Onze organisatie

Fontys Hogescholen is een omvangrijke (46.000 studenten, 5.000 medewerkers) en brede publieke hogeschool met locaties in tien steden in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant en Limburg). Fontys is een stichting, die wordt bestuurd door een driehoofdig college van bestuur. Het toezicht ligt in handen van de raad van toezicht die uit zeven leden bestaat.

Sfeerafbeelding Fontys

De 25 afzonderlijke instituten van Fontys verzorgen gezamenlijk meer dan 100 opleidingen - bachelors, masters, associate degrees, en trainingen en cursussen voor de zakelijke markt - en voeren praktijkgericht onderzoek uit, ieder in samenwerking met en voor het eigen werkveld. De instituten en het college van bestuur worden ondersteund door zeven diensten, op het gebied van financiën, IT, marketing en communicatie, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, onderwijs en onderzoek, en studentenvoorzieningen. 

Organogram
 • Bestuur

  College van Bestuur

  Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, onderwijsvisie, strategie en doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht. Na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het College van Bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van horizontale en verticale portefeuilles. De CvB-leden zijn samen én ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend.

  De drie CvB-leden zijn:

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement. Het Toetsingskader, dat opgesteld is volgens de Branchecode goed bestuur hogescholen, draagt bij aan een systematische invulling van de toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door de secretaris van het College van Bestuur.

  De zittingstermijn van de leden is vier jaar, waarna ze onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een tweede zittingstermijn. Een lid van de Raad van Toezicht zit hooguit acht jaar aaneengesloten in de raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.

  De zeven RvT-leden zijn:

  Lees ook:

  1. Bezoldiging van het College van Bestuur over 2018
  2. Marap II 2020
  3. Marap I 2020
  4. Marap III 2019
 •   Bestuursstaf

  Ondersteuning & advies

  Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken ondersteund en geadviseerd door de secretaris, adjunct-secretaris, bestuursadviseur en communicatieadviseur.

  Secretaris Jessie Rutten

  Jessie is sinds 2021 secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit en haalde haar Executive MBA aan de Erasmus Universiteit. Jessie werkt al sinds 2015 bij Fontys; haar vorige functie was adjunct-secretaris bij het College van Bestuur van Fontys. Voordat ze bij Fontys in dienst trad, werkte ze als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

  Contact: j.rutten@fontys.nl, tel. 08850 74240.

  Jessie Rutten

  Adjunct-secretaris Sylvie Broos

  Sylvie is sinds 2021 adjunct-secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Geschiedenis en Theologie aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en haalde cum laude haar master in Filosofie bij Tilburg University, met als specialisatie ‘Ethiek van Bedrijf en Organisatie’. Sylvie heeft diverse functies gehad bij Fontys; ze werkte er als managementassistent, coördinator internationalisering, docent en projectleider (SPECO).

  Contact: s.broos@fontys.nl, tel. 08850 73542

  Sander Peters

  Sander Peters is sinds 2017 speechschrijver/communicatieadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, en heeft jarenlange ervaring als tekst- en speechschrijver binnen het publieke domein.

  Contact: sander.peters@fontys.nl tel. 06 38110955.

  sander peters

  Johan Struik

  Johan Struik is sinds januari 2019 bestuursadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Als secretaris ondersteunt hij bovendien de commissies Studentsucces, Kwaliteit, Onderzoek, Informatievoorziening, Werkveld en Relaties, en Strategische Planning.

  Contact: j.struik@fontys.nl tel. 06 12428395.

  Johan Struik

  Secretaresse van bestuursstaf

  Anya Sondak a.sondak@fontys.nl tel: 08850 83197

 • Control

  De controllers van Fontys hebben een zelfstandige, onafhankelijke functie. Zo kunnen zij adviseren en signaleren zonder functionele belemmeringen. De afdeling Control kan ongevraagd advies uitbrengen over zaken die binnen haar reikwijdte vallen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Control heeft de navolgende taken:

  • Het meetbaar maken van inhoudelijke doelen en taken binnen de organisatie.
  • Het opstellen van richtinggevende adviezen voor de ontwikkeling van het strategische beleid.
  • Het ontwikkelen en sturen van de processen in het kader van de planning- en controlcyclus, en het beoordelen van de inrichting en uitvoering daarvan.
  • Het adviseren van het College van Bestuur en management over de kwaliteit van bedrijfsprocessen en beheersingsmaatregelen.
  • Het signaleren van financiële risico’s en bedrijfsrisico’s.
  • Het opstellen van een financiële meerjarenraming en analyses op alle resultaatgebieden.
  • Analyse van en rapportage over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen, inclusief de organisatie hiervan.

