Bestuur

college van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht, strategie, onderwijsvisie en doelstellingen van Fontys én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor vier jaar benoemd; na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het college van bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van 'horizontale' en 'verticale' portefeuilles. De leden van het college van bestuur zijn samen én afzonderlijk jegens de raad van toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend.

De drie leden van het college van bestuur van Fontys zijn:

raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement. Het Toetsingskader, dat opgesteld is volgens de 'branchecode goed bestuur hogescholen', draagt bij aan een systematische invulling van de toezichthoudende rol. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door de secretaris van het college van bestuur.

De zittingstermijn van de leden is vier jaar, waarna ze onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een tweede zittingstermijn. Een lid van de raad van toezicht zit hooguit acht jaar aaneengesloten in de raad. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.

De zeven leden van de raad van toezicht zijn:

Lees ook:

 1. Bezoldiging van het college van bestuur over 2018
 2. Marap II 2021
 3. Marap I 2021
 • Bestuursstaf

  Ondersteuning & advies

  Het college van bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door de secretaris, adjunct-secretaris, bestuursadviseur en communicatieadviseur.

  Jessie Rutten

  Jessie is secretaris van het college van bestuur van Fontys. Ze studeerde rechten aan de Radboud Universiteit en haalde haar Executive MBA aan de Erasmus Universiteit. Jessie werkt al sinds 2015 bij Fontys; haar vorige functie was adjunct-secretaris bij het college van bestuur van Fontys. Voordat ze bij Fontys in dienst trad, werkte ze als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

  Contact: j.rutten@fontys.nl of tel. 08850 74240.

  Jessie Rutten

  Willem Boerma

  Willem Boerma is sinds januari 2022 adjunct-secretaris van het college van bestuur van Fontys.

  Contact: w.boerma@fontys.nll of tel. 08850 88515.

  Sander Peters

  Sander Peters is adviseur strategische communicatie van het college van bestuur van Fontys. In die rol heeft hij onder meer het strategisch plan 'Fontys for society' geschreven. Samen met de bestuursadviseur coördineert Sander de implementatie van de strategie. Ook is Sander de speechschrijver voor de drie bestuurders. In de jaren '90 studeerde hij geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Voordat Sander in 2017 bij Fontys aan de slag ging, bouwde hij jarenlange ervaring op als speechschrijver in het publieke domein.

  Contact: sander.peters@fontys.nl of tel. 06 38110955.

  sander peters

  Johan Struik

  Johan Struik is bestuursadviseur van het college van bestuur van Fontys. Hij houdt zich bezig met thema's van inhoudelijk-strategische aard, zoals de ontwikkeling en realisatie van het instellingsplan 'Fontys for society'. Johan is van origine onderwijskundige en sinds 2004 bij Fontys actief. Tussen 2012 en 2019 was Johan adjunct-directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

  Contact: j.struik@fontys.nl of tel. 06 12428395.

  Johan Struik

  Secretaresse van bestuursstaf

  Anya Sondak a.sondak@fontys.nl tel: 08850 83197