Veelgestelde vragen HRM deeltijd

Aanmelding en inschrijving

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielinkdashboard.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck
De Studiekeuzecheck voor bachelors en Ad's in deeltijd en masters is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De check bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt je studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld.
Een machtiging afgeven kan in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen krijg binnen een paar weken van ons een bevestiging. Hierin geven we aan dat je inschrijving pas compleet is, als je alle stappen in Studielink hebt doorlopen. Je bent pas ingeschreven als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Ga regelmatig naar je Studielinkpagina en check je 'to do' acties.

Als je inschrijving compleet is, ontvang je van ons een startbrief met meer informatie over de introductiebijeenkomst en de eerste lesdag. Als je inschrijving nog niet compleet is, of je hebt nog niet aan alle voorwaarden voldaan, sturen wij jou een herinnering dat je nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Als je twijfelt over je inschrijving, of als je niet weet of je aan alle voorwaarden hebt voldaan, neem dan contact op met Team Inschrijvingen.

Een SKC-gesprek is voor deeltijdstudenten niet verplicht. Als je dit gesprek niet volgt, heeft dit geen gevolgen voor de rest van je studie.

Indien je graag een SKC-gesprek wilt, geef je dit in studielink zelf aan. Voordat je kunt deelnemen aan een SKC-gesprek moet je een aantal stappen doorlopen:

  • Stap 1 Je meldt je aan voor een (of meerdere) opleiding(en) via Studielink
  • Stap 2 We sturen je een korte online vragenlijst over je studiekeuze en je verwachtingen
  • Stap 3 Als je de vragenlijst invult, nodigen we je uit voor een online check-in gesprek en bespreken we de antwoorden uit de vragenlijst.
  • Stap 4 Je krijgt een persoonlijk studiekeuzeadvies
  • Stap 5 Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet schrijven we je in
  • Stap 6 Je start met je opleiding, van harte welkom!

Let op: Als je de vragenlijst niet hebt ingevuld, kunnen wij jou niet uitnodigen voor een gesprek. Zorg dus dat je de vragenlijst hebt ingevuld als je wilt deelnemen aan een gesprek. De gesprekken vinden plaats in mei en juni (met uitloop naar de eerste week van juli).

Toelating

Indien een je geen Havo of MBO 4 opleiding heeft afgerond zijn er toch mogelijkheden om aan de opleiding te kunnen beginnen. Je dient dan een 21+ test -aangeboden door Fontys- te maken. De deeltijdopleiding heeft een profiel met normscores opgesteld welke minimaal behaald dienen te worden. Indien dat het geval is ben je van harte welkom op de opleiding.
Voor de opleiding is het geen vereiste om een HR functie te bekleden. Zoals eerder benoemd kan het wel wenselijk zijn om contact te kunnen leggen met een HRM afdeling om de nodige informatie voor het vormgeven van je producten op te halen.
Aan de organisatie waaraan je verbonden bent (ofwel omdat je er werkt of wel omdat je deze bereidt hebt gevonden je te helpen bij het vormgeven van je product) zijn vanuit de opleiding geen eisen gesteld. Wel is het wellicht zo dat  de ene opdracht makkelijker uit te voeren is bij een bepaalde organisatie dan bij de andere. Er is een document voor handen voor de basismodules met daarin de opdracht tav het product omschreven. Hierin staat beschreven wat er van een organisatie verwacht wordt en wat zij van jou mogen verwachten. Dit geeft je mogelijk inzicht in wat er van je gevraagd wordt tav het product en kan je doen bepalen of het mogelijk is binnen je organisatie.
De toetsing vindt plaats aan de hand van een portfolio assessment. Het idee is dat je een aantal pdrachten/leeruitkomsten (die je upload in je portfolio) dient te voltooien die je enkel kunt maken als werkzaam bent in de praktijk. Je hoeft daarvoor niet perse een HR functie te bekleden, de commitment van je organisatie is daarbij het belangrijkst. Als je bijvoorbeeld een beleid dient te schrijven en je krijgt toegang bv tot de benodigde bestanden, je hebt support van collega’s en kunt hen om hulp/begeleiding vragen etc en je kunt hiermee dus je opdracht voltooien is dat het voornaamst.
Met een Propedeuse behaald bij een LOO*-HRM opleiding (Dat kan dus een andere aanbieder zijn dan Fontys, mits deze is aan gesloten bij het LOO) kun je instromen in het tweede jaar van de deeltijdopleiding. *Landelijk Opleidingsoverleg Human Resource Management (LOO-HRM)
Het is voor de opleiding geen probleem als je op dit moment (nog) geen of nog niet de ideale baan hebt. Wel is het noodzakelijk om een organisatie bereidt te vinden om jou te helpen/ te ondersteunen met het vormgeven van je product (bijvoorbeeld door het verschaffen van informatie).