  Deze taken zijn zowel op centraal (bij concerncontrol) als op decentraal niveau (bij domeincontrollers) belegd. Op centraal niveau ligt het accent op de beleidsmatige ondersteuning van het College van Bestuur en de voorschrijvende en toetsende rol in het kader van planning & control. Op decentraal niveau ligt het accent op de rol van sparringpartner voor het management.

  Concerncontrol

  Controller Innovatie, programma's, projecten en Centers of Expertise

  Liesbeth van Buuren

  Operational Auditor

  Steffie van Drunen

  Domeincontrollers

 • Jaarverslagen & feiten/cijfers
  Sfeerafbeelding Fontys

  Bestuursverslag 2020 - over corona, maar gelukkig nog veel meer

  We kunnen er niet omheen: 2020 stond voor Fontys in het teken van de corona-pandemie en de gevolgen daarvan voor onze studenten en medewerkers. De sluiting van de campussen, de plotselinge overstap naar online onderwijs, de plicht voor alle medewerkers om vanuit huis te werken: het was enorm ingrijpend. Voor iedereen. Maar gelukkig is er in 2020 ook heel veel ‘gewoon’ doorgegaan. Zo is de nieuwe Fontysbrede strategie vastgesteld – Fontys for Society! Andere onderwerpen en dossiers die ‘gewoon’ doorgegaan zijn, zijn onder meer het Huisvestingprogramma – met de campus Rachelsmolen (R10) en Stappegoor (P1) als blikvangers – de inrichting van het Portfolio Management Office (PMO), de eerste stappen op weg naar de Fontys Informatievoorziening Versnellingsagenda (FIVA) en de transitie van het domein educatie. Wat óók doorliep, langer dan gehoopt, was de oplevering en goedkeuring van ons plan kwaliteitsafspraken. In 2020 is hard gewerkt aan een reactie op het negatieve besluit van de minister van OCW; begin maart 2021 kwam het groene licht uit Den Haag. Lees meer over alle activiteiten binnen onze kennisinstelling in ons Fontys Bestuursverslag 2020, waarin ook de volledige jaarrekening van Fontys is opgenomen.

  Kengetallen Fontys

  201820192020
  Baten (€ x 1.000)418.794421.943428.647
  Resultaat (€ x 1.000)18.3305.958-10.198
  Solvabiliteit53,3%56,7%55,4%
  Liquiditeit1,71,31,1
  Rentabiliteit4,2%1,4%-2,4%
  Aantal studenten43.86944.32046.123
  Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,85geen metinggeen meting
  Werkbeleving medewerkersgeen meting6,7geen meting
  Fte's3.7423.7783.931
  Aantal medewerkers4.7854.9385.186
  Aantal lectoraten454441
  OP:OOP ratio (op basis van fte's)66% : 34%66% : 34%66% : 34%
  Ziekteverzuim4,6%4,7%4,4%
  Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel78%77%77%

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  Jaarverslag 2019 pdf

  Jaarverslag 2018 pdf

  Jaarverslag 2017 pdf

  Jaarverslag 2016 pdf

  Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen

 •   Jaarverslagen

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  Jaarverslag 2018 pdf

  Jaarverslag 2017 pdf

  Jaarverslag 2016 pdf

  Jaarverslag 2015 pdf

  Jaarverslag 2014 pdf

  Jaarverslag 2013 pdf

  Jaarverslag 2012 pdf

  Jaarverslag 2011 pdf

 •   Jaarrekeningen

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2018: maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2018, zie hierboven!

