator

  Brenda de Vries

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Studiebegeleiding

  Aan het begin van elk studiejaar krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is je eerste aanspreekpunt en jouw persoonlijke begeleider gedurende dat studiejaar. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je (minimaal) één keer per periode je studieresultaten en bij hem of haar kun je ook terecht met eventuele vragen of problemen.

  Begeleiding tijdens je stage

  Tijdens je stage word je begeleid door een docent van de stageschool en door een begeleider vanuit Fontys.

 • Studie in cijfers
  Een goede studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie, zie de toelichting.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  Didactisch concept

  Fontys Lerarenopleiding Tilburg wil de best mogelijke leraren opleiden. Maar wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief vast te stellen, maar wordt sterk bepaald door de perceptie van degene die het antwoord geeft. We kunnen het woord “goed” dus niet gebruiken zonder het betekenis te geven. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap. Meer informatie over de vijf pijlers, klik hier.