Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, onderwijsvisie, strategie en doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht. Na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het College van Bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van horizontale en verticale portefeuilles. De CvB-leden zijn samen én ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend.

De drie CvB-leden zijn:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement. Het Toetsingskader, dat opgesteld is volgens de Branchecode goed bestuur hogescholen, draagt bij aan een systematische invulling van de toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door de secretaris van het College van Bestuur.

De zittingstermijn van de leden is vier jaar, waarna ze onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een tweede zittingstermijn. Een lid van de Raad van Toezicht zit hooguit acht jaar aaneengesloten in de raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.

De zeven RvT-leden zijn:

Lees ook:

 1. Bezoldiging van het College van Bestuur over 2017
 2. Marap II 2019

  • Bestuursstaf

   Ondersteuning & advies

   Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken ondersteudn en geadviseerd door de secretaris, adjunct-secretaris, bestuursadviseur en communicatieadviseur.

   Secretaris Leny Scheepers

   Leny is sinds 2007 secretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fontys. Ze studeerde achtereenvolgens Logopedie, Sociale Pedagogiek, eerstegraads Lerarenopleiding hbo-gezondheidszorg en Strategische Marketing. Leny was binnen Fontys eerder hoofd opleiding Logopedie, manager contractactiviteiten Fontys Hogeschool Verpleegkunde, en senior beleidsadviseur Marketing bij de toenmalige Raad van Bestuur.

   Contact: h.scheepers@fontys.nl, tel. 08850 75912.

   Leny Scheepers

   Adjunct-secretaris Jessie Rutten

   Jessie is sinds 2015 adjunct-secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkte voordat ze bij Fontys in dienst trad, als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

   Contact: j.rutten@fontys.nl, tel. 08850 74240.

   jessie rutten

   Sander Peters

   Sander Peters is sinds 2017 speechschrijver/communicatieadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, en heeft jarenlange ervaring als tekst- en speechschrijver binnen het publieke domein.

   Contact: sander.peters@fontys.nl tel. 06 38110955.

   sander peters

   Johan Struik

   Johan Struik is sinds januari 2019 bestuursadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Als secretaris ondersteunt hij bovendien de commissies Studentsucces, Kwaliteit, Onderzoek, Informatievoorziening, Werkveld en Relaties, en Strategische Planning.

   Contact: j.struik@fontys.nl tel. 06 12428395.

   Johan Struik

   Secretaresse van bestuursstaf

   Anya Sondak a.sondak@fontys.nl tel: 08850 83197

  • Tijs Breukink

   Tijs Breukink

   Sinds 1 januari 2020 is Tijs Breukink interim-lid van het College van Bestuur. Hij vervult deze functie totdat er een opvolger voor Nienke Meijer is gevonden. Tijs is verantwoordelijk voor de domeinen Mens & Maatschappij en Economie.

   Tijs Breukink is geen onbekende in de wereld van het hoger onderwijs: van 2005 tot en met 2017 was hij lid van het College van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR). In 2017 en 2018 was hij enige tijd  interim-lid  van het College van Bestuur van Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Voordat Tijs in het onderwijs aan de slag ging, vervulde hij diverse managementfuncties  in het bedrijfsleven, onder meer bij Arcadis en Daf Trucks. In 1987 rondde  Tijs  de studie bedrijfseconomie af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna hij in 1992 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant (nu Tilburg University).

   Contact:
   Secretaresse: Anneke van Hoof tel.nr. 08850 82481

   Terug naar Bestuur

   Tijs Breukink