Advanced Nursing Practice (master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Duaal
Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag
 • En meer...

Wil jij hoogwaardige, geïntegreerde medische én verpleegkundige zorg leveren waarin direct patiëntencontact belangrijk is? Werk je minimaal 2 jaar als hbo-verpleegkundige en zoek je een nieuwe uitdaging, inspelend op de taakherschikking binnen de zorg? Ga dan voor de master Advanced Nursing Practice. Als zelfstandig behandelaar integreer je verpleegkundige én medische zorg en als vakinhoudelijk leider draag je bij aan aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering.

Over de opleiding

Er komt een grote zorgvraag op ons af, er moet meer zorg worden geleverd met minder mensen. Taakherschikking kan een antwoord geven op deze complexe vraag, door zorgtaken goed te verdelen en de juiste zorgverlener op de juiste plaats te zetten. Een verpleegkundig specialist kan hierin veel betekenen voor een zorginstelling. Deze tweejarige duale opleiding, waarin je leren en werken combineert, leidt op tot de graad Master of Science. Bij Fontys word je opgeleid voor het specialisme AGZ. Verpleegkundig specialisten in de AGZ werken vooral:

 • in een ziekenhuis
 • bij de huisartsenpraktijk
 • in de ouderenzorg
 • bij de ggd, ambulancezorg en arbo

De vraag naar verpleegkundig specialisten neemt toe in Nederland en is al jaren op een aantal gebieden groter dan het aanbod.


Waarom de opleiding Advanced Nursing Practice?

 • Een brede kennisbasis aangeboden in een diversiteit aan didactische werkvormen
 • Kennisonderwijs en begeleiding praktijkleren door ervaren beroepsprofessionals
 • Onderwijs in blokken van 2 lesdagen achtereen met een interval van 2 tot 3 weken
 • Een aparte opleidingsvariant gericht op huisartsenzorg
 

Wat ga je leren?

Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) werk je in de beroepspraktijk en volg je onderwijs op school. In de beroepspraktijk vergroot je je kennis en past deze kennis kritisch toe. Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden, ontvangt supervisie en feedback op je hanedelen. Je slaat de brug tussen care en cure, tussen het verpleegkunidg- en het medisch zorgdomein. Je kruipt als het ware in een 'nieuwe jas'.

 • Het leren is gericht op alle rollen van de T-shaped professional
 • In de beroepspraktijk heb je een verpleegkundig specialist en een medisch specialist als praktijkopleider
 • Je praktijkontwikkeling maak je zichtbaar in je portfolio
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

De opleiding in het kort

Hoe ziet je week eruit

Je hebt een arbeidscontract voor minimaal 32 uur per week als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios). Hierin vallen ook de contacturen binnen het praktijkonderwijs en de schooldagen. Iedere 2 à 3 weken ga je op dinsdag en woensdag naar school.Verspreid over 2 jaar zijn er 30 blokken met onderwijs. Voor zelfstudie moet je zo’n 15 uur per week rekenen. Het is een pittige opleiding waarin je grote persoonlijke groei doormaakt. Hierin word je uiteraard goed ondersteund. In de praktijk word je begeleid door praktijkopleiders (een verpleegkundig specialist en een medisch specialist). Vanuit school krijg je een docent als studiecoach toegewezen. Tijdens coachingsbijeenkomsten is er ruimte voor intervisie aan de hand van persoonlijke casuïstiek.

data 2022-2023

 
 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor Verpleegkunde*, bent BIG-geregistreerd en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige. Relevant wil o.a. zeggen in het expertisegebied waarin je wordt opgeleid. Start je in een nieuw expertisegebied, dan geven we je het dringende advies om enkele maanden eerder te starten om in te werken. 
 • Je hebt een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding bij een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar, maar zorgt er wel voor dat je langer over de totale opleiding doet. 
 • Je praktijkinstelling staat garant voor een passende praktijkleerplaats. 
 • Jij als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), de praktijkinstelling en de opleiding sluiten een driepartijenovereenkomst af. 
 • Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling (in ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance en jeugdgezondheidszorg). 

* Toelaatbaar / niet toelaatbaar

 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige zijn toelaatbaar na een positief beoordeeld instroomassessment. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding mbo-Verpleegkunde in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een opleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO-opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding. 

** College Specialismen Verpleegkunde, Profiel Praktijkopleider 2014 


Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid 

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Voor de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan: 

 • beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur 
 • gedegen kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam op hbo-niveau
 • basiskennis verpleegkundige diagnostiek op hbo-niveau
 • basiskennis evidence based practice op hbo-niveau
 

Mijn tip: zorg voor een goede planning en voldoende tijd voor ontspanning!’

