Sprint naar content

De nieuwe leraar

In november en december 2022 staat De nieuwe leraar centraal. Als onderwijsprofessional kun je nooit stil blijven staan, want het onderwijs is constant in beweging. Er komt veel op je af: of het nu gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen of omgaan met verschillen in de klas. Of hoe je de aandacht van leerlingen vast weet te houden, en hoe je naar je eigen gedrag kunt kijken. Als je worstelt met hoe je zelfverzekerd voor de klas staat, of als je je verder wilt ontwikkelen in het onderwijsvak: als leraar blijf je ook elke dag leren.

Wij gaan in november en december op zoek naar de ‘nieuwe leraar’. Denk aan de leraar die leerlingen niet alleen lesgeeft, maar die ook talent ziet en coach is. En die ook zelf gecoacht wordt om nog beter in zijn vak te worden. Of de leraar die twee bevoegdheden heeft, zodat hij breder inzetbaar is. De leraar die de belevingswereld van kinderen en jongeren volgt en begeleidt en die om weet te gaan met veranderingen op school en in het onderwijs. We kijken naar ontwikkelingen buiten Fontys, maar ook binnen onze eigen educatieve opleidingen gebeurt op dit moment veel. Deze opleidingen bundelen momenteel de krachten om samen met studenten en het werkveld de best denkbare, wendbare en toekomstbestendige leraar op te leiden: de nieuwe leraar!

We werken in deze periode nauw samen met het lectoraat Integratief opleiden en boundary crossing van Fontys Lerarenopleiding Sittard.

Kennisupdates: webinars

In november/december bieden we gratis kennisupdates in de vorm van webinars aan. Hieronder lees je welke dat zijn. meld je meteen aan en doe mee!


‘Didactiek van e-learning’ - dr. Dave van Breukelen

Sinds het begin van de 20e eeuw neemt e-learning een steeds prominentere rol in binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan concepten en onderwijspraktijken als blended learning, hybride onderwijs, flipping the classroom en MOOC’s. Door COVID-19 zijn deze initiatieven in een stroomversnelling gekomen. Maar wat is nu eigenlijk belangrijk bij het ontwerpen van e-learning? In hoeverre is dit anders dan het ontwerpen van traditionele onderwijsinitiatieven? Wat werkt en wat niet? Op basis van een systematische literatuurreview presenteert Dave in dit webinar de opbrengsten van tien jaar onderzoek naar het ontwerpen van e-learning.

Dr. Dave van Breukelen is lerarenopleider natuurkunde en associate lector. Hij is verbonden aan het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard. Zijn onderzoek richt zich vooral op (vak)didactiek binnen de context van (interdisciplinair) bètaonderwijs.

‘Ontdek je professionele zelf als leraar’-dr. Ella Ait Zaouit

Hoe sterker het beeld van jouw professionele identiteit (zelf) als leraar (teacher identity), hoe transparanter je kijk op onderwijs en je eigen rol is en hoe evenwichtiger je pedagogische-didactische handelen als leraar zullen zijn. Naar aanleiding van haar (promotie)onderzoek naar professionele identiteitsontwikkeling van startende leraren gaat Ella tijdens het webinar in op het concept ‘teacher identity’, manieren om als onderwijsprofessional daarop te reflecteren en de rol van de specifieke methodiek ‘portrait methodology’ bij de reflectie op je eigen zelf als onderwijsprofessional en het onderzoek daarnaar.

Dr. Ella Ait-Zaouit is lerarenopleider Engels en verbonden aan het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard. Ze doet onderzoek naar professionele identiteitsontwikkeling van leraren en manieren om dat proces in opleidingstrajecten voor leraren gericht te ondersteunen.

