Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, onderwijsvisie, strategie en doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht. Na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het College van Bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van horizontale en verticale portefeuilles. De CvB-leden zijn samen én ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend.

De drie CvB-leden zijn:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement. Het Toetsingskader, dat opgesteld is volgens de Branchecode goed bestuur hogescholen, draagt bij aan een systematische invulling van de toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door de secretaris van het College van Bestuur.

De zittingstermijn van de leden is vier jaar, waarna ze onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een tweede zittingstermijn. Een lid van de Raad van Toezicht zit hooguit acht jaar aaneengesloten in de raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.

De zeven RvT-leden zijn:

Lees ook:

 1. Bezoldiging van het College van Bestuur over 2018
 2. Marap II 2020
 3. Marap I 2020
 4. Marap III 2019

 • Bestuursstaf

  Ondersteuning & advies

  Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken ondersteund en geadviseerd door de secretaris, adjunct-secretaris, bestuursadviseur en communicatieadviseur.

  Secretaris Jessie Rutten

  Jessie is sinds 2021 secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit en haalde haar Executive MBA aan de Erasmus Universiteit. Jessie werkt al sinds 2015 bij Fontys; haar vorige functie was adjunct-secretaris bij het College van Bestuur van Fontys. Voordat ze bij Fontys in dienst trad, werkte ze als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

  Contact: j.rutten@fontys.nl, tel. 08850 74240.

  Jessie Rutten

  Adjunct-secretaris Sylvie Broos

  Sylvie is sinds 2021 adjunct-secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Geschiedenis en Theologie aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en haalde cum laude haar master in Filosofie bij Tilburg University, met als specialisatie ‘Ethiek van Bedrijf en Organisatie’. Sylvie heeft diverse functies gehad bij Fontys; ze werkte er als managementassistent, coördinator internationalisering, docent en projectleider (SPECO).

  Contact: s.broos@fontys.nl, tel. 08850 73542

  Sander Peters

  Sander Peters is sinds 2017 speechschrijver/communicatieadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, en heeft jarenlange ervaring als tekst- en speechschrijver binnen het publieke domein.

  Contact: sander.peters@fontys.nl tel. 06 38110955.

  sander peters

  Johan Struik

  Johan Struik is sinds januari 2019 bestuursadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Als secretaris ondersteunt hij bovendien de commissies Studentsucces, Kwaliteit, Onderzoek, Informatievoorziening, Werkveld en Relaties, en Strategische Planning.

  Contact: j.struik@fontys.nl tel. 06 12428395.

  Johan Struik

  Secretaresse van bestuursstaf

  Anya Sondak a.sondak@fontys.nl tel: 08850 83197