De Professionele Werkplaatsen van Fontys Paramedische Hogeschool

Een professionele werkplaats (PW) is een leerconcept waarbinnen praktijkleren plaatsvindt. Het belangrijkste kenmerk van een PW is de integratie van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (Wieringa & Cremers, 2014). Door de deelnemers wordt samengewerkt aan praktijkgerichte onderzoeks- en/of innovatieprojecten waarbij grenzen van disciplines, structuren, sectoren en vormen van leren worden overbrugd (Cremers et al, 2014). 

Binnen een PW werken professionals intensief samen met een grote groep studenten. Primaire doelen zijn het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten/patiënten en het creëren van een uitdagende werkomgeving voor de aankomende professional.

Duurzame samenwerkingsverbanden

Een professionele werkplaats bestaat uit duurzame samenwerkingsverbanden tussen (tenminste) één hogeronderwijsinstelling en één publieke of private organisatie en is fysiek gesitueerd binnen de beroepspraktijk. Hier leren en werken professionals, studenten, docenten en andere betrokkenen samen om de zorg te verbeteren. Het leren en onderzoekend samenwerken zorgt voor continue ontwikkeling binnen de beroepspraktijk. Vanuit onderwijsperspectief is een PW dé plek om te leren, omdat studenten samen met professionals en docenten en vanuit reflectie werken aan de beste zorg voor de cliënt/patiënt en daarmee werken aan innovatie in de omgeving waar het om draait: de authentieke zorgcontext.

Een professionele werkplaats is een omgeving:

  • Waar je het beste leert in een authentieke omgeving, daar waar de cliënten/patiënten zijn en alle professionals continu aan de hoogste kwaliteit van zorg voor de cliënt/patiënt werken.
  • Waar je het beste samen leert. Samen met professionals, medestudenten, docenten en cliënten/patiënten.
  • Waar je een leven lang leert.
  • Waar je leert in een open leercultuur waarin reflectie een automatisme is en iedereen elkaar uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.
  • Waar innovatie kan ontstaan vanuit een open leercultuur waarin iedereen wordt gestimuleerd met (nieuwe) oplossingen te komen, deze te onderbouwen, op te reflecteren en waar nodig bij te stellen.
  • Waar de cliënt/patiënt de beste zorg krijgt, omdat deze ‘state of the art’, gebaseerd op evidence based practice en persoonsgericht is.
  • Waar alle betrokkenen de cliënt/patiënt centraal stellen.

Deze grondbeginselen zijn voor Fontys Paramedische Hogeschool een voorwaarde voor het ontstaan van PW’s met een krachtige leeromgeving, een krachtige werkomgeving, een krachtige zorgomgeving en continue aandacht voor innovatie en onderzoek.

Een krachtige LEERomgeving

Een krachtige leeromgeving is een omgeving waarin duidelijke interactie bestaat en wordt gestimuleerd tussen opleiden en werken. Er is sprake van werkend leren en lerend werken. Deze omgeving biedt een uitdaging voor zowel de studenten als de professionals van de betrokken organisaties. In een krachtige leeromgeving krijgen studenten de kans om te leren en nieuwe kansen te benutten. Met deskundige begeleiding op maat van zowel de opleiding als de organisatie. De professionals vinden leren een basisonderdeel van hun werk en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. In een krachtige leeromgeving mogen fouten worden gemaakt.

Een student neemt in een krachtige leeromgeving een zelfregulerende houding aan. De rol van de zorgprofessional richt zich niet meer op de vorm van meester-gezel, maar werkt op basis van ‘critical compagnon’. Hierbij gaat het om het coachen van de student en staan gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal. In deze leeromgeving zijn de professionals ‘reflective practitioners’. De reflectie op de werkuitvoering en de werkinhoud is continu aanwezig. Het gaat om méér dan alleen kennis vergaren; het gaat ook om het ontwikkelen van competenties en de directe toepassing daarvan ten behoeve van (de zorg voor) de cliënt/patiënt.

Een krachtige WERKomgeving

Een krachtige werkomgeving is een omgeving die professionals uitdaagt tot innoveren en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening waar mogelijk te verhogen. De professionals zijn de spil en vormen een cultuur waarin innoveren centraal staat. De krachtige werkomgeving is breder dan de relatie tussen student en begeleider en heeft impact op alle professionals, in welke functie dan ook. Er bestaat een continue wisselwerking tussen studenten en professionals. Gezamenlijk ontwikkelen zij nieuwe kennis en ideeën en worden zij geïnspireerd kritisch na te denken over de huidige werkwijzen. Er is sprake van heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Life long learning staat centraal. Ook wordt er gewerkt aan de borging van de beroepsontwikkeling.

Een krachtige ZORGomgeving

Door de krachtige leer- en werkomgeving zal de zorgomgeving veranderen in een structuur en een cultuur waarbij de hoogste kwaliteit van zorg wordt geboden. Een 'state-of-the-art' behandeling vindt plaats op basis van evidence based werken. Daarnaast is de cliënt/patiënt een gelijkwaardig gesprekspartner, waarbij gestreefd zal worden naar gepersonaliseerde zorg. Er wordt bovendien gewerkt vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Innovatie en onderzoek

Voortvloeiend uit een krachtige leer-, werk- en zorgomgeving is er binnen PW’s sprake van systematische en gestructureerde aandacht voor innovatie en (wetenschappelijk/praktijkgericht) onderzoek. Het richt zich op kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding.

Er vindt afstemming plaats met het lectoraat van FPH (Health Innovation and Technology) en de profileringsteams. Onderzoeks- en innovatieprojecten richten zich tenminste op een van de drie profileringsthema’s: Interprofessioneel Samenwerken, Zelfregie en/of Technologie in de Zorg. In een meerjarenbeleid worden samen met de organisatie speerpunten vastgesteld en vormgegeven. Studenten en professionals van betrokken organisaties participeren in innovatie- en onderzoeksprojecten binnen de opgestelde speerpunten.

Lees meer:

Samenwerkingspartners

Wat zijn de doelen?

Wat vraagt het van partners?