Kosten, aanschaf lesmateriaal

Wat betreft de kosten is het afhankelijk van of je de intentie hebt om één module te volgen of meerdere. In dat geval ben je een contractstudent en er wordt dan cursistengeld in rekening gebracht. (ong. 2750 euro; voor het precieze bedrag verwijs ik je naar Team Inschrijvingen. Heb je de intentie om voor meerdere modules of de gehele opleiding te gaan dan betaal je collegegeld, voor de hoogte daarvan zie de Collegegeldmeter (oa afhankelijk of je al eerder een HBO opleiding hebt afgerond) . Het is mogelijk om het collegegeld in termijnen te betalen. Wat betreft aanvullende kosten voor boeken: dit bedraagt ongeveer 400 euro per module. Wat misschien een belangrijke aanvulling is: het gaat om een aanbevolen literatuurlijst, de studenten zijn niet verplicht om de (gehele) boekenlijst aan te schaffen. De student kan zelf bekijken of hij/zij dat prettig vindt. Je krijgt ook een mediatheekpas en we zorgen ervoor dat er een aantal exemplaren van de verschillende modules daar aanwezig zijn. Lenen is dus ook een optie als je kosten wil besparen.
De student kan na betaling ook een factuur ontvangen welke hij mogelijk aan zijn organisatie kan overleggen. Deze kan opgevraagd worden bij Team Inschrijvingen.

Lesdagen, projectwerk, stage en werk

In het studiejaar 2021 - 2022 is de lesdag op dinsdag vanaf 12.30 uur tot 19.30 uur en deze ziet er ongeveer zo uit.

12.30-14.00 Persoonlijke en Professionele ontwikkeling (PPO)
Dit houdt in: intervisie en supervisie in een klein groepje van circa 10 studenten samen met een vaste docent. Deze docent is gedurende de opleiding gekoppeld aan de student, komt regelmatig op werkbezoek bij de organisatie waar de student werkzaam is en begeleidt de student in zijn persoonlijke ontwikkeling en studieroute.De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week (incl. lesdag). De aanwezigheid op de lesdagen is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen voor je eigen ontwikkeling.
14.00-14.30 pauze
Studenten gaan gezamenlijk met een docent aan de slag met de theorie en de toepasbaarheid daarvan voor de eigen opdracht. Ter voorbereiding hebben de studenten individueel opdrachten gemaakt en studiemateriaal (met name video’s) doorgenomen.
14.30-17.30 Kenniskring
17.30-18.00 pauze
18.00-19.30 skill
Denk hierbij aan presenteren en zakelijke gespreksvoering. 

