Inhoud opleiding

Inhoud

Vakmanschap en meesterschap zijn beiden heel belangrijk voor een leraar. We besteden hieraan ongeveer evenveel tijd. Het 1e jaar is oriënterend en selecterend. Niet iedereen is immers geschikt om een goede leraar te worden. Naast vakinhoudelijke kennis oriënteer je je op het beroep van leraar en ga je op stage. In de jaren daarop krijg je een verdere vakinhoudelijke verdieping en leer je hoe je de opgedane kennis overbrengt. De nadruk komt steeds meer te liggen op het meesterschap. De stages worden langer en je gaat meer zelfstandig lesgeven. Je sluit de opleiding af met je afstudeerpraktijkonderzoek, je specialisatie en de afsluitende stage.

Natuurkunde behandelt veel verschillende onderdelen; mechanica, elektriciteit, magnetisme, licht, geluid, warmte, materiaalkunde, atoom- en kernfysica. Het is een mooi vak om samen met jonge mensen aan bezig te zijn.

Een leraar natuurkunde is met zijn leerlingen bezig met alledaagse natuurkunde. Hij laat verrassende demonstratieproeven zien en gaat met leerlingen in gesprek over allerlei natuurkundige verschijnselen: hoe is iets te verklaren en wat voor nuttige dingen kun je ermee doen? Hij zet ook de leerlingen zelf aan het werk met het doen van proeven en het uitvoeren van onderzoekjes en laat ze daarover rapporteren, grafieken maken en conclusies trekken. Alledaagse natuurkunde gaat over magnetisme en elektriciteit, beweging, warmte en energie, stoffen en materialen, de zwaartekracht, licht en geluid.

Onderwerpen

Bovenstaande onderwerpen komen daarom vanzelfsprekend terug in de lerarenopleiding. Natuurlijk met een grotere diepgang dan wat je later leert aan je leerlingen. Daarnaast komen ook moderne natuurkundige onderwerpen aan de orde: sterrenkunde, relativiteitstheorie, weerkunde en kwantummechanica. Zo ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en toepassingen van de natuurkunde.

Scheikunde

Een leraar natuurkunde moet ook een stevige basis scheikunde krijgen, want in de onderbouw van het voortgezet wordt het vak natuur- en scheikunde gegeven. In de bovenbouw van het vmbo moet hij natuur- en scheikunde 1 kunnen geven. In de opleiding is daarom een aantal scheikundemodulen opgenomen, waarin ook aandacht is voor het uitvoeren van scheikundige practica.

Lesgeven

Naast het vak natuurkunde krijg je natuurlijk lessen over het geven van natuurkunde op een school. Je krijgt daarom de gelegenheid om zelf te oefenen in het lesgeven tijdens het instituutspracticum en schoolstages. In de lessen natuurkunde kun je tegenwoordig prachtige dingen doen met de computer als leermiddel: we hebben het dan over simulaties en modellen die de leerstof veel levendiger kunnen maken voor leerlingen. Ook daar besteden we in de opleiding veel aandacht aan.

Vierde studiejaar

In het vierde studiejaar geef je een persoonlijke invulling aan je studie. Dat doe je door een minor te kiezen. We hebben daarvoor een breed aanbod. Een minor beslaat ongeveer een half studiejaar studietijd. In het vierde jaar sluit je ook je opleiding af met een afstudeeronderzoek. Het onderwerp waarop je afstudeert, kun je zelf kiezen

Vwo diploma?

Dan kun je de 2egraads opleiding versneld doorlopen. Een goede student kan met hard werken in drie jaar tijd zijn bachelordiploma Natuurkunde halen en daarna met twee jaar deeltijdstudie een masterdiploma. Informeer naar de details bij de opleidingscoördinator in Sittard.

Lerarenopleiding Natuurkunde
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  De propedeuse bestaat voor 65% uit vak en vakdidactiek en 35% onderwijskundige vakken. De studielast is ruim 40 uur per week waarvan in het begin van je studie ruim de helft gevuld is met lesactiviteiten.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 18 uur les
  • 2 uur projectwerk
  • 16 uur zelfstudie
  • 4 uur stage

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  20%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 8 weken.

 • Struikelvakken
  Als je leraar wilt worden in een bepaald vak is het logisch dat je dit vak op de middelbare school hebt gevolgd en dat je hier goed in was. Mocht dit niet het geval zijn dan is bijspijkeren of het behalen van een havo-certificaat voor dat vak een verstandig idee.

