Inhoud opleiding

Wat verwachten wij van jou?

Je bent geïnteresseerd in sociale onderwerpen en vindt het leuk om mensen te 'verbinden'. Samenwerken met anderen vind je interessant, je hebt inlevingsvermogen, maar je bent ook in staat om de confrontatie aan te gaan als dit nodig is. Daarnaast vind je het een uitdaging om mensen op een creatieve wijze in beweging te brengen. Tot slot is het van belang dat je lef hebt en stevig in je schoenen staat.

Vanaf de tweede helft van het derde jaar t/m de eerste helft van het vierde jaar begint jouw jaarstage. Zowel vanuit de opleiding als vanuit de stageplek krijg je begeleiding bij het leren in de praktijk. Hoe verder de stage vordert, hoe zelfstandiger je taken gaat uitvoeren. Ook krijg je gerichtere vakken die aansluiten bij wat je in de praktijk tegenkomt. Aansluitend hierop volgt de ‘masterproof’ in de vorm van een afstudeeronderzoek.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Aanvankelijk word je breed opgeleid en maak je kennis met het sociaal-agogisch werkveld. Je krijgt vakken als agogiek, psychologie, sociologie, recht en filosofie. Daarnaast volg je Real Life Challenge onderwijs. Dit zijn brede en uitdagende beroepsvraagstukken, waarin je met praktijkopdrachten aan de slag gaat. Ook trainen we je bijvoorbeeld in communicatie en expressie, methodisch en creatief werken en coaching en agogische relatie. Het 1e jaar rond je af met je propedeusegetuigschrift. 

  Op welke studielast kan je rekenen?

  • 20 uur Op school
  • 12 uur Zelfstudie
  • 8 uur Praktijk

  Hoe is deze studielast opgebouwd?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  20%


  Een studiejaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes van ongeveer 10 weken.

  Jaar 2

  De lesstof wordt voortgebouwd op leerjaar 1 en daarnaast loop je dit jaar 168 uur stage. In de tweede helft van het 2e jaar ga je je oriënteren op de afstudeerrichtingen GGZ-agoog, Jeugdzorgwerker en Maatschappelijk Agoog. Aan het einde van het 2e jaar kun je kiezen voor een van deze afstudeerrichtingen, maar dat hoeft niet. Je kunt ook breed afstuderen. Klik hier voor meer informatie over de afstudeerrichtingen.

  Jaar 3 en 4

  In principe word je ‘breed’ opgeleid tot Social Worker. Vanuit die brede basis kun je er binnen Sociale Studies vervolgens voor kiezen om je te specialiseren tot GGz-Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog. Specialiseren is dus een optie, maar dat hoeft niet.

  In het derde jaar start je het eerste semester (half jaar) met een interne of externe minor. De interne minoren zijn GGz Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog waarbij je twee dagen per week stage loopt. Bij de externe minoren heb je keuze uit een minor bij een andere hogeschool (binnen of buiten Fontys) of een buitenlandminor. Na deze minor start je met je jaarstage en deze rond je na het eerste semester in het vierde jaar af. Vervolgens start je met je praktijkgericht afstudeeronderzoek gedurende een half jaar. Daarna ben je klaar om met het werkveld in te gaan als startende professional.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Struikelvakken
  Over het algemeen vinden studenten van Sociale Studies vakken als Organisatiekunde, Economie en Recht lastig, omdat daar niet direct hun interesse ligt. Deze vakken zijn echter wel noodzakelijk om sociale vraagstukken in hun maatschappelijke en organisatorische context te kunnen plaatsen. Daarnaast blijkt uit ervaring dat met name studenten met een Mbo-studie moeite hebben met vakken als Onderzoeksvaardigheden en Nederlands.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Afstudeerrichtingen

  In principe word je ‘breed’ tot Social Worker opgeleid. Vanuit die brede basis kún je er binnen Sociale Studies vervolgens voor kiezen om je te specialiseren tot GGz-Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog. Specialiseren is dus een optie, maar dat hoeft niet. Je kunt de volgende afstudeerrichtingen volgen:

   Sfeerafbeelding Fontys
  •   GGz-Agoog

   Nieuws!