De populatie van de personen die de opleiding gaan doen is heel divers. Het is een mix van mannen en vrouwen van begin twintig tot midden vijftig. Personen die werkzaam zijn binnen de commerciële sector (zoals diverse banken) maar ook personen die uit de non profit sector komen (zorg, Gemeente, defensie etc). Ook de ervaring die de personen hebben opgedaan is heel verschillend. Een enkeling heeft nog geen/zeer weinig ervaring in de HRM wereld. Zo als bijvoorbeeld een persoon die in de supermarkt is opgeklommen tot afdelingsleider maar nog geen kennis heeft van hoe dit aan te pakken en hoe bijvoorbeeld om te gaan met medewerkers die ziek zijn. Maar ook personen die al jarenlange HRM ervaring hebben maar nog niet het benodigde HBO diploma hebben om bijvoorbeeld hogerop te gaan of van tak te switchen. We proberen daarbij de klassen zo samen te stellen dat de diversiteit optimaal kan worden ingezet en kan worden gebruikt om van elkaar te leren.
Je mag de opdrachten worden individueel gemaakt. In groepsverband is mogelijk. Iedereen levert daarbij wel een individueel product aan waarin ook zijn/haar individuele bijdrage staat vermeld. Het bijbehorende assessment gesprek vindt altijd individueel plaats.
De toetsing vindt plaats aan de hand van een portfolio assessment Het idee is dat je een aantal opdrachten/leeruitkomsten (die je upload in je portfolio) dient te voltooien die je enkel kunt maken als werkzaam bent in de praktijk. Je hoeft daarvoor niet perse een HR functie te bekleden, de commitment van je organisatie is daarbij het belangrijkst. Als je bijvoorbeeld een beleid dient te schrijven en je krijgt toegang tot de benodigde bestanden, je hebt support van collega’s en kunt hen om hulp/begeleiding vragen etc. en je kunt hiermee dus je opdracht voltooien dan is dat het voornaamst.
De opleiding heeft geen vereiste voor wat betreft organisatie waar je werkzaam bent, welke functie je daarbij bekleed of hoeveel uren je in de week werkt. Het belangrijkste is dat je een organisatie bereid vind je informatie te verschaffen voor het vormgeven van je producten. Voor deze organisatie hoef je niet persé werkzaam te zijn. Daarnaast mag je ieder product vormgeven bij een andere organisatie als dat wenselijk voor je is.
Bij de deeltijdopleiding hoef je geen aparte stage te lopen.
De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week. Dit is inclusief lesdag. Het aantal uren wat je daarnaast kunt werken is erg persoonsgebonden en onder andere afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die je krijgt onder werktijd om aan je opleiding te werken (bijvoorbeeld voor het bekijken van de voorbereidende filmpjes en het maken van de voorbereidende opdrachten per les of het houden van interviews binnen je organisatie om informatie op te halen voor het vormgeven van je product).

Algemeen

Op dit moment bieden we geen Associate Degree aan.
De modules zijn ieder 30 studiepunten waard en in te zetten als minor (je dient hiervoor toestemming te vragen bij de examencommissie van je major opleiding).
De opleiding kent een februari- en een september instroom. Jaarlijks stromen er zo’n 40 a 50 personen in. Dit maakt dat de opleiding erg persoonlijk is. Tijdens de lessen van de kenniskring en de vaardigheidslessen zit je in een klas met zo’n 20 personen. De Persoonljike en Professionele Ontwikkling-lessen worden gegeven aan een klas van zo’n 10 studenten waaraan een coach is verbonden.
Er is een aanbevolen boekenlijst. Je bent niet verplicht (al) deze boeken (direct) aan te schaffen. Je krijgt ook een mediatheekpas waarmee je de boeken vermeld op de aanbevolen boekenlijst kosteloos kan lenen bij de mediatheek. (daarbij kun je de boeken online verlengen)
Je bestelt je boeken via studystore. Halverwege juli wordt de boekenlijst toegevoegd en kun je, aan de hand van het leerjaar / semester waarmee je start de aanbevolen boeken bestellen.
Je klasindeling wordt bekendgemaakt tijdens de introductiebijeenkomst aan de start van het studiejaar. In deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven waar je je klasindeling, je lesrooster en andere belangrijke informatie kunt vinden die je nodig hebt tijdens je studie.
Na het afronden van 2 basis-, 4 advanced- (waaronder de module onderzoek) en 2 afstudeermodules krijg je een algemeen erkend HRM diploma. Dit is hetzelfde diploma als dat je zou krijgen als je de voltijd opleiding gedaan zou hebben. Het is ook mogelijk om na afronding van een module hiervan een certificaat op te vragen.
De aanwezigheid bij de lessen is zeker aan te raden. Mocht je een keer onverhoopt niet kunnen bespreek dit met je docenten en zoek hiervoor eventueel naar een oplossing. Veel van het lesmateriaal wordt online aangeboden en staat voor de gehele module reeds voor de student klaar bij aanvang. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om lesmateriaal van een volgende week al door te nemen. Indien nodig kan een student dat doen en de docent in de week dat de student er wel is zijn vragen stellen mbt het lesmateriaal van de week dat de student er niet is. Ook medestudenten zijn vast en zeker bereid de informatie aan je te vertellen mbt de week dat je er niet was.
De lesdag van de deeltijdopleiding is op donderdag. Maar ook buiten deze lesdag is een docent bereidt vragen te beantwoorden bijvoorbeeld per mail. Maak hier indien nodig afspraken over met je docent.