Strategie 2025

Sfeerafbeelding Fontys

2020 wordt een mooi jaar! Dit wordt het jaar waarin we met elkaar en met onze partners buiten Fontys een nieuwe strategische koers gaan bepalen - de opvolger van Fontys Focus 2020. Voor de duidelijkheid: in de nieuwe strategie zal niet staan dat alles anders moet. In de kern blijft Fontys de organisatie die het al decennia is: gericht op de ontwikkeling van talent, samen met het werkveld, voor de maatschappij. Vanuit deze kern ontwikkelt onze organisatie zich continu.

De nieuwe strategie 2021-2025 geeft richting aan deze ontwikkeling. Het opstellen van de nieuwe strategie is een grootschalig, lang en intensief traject, zeker omdat we het met elkaar én met de buitenwereld gaan doen!

Uitgangspunten proces nieuwe strategie

Het opstellen van de nieuwe strategie - in samenwerking met alle lagen van de organisatie, met studenten en met werkveldpartners - is een uitdagend, complex proces. Onderstaande vooraf vastgestelde uitgangspunten moeten dit proces in goede banen leiden:

  • Het proces is iteratief van aard en daarmee zowel middel als doel. Deze manier van samenwerken staat aan de basis van een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt.
  • De rijkheid van ideeën, beelden en kennis binnen Fontys krijgt de ruimte in het proces; consensus is hierbij niet het hoogste doel.
  • Het strategisch plan komt tot stand in nauwe samenwerking met de organisatie (dus: medewerkers én studenten!), de Raad van Toezicht, en externe stakeholders. De centrale en decentrale medezeggenschap spelen een actieve rol in het proces. Al deze partijen geven input én feedback.
  • We betrekken bewust afwijkende opvattingen in het proces en gaan frictiepunten niet uit de weg. Integendeel: we gaan het ongemakkelijke gesprek juist aan.
  • We maken duidelijke keuzes als het gaat om onze maatschappelijke opdracht en betekenis in de (nabije) toekomst.
  • Het strategisch plan biedt richtinggevende kaders voor de ontwikkeling van de organisatie: we maken duidelijke keuzes als het gaat over 'wat we willen veranderen'. Daarnaast leggen we ons 'gemeenschappelijke startpunt' vast: dat wat er al is en waar we het over eens zijn.
  • Het strategisch plan daagt uit en inspireert om aan de slag te gaan - zowel inhoudelijk als stilistisch/vormgeving.

Ontwikkelvelden

Wat willen we verbeteren en wat gaan we (verder) ontwikkelen? Antwoorden op deze vragen hebben geleid tot negen zogenoemde ontwikkelvelden. Deze ontwikkelvelden zijn de ‘thema’s waarover we in gesprek gaan als basis voor de nieuwe strategie’. We hebben op elk van deze thema’s Fontys-experts gevraagd om een discussiestuk te schrijven (een ‘schuurpapier’). Hieronder vind je een korte omschrijving van de negen ontwikkelvelden. Wanneer je doorklikt, vind je een korte omschrijving van het discussiestuk, een link naar de pdf, en de namen van de collega’s die het 'schuurpapier' hebben opgesteld.

UPDATE 29 juni:

Deze negen stukken zouden in eerste instantie dienen als basis voor de dialoogsessies in het voorjaar. Omdat het proces vanwege 'corona' even stil heeft gelegen, is de volgorde anders geworden. De discussiestukken zijn na de herstart van het proces 'verrijkt' met de voornaamste inzichten van de coronacrisis en vervolgens bij elkaar gebracht in één conceptverhaal. Eigenlijk een soort integraal schuurpapier. De uitgangspunten van dit stuk zullen in het najaar dienen als basis voor het gesprek tijdens drie online dialoogsessies met studenten en medewerkers en één sessie met externe stakeholders.