   De afstudeerrichting GGZ-agoog is geaccrediteerd. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijsprogramma landelijk erkend wordt en afgestudeerde GGZ-agogen zich kunnen registreren via het Registerplein

   Door deze registratie laten sociaal professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak en beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te bieden aan kwetsbare cliënten in complexe situaties.

   De GGz-Agoog biedt contextuele hulpverlening, wat betekent dat de GGz-Agoog cliënten behandelt, ondersteunt en begeleidt in de dynamiek tussen individu en samenleving bij het herstellen van een psychische aandoening en het (weer) integreren in de samenleving (COOAB, 2003).

   De afstudeerrichting GGz-Agoog bereidt de studenten er op voor om te gaan werken binnen de GGz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of justitie. De afstudeerrichting is volgens de richtlijnen van de HBO GGz-Agoog samen met het werkveld ontwikkeld. De afstudeerrichting is landelijk geaccrediteerd en leidt op tot een door het CONO erkend certificaat GGz-Agoog.

   De GGz-Agoog richt zich op het herstel van mensen met een psychiatrische stoornis en op hen te helpen hun plaats in de samenleving zo goed als mogelijk weer in te nemen. Hierbij moet gerichte ondersteuning geboden worden in de dynamiek tussen individu en omgeving. De agoog heeft voornamelijk een taak bij het versterken van de krachten van mensen zelf. Hij/zij coacht mensen in het hervinden van de balans tussen daadkracht en draaglast.

   Kenmerkend is dat de agoog gericht is op het gezonde deel van de mens (Cono ggz, 2008). De student specialiseert zich in één van de werkvelden van de GGz-Agoog door het volgen van het lesprogramma, het opdoen van ervaring in de praktijk en praktijkgericht onderzoek.

   Thema's die aan bod komen zijn onder andere herstelondersteunende zorg, verbindende gesprekstechnieken en systeemgericht werken. Je krijgt vakken zoals motiverende gespreksvoering, outreachend werken, cognitieve therapie, rehabilitatie en werken in een gedwongen kader.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Afstudeerrichting GGz-Agoog

  •   Jeugdzorgwerker
   Op basis van het landelijk profiel jeugdzorgwerker is de afstudeerichting jeugdzorgwerker ontwikkeld. Wil je in het werkveld jeugd gaan werken dan is dit profiel van belang voor je ‘registratie Jeugdzorgwerker’. Een van de eisen daarvoor is het volgen van het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker, bestaande uit een minor, jaarstage en afstudeeronderzoek rondom de doelgroep en het werkveld jeugd.

   Het begrip jeugd verwijst naar kinderen en jeugd van 0-23 jaar en hun opvoeders. In het uitstroomprofiel leer je de doelgroep en het werkveld kennen, methodieken en relevante theorieën. Je leert werken met jongeren, ouders en gezinnen in diverse settings (b.v. thuis bij de cliënt, in de wijk of een residentiële instelling).

   Hoofdthema’s zijn onder andere de normale en afwijkende ontwikkeling, het voorkomen van huiselijk geweld, gedwongen kader en trends in de jeugdzorg en diversiteit. Zo kun jij je zowel qua kennis, houding als vaardigheden ontwikkelen en specialiseren tot een beginnende jeugdzorgwerker.
   Sfeerafbeelding Fontys

   Afstudeerrichting Jeugdzorgwerker

  •   Maatschappelijk Agoog
   De Maatschappelijk Agoog is iemand die mensen met elkaar verbindt, die zichtbaar is, aanspreekpunt is en als belangrijkste opdracht heeft mensen te ondersteunen in het vinden van hun eigen kracht. Deze ondersteuning biedt hij of zij op het niveau van het individu, de leefomgeving en de maatschappij en op alle leefgebieden.