Charlotte koos voor de huisartsenvariant van de masteropleiding omdat zij meer medische verdieping in de volledige breedte zocht. Als verpleegkundig specialist in opleiding werkt ze in een huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost Oost-Brabant.

 

Opbouw

Je wordt in twee jaar opgeleid tot een verpleegkundig specialist die zich in haar behandeling richt op zorg die bijdraagt aan de gezondheid, het functioneren, de kwaliteit van leven en de waardigheid van het leven van de zorgvrager.

Er zijn twee verpleegkundig specialismen: VS algemene gezondheidszorg (AGZ) en VS geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Fontys leidt vanaf 2021 uitsluitend op voor het specialisme AGZ. VS AGZ vind je vooral in de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en ouderenzorg.


Vier leerlijnen 

Het onderwijsprogramma heeft 4 leerlijnen: 

 • Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Klinisch redeneren en juiste gegevensverzameling zijn belangrijk. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod. De opleiding van Fontys kent een instroomvariant voor verpleegkundigen die opgeleid worden in de huisartsenzorg. Hiervoor zijn specifieke onderdelen ontwikkeld binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’.
 • Kennisontwikkeling en onderzoek: toepassen van wetenschappelijke kennis in evidence based practice en het ontwerpen en uitvoeren van een eigen onderzoek.
 • Vakinhoudelijk leiderschap: je ontwikkelt professionele effectiviteit en niet-hiërarchisch, klinisch leiderschap als verpleegkundig specialist.
 • Praktijkleren: in de praktijk op de werkvloer komt het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, tot ontwikkeling. Er is voldoende tijd om mee te kijken, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen en bewijsmateriaal te verzamelen voor je praktijkportfolio..

Portfolio opbouwen 

Om jouw ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, gebruik je een elektronisch portfolio. Hierin verzamel je feedback over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan praktijkbeoordelingen, feedback op de uitwerking van casussen, verslaglegging, diagnostiek en opgestelde behandelplannen en een verbeterproject.  

Binnenschools zijn er diverse toetsvormen zoals kennistoetsen, performancetoetsen (simulaties in consultvoering, gespreksvoering en presentaties), casestudies, een portfoliotoets evidence based practice en een afstudeerartikel. Je wordt binnenschools generiek opgeleid in de breedte en die kennis integreer je in de eigen praktijk, specifiek naar jouw patiënten.


Verplichte stages tijdens de opleiding 

Werk je in een werkveld waarbinnen niet het hele scala van het medisch handelen aan bod komt, dus anamnese, diagnostiek, beleid, behandeling, opvolging en evaluatie van het beleid? Dan zijn stages verplicht in andere sectoren, bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor viossen die opgeleid worden bij een ambulancedienst, GGD, ARBO, wijkzorg etc. 

Met je afstudeerproject in het tweede jaar laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen en uitvoeren, en de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren. Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten.
Het afstudeerproject mondt uit in het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Hiermee ben je toegerust om nieuwe kennis te delen via publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften.

Na afstuderen registreer je je als verpleegkundig specialist in het BIG-register.

In het tweede studiejaar ga je een week op studiereis naar het buitenland. Daardoor plaats je de ontwikkelingen van het (nog jonge) beroep in een internationaal perspectief. Denk aan taakherschikking in relatie tot gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele en maatschappelijke profilering. Een hele ervaring is ook het meelopen met de verpleegkundig specialisten daar. De afgelopen jaren zijn bezoeken gebracht aan San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa. Ook praktijkopleiders zijn welkom om mee te gaan. 
 
 

Meer weten over de opleiding Advanced Nursing Practice

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan! Je kunt een e-mail sturen naar het studentinformatiepunt fhmg-stip@fontys.nl. Zij nemen dan contact met je op. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (duale) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Tijdens de duale masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) ben je in dienst bij de praktijkinstelling. We verwachten dat de praktijkinstelling de volledige studiekosten op zich neemt. Hieronder een overzicht van de verschillende studiekosten en van de subsidies die de praktijkinstelling ontvangt.

Collegegeld

In het hoger onderwijs moet jaarlijks collegegeld betaald worden voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, woonplaats, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Registratiekosten opleidingsregister

De ANP leidt op tot de graad Master of Science. Het getuigschrift geeft na registratie in het BIG-register (artikel 14 specialisten) recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist. Tijdens de opleiding is registratie in het opleidingsregister verpleegkundige in opleiding tot specialist verplicht. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beheert het register. Aan registratie zijn kosten verbonden voor:

 • De registratie en erkenning van praktijkinstelling en praktijkopleider.
 • De inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in het opleidingsregister.
 • De praktijkvisitaties die steekproefsgewijs worden uitgevoerd in praktijkinstellingen in het licht van bewaking van de kwaliteit van het praktijkopleiden.