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2017 (pdf)

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2016 (pdf)

 • Medezeggenschap

  Medezeggenschap is de 'critical friend' van een bestuurder. Zo ook bij Fontys. Partijen erkennen en respecteren elkaars rol en positie binnen onze organisatie. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Binnen Fontys kennen we medezeggenschap op drie niveaus:  - Centraal (CMR) - Bij de diensten en instituten (DMR en IMR) - Op opleidingsniveau (opleidingscommissies).

  CMR De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. De Raad bestaat uit elf studenten en elf personeelsleden die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. Zij bespreken Fontysbrede strategische en tactische onderwerpen met het College van Bestuur. De CMR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor heel Fontys van belang zijn of consequenties hebben. Bovendien heeft de CMR op basis van de wet en het medezeggenschapsreglement instemmingsrecht op een aantal onderwerpen.

  DMR en IMR De Dienst Medezeggenschapsraad (DMR) bestaat uit medewerkers en de InstituutsMedezeggenschapsraad (IMR) bestaat uit zowel medewerkers als studenten. Zij bespreken beleidszaken van de betreffende dienst of het instituut met de directeur.

  Opleidingsniveau Op opleidingsniveau bespreken docenten en studenten in de opleidingscommissie met de opleidingsleidinggevende de uitvoering van het onderwijs. Zo dragen zij bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.

  Centrum voor Medezeggenschap Het Centrum voor Medezeggenschap (CvM) is de partner als het gaat om medezeggenschap en studentenparticipatie. Het CvM ondersteunt op centraal en decentraal niveau. Zij levert dienstverlening op maat aan medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en hun gesprekspartners. Professionalisering van inspraak en medezeggenschap (door training en scholing) en advisering over de organisatie en inrichting daarvan staan centraal.

 • Regelingen, statuten en reglementen
  NederlandsEngelsDuits
  Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
  Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
  Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
  Bestuurs- en beheersreglement - Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1open
  Collegegeldregeling 2020-2021 openopen
  Collegegeldregeling 2021-2022 openopen
  Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
  Gedragscode Studentenbegeleidingopen
  Huisregels en ordemaatregelenopenopen
  Interne gedragsregels Fontys (Integriteitscode)open open
  Klachtenregeling NGWI open
  Klokkenluidersregelingopen
  Parkeerregeling openopen
  Parkeerregeling - bijlage a Parkeermanagementsystemenopen
  Parkeerregeling - bijlage b Tarieven opladen e-auto'sopen
  Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
  Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
  Regeling Arbo en Milieu (2016)open
  Regeling Bestuursbeurzen openopen
  Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 open open
  Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Aanvulling openopen
  Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Samenvatting open
  Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2020-2021open
  Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022openopen
  Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022 - Samenvattingopen
  Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissiesopen open
  Regeling Ongewenst gedragopen
  Regeling Profileringsfondsopenopen
  Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
  Regeling Vergoeding Commissies en Stuurgroepenopen
  Sociale media gedragscodeopenopen
  Statuten Stichting Fontysopenopen
  Studentenstatuut 2020openopen
  Studentenstatuut 2021openopen
  Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen
  Topsportbeleid - en regelingopenopen
  Visitatieregelingopenopenopen
  Voorwaarden Inschrijving cursistenopenopen
  Voorwaarden Fontyskaartopen

 •   Onderwijs- en examenregelingen (OER)

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van een opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Ook vind je er informatie over toelatingseisen en begeleiding tijdens je studie.

  Kies het instituut waar jouw opleiding onder valt en download het pdf-bestand met de OER studiejaar 2019-2020 en 2020-2021. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in een aparte bijlage of in artikel 38 van de OER.

  Voor de Engelstalige OER'en hanteren we de benaming Teaching and Examination Regulations (TER).

  In afwijking van artikel 2a van de OER geldt voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 dat de studiekeuzecheck een recht is en geen verplichting. Elke student bepaalt zelf of hij deel wil nemen aan de studiekeuzecheck.

  Sfeerafbeelding Fontys
 •   Privacyverklaring Fontys Hogescholen

  Bij Fontys verwerken we persoonsgegevens van onze relaties, studenten en medewerkers om onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs goed te kunnen vervullen. Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy en persoonsgegevens. En daarover willen we graag duidelijk zijn.

  Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?  