   Het werkterrein van de Maatschappelijk Agoog is het gebied waarin de burger zich beweegt en hij kan opereren op diverse niveaus. Het ene moment is hij in gesprek met de burger op straat, het andere moment zit hij met de wethouder aan tafel (beleid).

   De Maatschappelijk Agoog heeft zicht op wat er speelt in de straat, de buurt, de wijk, het dorp etc. In de opleiding koppelen we dit naar de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Welke maatschappelijke thema’s spelen er? Bijvoorbeeld: de transities in de zorg, de WMO, diversiteit, vergrijzing, participatie, faciliteren en stimuleren van buurtinitiatieven, leefbaarheid, zelfredzaamheid etc. Daarnaast wordt je werkinhoud bepaald door de betekenis die deze ontwikkelingen hebben op de individuele burger c.q. het gezin en op jouw rol en functioneren als sociaal werker binnen deze systemen.

   Van de maatschappelijk agoog wordt verwacht dat deze deskundig om weet te gaan met problematische interacties tussen de mens en zijn omgeving waarbij diverse factoren een rol spelen. Het doel is om te komen tot een verbetering van deze interacties, gericht op en gebruik makend van de handelingscompetenties, krachten en vaardigheden van de betrokkenen.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Afstudeerrichting Maatschappelijk Agoog

  •   Brede bachelor 'Social Work'
   Je kunt ervoor kiezen om als student ook 'breed' af te studeren. Je kiest dan in jaar 3 en 4 verschillende elementen uit de afstudeerrichtingen van de opleiding. Maar het volgen van een externe minor behoort ook tot de mogelijkheden. Je creeërt zo je eigen pad en volgt op die manier de afstudeerrichting 'brede' bachelor of Social Work.
  • Stage en afstuderen

   Binnen Fontys Hogeschool Sociale Studies is ‘het leren in de praktijk’ een belangrijk onderdeel van de opleiding. In leerjaar 2 tot en met 4 komt de praktijk aan bod. In het tweede jaar loop je een stage van 168 uur.

   Je wordt ondersteund in het vinden van een stageplek. Wij werken als hogeschool nauw samen met bedrijven en instellingen in de regio.

   In de eerste helft van het 3e jaar loop je twee dagen in de week stage. Vanaf de tweede helft van het 3e jaar t/m de eerste helft van het 4e jaar begint je jaarstage. Zowel vanuit de opleiding als vanuit de stageplek krijg je begeleiding bij het leren in de praktijk. Hoe verder de stage vordert, hoe zelfstandiger je zelf taken uitvoert. Ook krijg je gerichtere vakken die aansluiten bij wat je in de praktijk tegenkomt. Aansluitend hierop volgt de ‘masterproof’ in de vorm van een afstudeeronderzoek.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Hoe krijg je les

   Een studiejaar bij Sociale Studies bestaat uit 4 periodes van ongeveer 10 weken. In zo’n periode volg je lessen en maak je individuele en groepsopdrachten. Je voert bijvoorbeeld projecten uit in het werkveld. Colleges volg je met maximaal 180 studenten, trainingen en SB-lessen met 15 studenten en lessen volg je in klassen van zo’n 30 studenten. Tijdens de lessen werk je aan opdrachten en kun je direct vragen stellen aan de docent. Aan het einde van iedere periode zijn er 2 toetsweken en maak je tentamens.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Studiebegeleiding

   Studeren is, zeker in het begin, best spannend en een grote stap na je middelbare school. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tijdens je studie tegenkomt. Voor begeleiding kun je terecht bij:

   • Docenten
   • Studiebegeleider (SB'er)
   • Expert Zorg
   • Dienst Studentvoorzieningen

   Docenten

   Weet je even niet meer hoe iets in elkaar steekt? Hoe je een opdracht kunt aanpakken? Of hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen? Alle docenten zijn expert op hun eigen gebied en je kunt altijd bij ze terecht voor vragen.

