Zorginnovatiecentrum (ZIC) Zorginnovatienetwerk (ZIN)

In een Zorginnovatiecentrum (ZIC) en een Zorginnovatienetwerk (ZIN) gaat leren, onderzoeken en verbeteren/innoveren van de zorgpraktijk hand in hand. Zorgmedewerkers en studenten werken samen aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Docenten ondersteunen het leren en faciliteren onderzoek en innovatie waardoor een effectieve werkplekcultuur ontstaat waarbinnen iedereen lerend is. Een ZIC vind je in een klinische setting, bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum en een ZIN binnen een extramurale zorgsetting zoals de thuiszorg. Het ZIC-ZIN maakt organisatorisch deel uit van het lectoraat van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, maar vaak betreft het een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende opleidingen.

Leren

Stagiaires werken tijdens hun stage binnen een ZIC-ZIN aan het verwerven van de benodigde competenties. We bieden onderwijsactiviteiten aan die direct aansluiten bij de zorgvragers binnen het ZIC-ZIN wat de integratie van theorie en praktijk bevordert. Werkbegeleiders, praktijkopleiders en een lecturer practitioner ondersteunen hierbij. Een lecturer practioner is een docent die een deel van de week aanwezig is binnen het ZIC-ZIN. Bij het onderwijs op de werkplek, maken we gebruik van “leren van elkaar” en er is veel ruimte om te oefenen en te experimenteren met de nieuw opgedane vaardigheden.
Het ZIC-ZIN is een krachtige leeromgeving, die stagiaires en medewerkers uitdaagt om zich blijvend te ontwikkelen.

Onderzoek en verbeteren/innoveren

Elk ZIC-ZIN werkt samen met onderzoekers die verbonden zijn aan programmalijnen van het lectoraat “persoonsgerichte praktijkvoering” van FHMG. Samen met praktijkinstellingen worden thema’s vastgesteld en uitgewerkt in onderzoekslijnen. Stagiaires werken mee aan de (deel-) onderzoeken, maar ook afstudeerstudenten en medewerkers van de zorg- en welzijnsinstellingen hebben hier een rol in. De onderzoeken leiden tot verbetertrajecten en innovatieve werkwijzen, die direct in de praktijk toegepast en geëvalueerd worden. Er is dus sprake van een continue verbetercyclus, waarbij je als deelnemer (medewerker en student) een kritische en reflectieve beroepshouding ontwikkelt.

Doelstelling

Elk ZIC-ZIN stelt samen met FHMG een gezamenlijke onderzoeksagenda op. Zo waarborgen we de aansluiting bij relevante en actuele thema’s in praktijk en onderwijs. Het opzetten van een ZIC-ZIN betekent altijd “maatwerk”: samen geven we invulling aan de doelstellingen en werkwijzen van het partnerschap.

We willen praktijk en theorie dichter bij elkaar brengen, zodat het voor iedereen winst oplevert. Waar mogelijk wordt een ZIC-ZIN multidisciplinair ingericht. Denk aan een combinatie van verpleegkundestudenten met fysiotherapie- of toegepaste gerontologie-studenten. Ook combinaties met ict- en marketing en communicatie studenten zijn mogelijk.