  • Je hebt je aangemeld voor een studiekeuze-activiteit van (een of meer) Fontysopleidingen of -cursussen. Dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over het evenement. Bijvoorbeeld om je aanmelding voor een open dag te bevestigen en je het programma toe te sturen. We vragen je ook om het evenement na afloop te beoordelen. Zo kunnen we onze studiekeuze-activiteiten verbeteren.
   Als je kiest voor de optie ‘houd mij op de hoogte’, dan informeren we je ook over andere Fontysactiviteiten en onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld over toelating, loting of aanmelding. Dit doen we op maat, passend bij jouw vooropleiding en aangegeven interesses. Altijd met het doel om jou te ondersteunen bij het maken van de juiste (studie)keuze.
  • Je bent Fontys-alumnus. Of je hebt je aangemeld voor een Fontys Alumninetwerk of voor een activiteit of de nieuwsbrief van het Fontys professional netwerk. Dan gebruiken we jouw gegevens om je - als je daarvoor toestemming hebt gegeven - op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evenementen binnen het door jou aangegeven vakgebied of thema. Gericht op kennisdeling en het vergroten van je carrièrekansen.
  • Een organisatie heeft een opdracht voor stage of afstuderen bij Fontys aangemeld. Dan slaan we de organisatie- en contactpersoongegevens op in ons relatiesysteem, om de opdrachten beschikbaar te kunnen stellen aan studenten van de passende Fontysopleidingen.
   • Je studeert bij Fontys. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie en om aan de wettelijke eisen voor hoger onderwijs te voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld melden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), van de Rijksoverheid voor het Onderwijs, wie er staat ingeschreven en wie het diploma van een opleiding behaald heeft.
    • Je werkt bij Fontys. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving zoals salarisuitbetaling, fiscale eisen en afdracht pensioenen, voor de uitvoering van het interne personeelsbeleid van Fontys en voor de personeelsadministratie.

    Studenten en medewerkers kunnen op het Fontys intranet (na inlog) ook de Fontys privacyreglementen raadplegen.

    In onderstaande (pdf) registers kun je zien welke persoonsgegevens Fontys opslaat en gebruikt:

    Klantcontactcentrum

    Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tijdens open dagen.

    08850 80000
    Klantcontactcentrum@fontys.nl
    0031610176464
    Sfeerafbeelding Fontys

   •     Wil je geen Fontys informatie meer ontvangen?

    Wil je geen informatie of nieuwsbrief van Fontys meer ontvangen?
    Dan kun je je natuurlijk altijd weer afmelden. Gebruik daarvoor de link of knop ‘afmelden’ in de mail of nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Je kunt ook een mail sturen naar klantcontactcentrum@fontys.nl of bellen met 08850 80000.

   •     Bij wie kan ik terecht met vragen?

    Functionaris Gegevenscherming

    Voor onafhankelijk toezicht op de bescherming van persoonsgegevens hebben wij een functionaris gegevensbescherming. Heb je vragen over hoe Fontys met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je per e-mail contact opnemen. 

    Jouw privacyrechten

    Wil je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? DAar heb je recht op. Neem dan contact op met:

    Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek.

   •     Beveiliging van persoonsgegevens

    Met behulp van technische en organisatorische maatregelen, zorgen wij voor een goede beveiliging van persoonsgegevens. Wij maken gebruik van moderne technische IT-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld disk-encryption, two-factor authentication en vulnerability scanning. Alleen gebruikers die specifiek bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens. Beveiliging van persoonsgegevens is binnen Fontys een blijvend punt van aandacht. Zo zijn er jaarlijks risicoanalyses en programma’s om meer bewustzijn over het onderwerp te creëren.

    Wij verkopen nooit persoonsgegevens aan andere partijen. We verstrekken geen persoonsgegevens, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Uitgangspunt is ook dat gegevens niet op verzoek worden verstrekt, ook niet aan ouders van studenten of partners. Als we bij de uitvoering van taken gebruik maken van externe dienstverleners, verlangen wij van hen dat zij zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader dat geldt voor de bescherming van persoonsgegevens. In het kader van de inschrijving voor een opleiding en het behalen van een diploma verstrekken wij persoonsgegevens aan DUO. Voor het monitoren van de aansluiting tussen scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen en Fontys koppelen wij jaarlijks de behaalde studieresultaten van studenten terug naar de scholen waar zij vandaan komen. Hiervoor geven studenten toestemming bij hun inschrijving.