   Studiebegeleider (SB'er)

   In de propedeuse krijg je een persoonlijke studiebegeleider (SB'er) toegewezen. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt om de voortgang van je studie te bespreken. Je kunt bij hem of haar terecht wanneer je twijfelt over je studiekeuze of als je door persoonlijke problemen studievertraging oploopt. Voor vragen over bijvoorbeeld stoppen met je opleiding of speciale voorzieningen bij tentamens en colleges kun je ook bij je SB’er aankloppen. In het eerste jaar heb je minimaal 4 keer een persoonlijk gesprek met je SB’er.

   Expert Zorg

   Je studiebegeleider zal je zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan kan hij of zij je doorsturen naar de Expert Zorg van Sociale Studies. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij extra begeleiding i.v.m. dyslexie, een lichamelijke of geestelijke beperking of een topsportcarrière naast je studie.

   Dienst Studentvoorzieningen

   Daarnaast beschikt Fontys ook over een Dienst Studentvoorzieningen waar je terecht kunt voor een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Studie in Cijfers
   Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

   Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
   Sfeerafbeelding Fontys

   Extra toelichting

   Het werkveld in het sociaal-agogisch domein is onderhevig aan grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor de beroepskansen van onze professionals. Instellingen zoeken steeds meer breed inzetbare professionals in plaats van mensen die gespecialiseerd zijn in één bepaald vakgebied of doelgroep. In de gemeente Eindhoven wordt bijvoorbeeld de ondersteuning die iemand nodig heeft op het gebied van werk, wonen, zorg, samenleven in wijken en buurten of ontspanning niet meer vóór hem, maar samen met hem geregeld. Dit gebeurt in wijkgerichte ‘generalistenteams’ met als uitgangspunt het eigen kunnen van mensen. Fontys Hogeschool Sociale Studies speelt in op deze ontwikkelingen door studenten op te leiden tot professionals die voorbereid zijn op deze veranderende arbeidsmarkt. Benieuwd naar het arbeidsmarktperspectief? Bekijk het hier.

  • Typerend voor deze opleiding

   Korte lijntjes met het werkveld

   Als Fontys Hogeschool Sociale Studies onderhouden wij goede contacten met werkgevers in de sociaal-agogische sector in de regio Zuid-Oost Brabant. Enkele maken ook deel uit van onze Raad van Advies. Hierdoor kunnen we voortdurend toetsen of theorie en praktijk nog op elkaar aansluiten en waar nodig ons onderwijs verbeteren. Onze docenten hebben vaak een achtergrond in het sociaal-agogisch domein en meestal zelf als Social Worker gewerkt. Zij beschikken over de specifieke ervaring die dit werk zo bijzonder maken, vooral als je bedenkt dat je in de praktijk vaak werkt met mensen of groepen in een kwetsbare positie. Nuttige ervaring dus die ervoor zorgt dat je het geleerde ook kunt toepassen in de praktijk.

   Breed opgeleid volgens regie op eigen perspectief

   Inmiddels blijkt dat werkgevers steeds meer op zoek zijn naar breed inzetbare professionals op HBO-niveau. Een trend waarop wij hebben ingespeeld door als één van de eerste Nederlandse HBO-instellingen een brede ‘Bachelor of Social Work’ aan te bieden. Dit i.p.v. de oorspronkelijke sociaal-agogische opleidingen die niet meer optimaal op de arbeidsmarkt aansloten. Dat betekent dat we je in principe ‘breed’ opleiden tot Social Worker. Vanuit die brede basis kun je er ook voor kiezen om je te specialiseren in een van de drie afstudeerrichtingen (GGz-Agoog, Jeugdzorgwerker of Maatschappelijk Agoog) Bij ons studeren ruim 1400 studenten Sociale Studies. Daarmee zijn we een van de grootste Fontys-instituten.

   Diversiteit

   Bij ons studeren ruim 1400 studenten Sociale Studies. Bij ons word je opgeleid in een inspirerende omgeving waar diversiteit centraal staat. Of je nu oud, jong, man, vrouw, allochtoon of autochtoon bent. Een mooie afspiegeling van hoe het werkveld eruit ziet.

   Sfeerafbeelding Fontys