Project

Ethiek en Diversiteit in de Jeugdzorg en Jeugdbescherming

In samenwerking met Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven voeren we een onderzoeksproject uit naar de “morele moed” van jeugdprofessionals. Met de invoering van de Jeugdwet 2015 in Nederland, wordt er in toenemende mate verwacht van jeugd-professionals dat zij zelfstandig beslissingen en inschattingen maken rond de behandeling en begeleiding van kinderen en hun ouders/verzorgers. 

Dat impliceert een groter appèl op de jeugdprofessional om zijn of haar functie en taken te toetsen aan de beroepsstandaarden zoals de beroepscode, en te verantwoorden wanneer hiervan wordt afgeweken. Deze verschuiving richting meer beslissingsruimte en verantwoordelijkheid heeft bij veel jeugdprofessionals geleid tot meer ethische dilemma’s, conflicten en spanningen in het dagelijks werk. We zijn geïnteresseerd in wat professionals nodig hebben om met zulke situaties om te gaan en wat ze helpt om met goede oplossingen te komen, zowel in praktisch als ethisch opzicht. We hanteren een brede blik maar zijn met name geïnteresseerd in diversiteitsgerelateerde casuïstiek.


Vrielink, J., & Saris, I. (2022). Professionele ruimte en autonomie in praktijk brengen. Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Swinkels, J. (2020).Een ongehoorde uitdaging. Dilemma’s van professionals in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Website: www.moresprudentiejeugdzorg.nl

Vrielink, J. en Mutsaers, P. (2019) Leereenheid “Tough choices in de jeugdzorg en –bescherming” (goedgekeurd door de Curriculum Commissie)

Lezingen

Vrielink, J (2019). Meer morele moed bij jeugdbeschermers. Lezing en workshop bij Jeugdbescherming Brabant, Helmond (mei)

Vrielink, J (2018). Meer morele moed bij jeugdbeschermers. Lezing en workshop bij Jeugdbescherming Brabant, Eindhoven (november)

Vrielink, J (2017). Onderzoek naar ethische dilemma’s jeugdzorg. Presentatie tijdens kennislunch voor docenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek en pedagogisch professionals, ’s-Hertogenbosch (juni)


Contact

Foto van persoon

J.G. (Jan) Vrielink

Docentonderzoeker