    Constateer je een zwakke plek in de informatievoorziening? Meld het dan!

    Ondanks de zorg voor de beveiliging van de informatievoorziening kan een zwakke plek voorkomen. Externen, Fontys medewerkers en studenten kunnen een kwetsbaarheid melden via de Fontys Responsible disclosure pagina door het invullen van het online meldformulier.

   •     Personen op Fontys foto's en films
    Tijdens Fontysevents maken we vaak sfeerbeelden. Deze gebruiken we op onze website en social media. Sta je op een foto of film en heb je dit liever niet? Laat het ons weten, dan zorgen wij dat de beelden worden verwijderd.  

   •     Fontys website en cookies

    Op fontys.nl en fontys.edu maken we gebruik van cookies. Dat doen we om de gebruikservaring op de website te verbeteren en om (Fontys)advertenties te kunnen laten zien. In de Fontys Cookieverklaring vind je hierover alle informatie, ook voor welke cookies wij jouw toestemming nodig hebben.

   •   Responsible disclosure Fontys Hogescholen

    Wij vinden de veiligheid van onze informatievoorziening erg belangrijk. Ondanks de zorg voor de beveiliging van onze informatievoorziening kan een zwakke plek voorkomen. Je kunt deze kwetsbaarheid bij Fontys melden.
    Externen, Fontysstudenten en medewerkers doen dit via de Fontys Responsible disclosure pagina door het invullen van het online meldformulier.

    Geen uitnodiging tot actief scannen

    Het Fontys responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons netwerk of onze systemen uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren zelf ons bedrijfsnetwerk. Daardoor is de kans groot dat we je scan oppikken en dat ons securityteam onderzoek doet, wat mogelijk leidt tot onnodige kosten.

    Het is mogelijk dat je tijdens je onderzoek handelingen uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Heb je je aan onderstaande voorwaarden gehouden, dan ondernemen wij geen juridische stappen tegen je. Het Openbaar Ministerie heeft echter altijd het recht om zelf te beslissen of het je strafrechtelijk vervolgt.

    Strafrechtelijke vervolging

    Het is mogelijk dat je tijdens je onderzoek handelingen uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Heb je je aan onderstaande voorwaarden gehouden, dan ondernemen wij geen juridische stappen tegen je. Het Openbaar Ministerie heeft echter altijd het recht om zelf te beslissen of het je strafrechtelijk vervolgt. Lees hierover op de website om.nl

    Wij verzoeken jou

    • Meld je bevindingen over eventuele kwetsbaarheden in onze systemen, zo snel mogelijk via het Responsible disclosure meldformulier om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
    • Misbruik de gevonden kwetsbaarheid niet door bijvoorbeeld:

     •  meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen

     • de gegevens te veranderen of verwijderen.

    • Wees extra terughoudend bij persoonsgegevens.

    • Deel de kwetsbaarheid niet met anderen totdat deze is opgelost.

    • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging of applicaties van derden, van social engineering, (distributed) denial-of-service, malware of spam.

    • Geef voldoende informatie om de kwetsbaarheid te reproduceren, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid en de uitgevoerde handelingen voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn .
    Onze belofte
    • Wij reageren binnen 5 werkdagen met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

    • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

    • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.

    • Je kunt anoniem of onder een pseudoniem melden. Wij kunnen dan echter geen contact met je opnemen over bijvoorbeeld de vervolgstappen, voortgang van het dichten van het lek, publicatie of de eventuele beloning voor de melding.

    • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid zullen wij, als je dit wilt, je naam vermelden als de ontdekker van de kwetsbaarheid.

    • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle betrokken partijen op de hoogte te houden. Wij zijn graag betrokken bij een eventuele publicatie over de kwetsbaarheid, nadat deze is opgelost.

    Ons beleid valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0-licentie. Het beleid is gebaseerd op het voorbeeldbeleid van Floor Terra.