Sprint naar content

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap is de 'critical friend' van een bestuurder. Zo ook bij Fontys. Partijen erkennen en respecteren elkaars rol en positie binnen onze organisatie. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen Fontys kennen we medezeggenschap op drie niveaus:  - Centraal (CMR) - Bij de diensten en instituten (DMR en IMR) - Op opleidingsniveau (opleidingscommissies).

CMR De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. De Raad bestaat uit elf studenten en elf personeelsleden die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. Zij bespreken Fontysbrede strategische en tactische onderwerpen met het College van Bestuur. De CMR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor heel Fontys van belang zijn of consequenties hebben. Bovendien heeft de CMR op basis van de wet en het medezeggenschapsreglement instemmingsrecht op een aantal onderwerpen.

DMR en IMR De Dienst Medezeggenschapsraad (DMR) bestaat uit medewerkers en de InstituutsMedezeggenschapsraad (IMR) bestaat uit zowel medewerkers als studenten. Zij bespreken beleidszaken van de betreffende dienst of het instituut met de directeur.

Opleidingsniveau Op opleidingsniveau bespreken docenten en studenten in de opleidingscommissie met de opleidingsleidinggevende de uitvoering van het onderwijs. Zo dragen zij bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.

Centrum voor Medezeggenschap Het Centrum voor Medezeggenschap (CvM) is de partner als het gaat om medezeggenschap en studentenparticipatie. Het CvM ondersteunt op centraal en decentraal niveau. Zij levert dienstverlening op maat aan medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en hun gesprekspartners. Professionalisering van inspraak en medezeggenschap (door training en scholing) en advisering over de organisatie en inrichting daarvan staan centraal.