‘Moreel leren van leraren stimuleren' - dr. Helma de Keijzer

De dynamiek en complexiteit van het leraarsberoep vraagt van leraren om voortdurend op verschillende niveaus weloverwogen handelingskeuzes te maken. Ze moeten afstemmen op de directe behoefte van de leerling, de klas als geheel en zich tegelijkertijd ook realiseren welke impliciete boodschappen voor leerlingen in hun handelen zit. Tijdens het webinar wordt op basis van onderzoek ingezoomd op de betekenis van het concept ‘moreel leren van leraren’, een strategie voor moreel leren die onderliggende eigen waarden en opvattingen, gekoppeld aan het eigen handelen als leraar, inzichtelijk maakt en toegankelijk voor reflectie met collega’s. Ook is er in het webinar aandacht voor kenmerken en effecten van coaching om moreel leren van leraren te initiëren en te ondersteunen.

Dr. Helma de Keijzer werkt als trainer en docentonderzoeker bij het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard. Zij doet onderzoek naar morele leerprocessen van leraren en het leren en handelen van begeleiders van leraren.

'Real time coachen van leraren met een app' - Maurice Smeets

In de klas moeten leraren vaak onmiddellijk reageren zonder lang na te denken. Om dit deels onbewuste gedrag te beïnvloeden is een app ontwikkeld waarmee begeleiders leraren ‘real time’ kunnen coachen, dus tijdens de les. Met de ‘Ear Coach’ app geven begeleiders leraren feedback zonder de les te verstoren. Ze maken daarbij gebruik van hun smartphone of tablet en een elektronisch oortje. De leraar draagt een draadloos ontvangertje (een 'oortje') en de begeleider, die achter in de klas zit, typt op een tablet of smartphone korte feedbackberichten in de vorm van signaalwoorden. Vooraf maken de begeleider en de leraar afspraken over leerdoelen waarop gecoacht wordt. Tijdens het webinar wordt kort ingegaan op de ontwikkeling en achtergrond van de app. Het webinar wordt afgesloten met een live demonstratie van de app in werking. Lees alvast meer op www.earcoach.nl

Maurice Smeets is behalve lerarenopleider en opleidingscoördinator natuurkunde ook verbonden aan het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard waar hij zich bezighoudt met de ontwerp(onderzoek) van ict-toepassingen in de lerarenopleiding en het onderwijsveld waarvoor wordt opgeleid.

'Een kijkje in het hoofd van de leraar: hoe doe je dat?' - dr. Frank Crasborn

Altijd al eens in het hoofd willen kijken van een leraar in actie? In dit webinar kom je meer te weten over de cognities van leraren in actie in de klas en over hoe je deze cognities kunt onderzoeken. Als leraar voor de klas moet je snel kunnen schakelen. Je moet vaak direct beslissen en handelen. Om het handelen van leraren goed te begrijpen en te kunnen beïnvloeden is het van belang om niet alleen het waarneembaar gedrag te bestuderen, maar ook om inzicht te krijgen in de achterliggende cognities. Hoe neem je nou een kijkje in het hoofd van een leraar in actie? Welke cognities hebben leraren tijdens het handelen in de klas? Hoe onderzoek je deze cognities? En welke uitdagingen spelen daarbij een rol? Dat zijn vragen die in dit webinar aan bod komen.

Dr. Frank Crasborn is lector ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Zijn lectoraat richt zich op (onderzoek naar) naar het leren en professionaliseren van leraren, het (leren) handelen van opleiders en begeleiders van leraren en de ontwikkeling van opleidingspraktijken voor leraren op en over de grenzen van opleidingsinstituut en werkveld.

https://www.linkedin.com/in/frank-crasborn-33b979a/?originalSubdomain=nl

Lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing (IOBC)

Over het lectoraat

De centrale vraag is hoe de kwaliteit van het leren van leraren in opleiding verbeterd kan worden door in opleidingsprogramma’s praktisch handelen, bruikbare theorie en de ontwikkeling van de leraar als persoon krachtig met elkaar te verbinden. Dit noemen we integratief opleiden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verbindingen waarin ‘boundary crossing’ rol speelt: vormen van samenwerking op en over de grenzen van verschillende praktijken, zoals die van het opleidingsinstituut en de schoolpraktijk waarvoor wordt opgeleid.

Foto van persoon

Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

Lector Integratief opleiden en boundary crossing