Terugblik 2015-2019

Terugblik 2015-2018
Fontys is in 2019 gestart met uitvoering van het plan Kwaliteitsafspraken. Vooruitlopend daarop zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over de inzet van middelen ten behoeve van onderwijskwaliteit in de periode 2015-2017. In deze periode heeft Fontys uit eigen middelen geïnvesteerd in initiatieven die ten goede komen aan de onderwijskwaliteit, zoals het programma studiesucces. Door verhoging van de bestedingsruimte is de personeelsformatie uitgebreid en is de student fte/ratio gedaald van 13,9 in 2014 naar 12,6 ultimo 2017.In 2018 hebben we naar aanleiding van het vrijkomen van de eerste studievoorschotmiddelen een aanvullende afspraak gemaakt met de CMR. In de managementcontracten (2018) van de instituten staan afspraken staan over initiatieven die worden genomen om de (studie)loopbaancoaching te verbeteren.

Terugblik 2019
In 2019 konden we voor de eerste keer terugblikken op de resultaten van de uitvoering van het plan Kwaliteitsafspraken. De onderstaande tabel toont de meest recente beschikbare gegevens over de tevredenheid van studenten in relatie tot de kwaliteitsafspraken (2018). Deze resultaten vormen een startpunt om de ontwikkeling van de kwaliteitsafspraken van Fontys te meten. De gegevens zijn slechts een indicatie, aangezien de ontwikkeling van deze gegevens door meer factoren wordt beïnvloed dan alleen door investeringen vanuit de studievoorschotmiddelen. 

In 2019 is ook gestart met kwalitatief onderzoek via studentenpanels. Een selecte groep studenten is gevraagd naar hun mening over studiebegeleiding, authentiek leren en onderzoeken, en de kwaliteit van hun docenten. Uit de gesprekken bleek onder meer dat studenten gemiddeld genomen tevreden zijn over de (vaak laagdrempelige) wijze waarop zij worden begeleid ten aanzien van keuzemomenten tijdens de studie en hun talentontwikkeling. Een aantal studenten geeft wel aan dat de begeleiding na het eerste jaar minder intensief is, terwijl die wel van belang is bij het maken van vervolgkeuzes. Het gehele rapport met bevindingen n.a.v. de panelgesprekken is hier terug te lezen. De ervaringen die met deze panelgesprekken zijn opgedaan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen voor 2020.