  Daarnaast moet je het natuurlijk niet erg vinden om voor een groep of klas te staan en is het belangrijk dat je goed met jonge mensen kunt omgaan. Mocht je twijfelen of een lerarenopleiding iets voor jou is, vraag het dan ook eens aan je vakdocent of volg de module Proefstuderen (start 20 februari 2018).
 • Specialisaties

  Elke lerarenopleiding in Nederland kent twee afstudeerrichtingen: algemeen vormend (havo/vwo) en beroepsgericht (vmbo/mbo). Tijdens je studie oriënteer je je op beide schooltypen en aan het einde van de hoofdfase kies je een afstudeerrichting.

  Het diploma van de lerarenopleiding geeft een brede bevoegdheid waarbij je les mag geven op beide schooltypen. Voor havo/vwo ben je bevoegd les te geven in de eerste 3 leerjaren. De afstudeerrichting geeft aan waarin jij je verder hebt gespecialiseerd.

 • Stage en afstuderen

  De praktijk van het leraarschap leer je op school. Stages vormen daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het voordeel is dat je de theorie die je op school leert, meteen in de praktijk kunt brengen. En dat werkt motiverend. Al vanaf het eerste jaar loop je stage. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt.

  Eerste jaar (propedeuse)

  In het eerste jaar ga je bij voorkeur in tweetallen naar een school voor voortgezet onderwijs. Daar voer je ongeveer acht tot tien weken lang drie dagen in de week taken uit binnen een school, op basis van de (leer)doelen die je wilt bereiken. Ook oefen je eenvoudige vormen van lesgeven.

  Tweede jaar (hoofdfase)

  In het tweede jaar loop je vier dagen per week stage gedurende twee maanden. Je leert de basisvaardigheden van het lesgeven, je leert meer over de basisvorming en je leert om te gaan met (de verschillen tussen) leerlingen. Wat je precies wilt leren, bepaal je samen met je begeleider.

  Derde jaar (hoofdfase)

  In het derde jaar ga je ongeveer eenzelfde periode als in het tweede jaar stagelopen. Het begeleiden van leerprocessen van leerlingen krijgt meer nadruk. Je geeft niet alleen les, maar je begeleidt ook leerlingen en je werkt aan een onderzoek.

  Laatste jaar (afstudeerfase)

  In het laatste jaar, de afstudeerfase, loop je de afrondende stage. Dit is het sluitstuk van de opleiding, de kroon op je werk. Je voert zoveel mogelijk zelfstandig de verschillende leraarstaken uit. Tijdens deze stage voer je ook je afstudeeronderzoek uit.

  Waar loop je stage?

  Je loopt stage op zowel (v)mbo-scholen als scholen voor havo en vwo.

  Afstuderen

  In het vierde jaar sluit je naast de afrondende tentamens je opleiding af met een afstudeeronderzoek. Het onderwerp waarop je afstudeert, kun je zelf kiezen.

 • Hoe krijg je les

  Op Fontys Lerarenopleiding Sittard geldt het motto: ‘Teach what you Preach’. Om goede docenten op te leiden hebben onze opleiders een voorbeeldrol. De werkvormen zijn dus afwisselend en we stellen het leren centraal. Bij de uitleg geven we ook vaak aan waarom we het op die manier uitleggen zodat je niet alleen vakinhoudelijk leert, maar ook vakdidactisch gezien hoe je leert.
  Onze docenten zijn allemaal hoog opgeleid, hebben veel ervaring en worden door onze studenten hoog gewaardeerd.

 • Studiebegeleiding
  Begeleiding

  Aan het begin van elk studiejaar krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is je eerste aanspreekpunt en jouw persoonlijke begeleider gedurende je hele studie. Samen stellen jullie een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op, waarmee je tijdens je studie aan de slag gaat. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je studieresultaten en bij hem of haar kun je ook terecht met eventuele vragen of problemen.

  Begeleiding tijdens je stage

  Tijdens je stage word je extra intensief begeleid. Naast ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider krijg je vanuit je opleiding een stagecoach. Ook word je begeleid door een of meer docenten van de school waar je stage loopt.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding is kleinschalig waardoor je je snel thuis voelt. We bieden veel persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit. Fontys lerarenopleiding Sittard is niet voor niets al sinds 2012 de beste lerarenopleiding van Nederland volgens de Keuzegids Hbo en Elsevier.