Boeken en reiskosten

Aanvullende kosten zijn: verplichte en aanbevolen literatuur en de reiskosten van en naar de lesplaats (Tilburg-Stappengoor). 

Subsidie

De opleiding is een bekostigde master (OCW) en de opleidingsplaatsen worden door het ministerie van VWS gesubsidieerd om implementatie van de beroepsgroep te versterken en het opleiden te ondersteunen.
Daarnaast is er voor de huisartsenzorg nog een derde subsidiering mogelijk. Deze moet aangevraagd zijn vóór 1 februari 2022. Reserveer zo vroeg mogelijk wanneer overwogen wordt om op te gaan leiden. Dit i.v.m. het vrijhouden van voldoende plaatsen voor huisartsen die deze subsidie aanvragen.

Deze bekostiging en subsidieregeling is niet geldig als je al een eerdere bekostigde master in het zorgdomein hebt doorlopen in Nederland.

Kosten totale opleiding in overzicht - tarieven 2021

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kosten voor opleidingsperiode van 2 jaar:

 • Wettelijk Collegegeld tarief studiejaar 2021-2022: €2.168,- voor 1 jaar
 • of Instellingscollegegeld studiejaar 2021-2022 voor kandidaten met eerdere master in zorgdomein: €6.080,- voor 1 jaar
 • Praktijkopleidingsplaats: 3 x €275,- (2021-2022-2023)
 • Verplichte literatuur: circa €1.400,-
 • Studiereis tijdens tweede opleidingsjaar: circa €2.700,-

Tegemoetkoming in kosten vanuit overheid

 • OCW-opleidingsgelden (praktijkopleidersuren) = € 6.500 (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)
 • VWS-subsidie (tegemoetkoming loonderving) = € 45.000 (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)

Reservering

Uitsluitend praktijkinstellingen kunnen vanaf 1 oktober voorafgaand aan het jaar van starten een opleidingsplaats reserveren.
Meer informatie over reservering door praktijkinstellingen

Aanmelding

 • Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden én een arbeidsovereenkomst aangaat met de beoogde praktijkinstelling, meld je je aan via Studielink. Fontys vraagt alle noodzakelijke gegevens en bewijzen op en checkt de toelatingsvoorwaarden. Let op: je kunt je ook aanmelden zónder praktijkopleidingsplaats, maar de aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer je een opleidingsplaats gevonden hebt en de betreffende praktijkinstelling een reservering heeft gedaan.
 • Vanuit het grote belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle beschikbare opleidingsplaatsen te benutten, is landelijk met alle ANP-opleidingen afgesproken dat kandidaten zich bij slechts één hogeschool inschrijven.

 

 

Praktijkinstelling

Ik wil een verpleegkundige opleiden tot verpleegkundig specialist
Als instelling voor individuele gezondheidszorg wil je een verpleegkundige opleiden tot specialist (vios). De instelling is erkend voor het opleiden van vios door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde of deze erkenning wordt voor de start van de opleiding aangevraagd. Er is een functieprofiel verpleegkundig specialist met een duidelijk takenpakket en er is een verpleegkundig specialist en medisch specialist beschikbaar als praktijkopleider. Als er geen verpleegkundig specialist beschikbaar is op de afdeling/instelling worden afspraken gemaakt over begeleiding van op afstand. Je zet praktijkopleiders in die voldoen aan het Profiel praktijkopleider zoals vastgesteld door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV 2014). Tenminste een van de praktijkopleiders heeft een didactische training gevolgd in de laatste 5 jaar of is bereid deze te gaan volgen. Fontys biedt ieder najaar deze (geaccrediteerde) Train the Trainer cursus aan. Ook volgen praktijkopleiders tijdens de opleiding de (geaccrediteerde) praktijkopleidersbijeenkomsten. Je faciliteert de begeleidingstijd van praktijkopleiders (supervisie, leer- en beoordelingsgesprekken, praktijkopleidersbijeenkomsten) en committeert je aan de afspraken zoals vastgelegd in de duale overeenkomst die vanuit de opleidingsinstelling wordt aangeboden en ondertekend wordt door vios, praktijkinstelling en opleidingsinstelling. Het kan gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst. Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling. In ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance en jeugdgezondheidszorg.

Reserveren van een opleidingsplaats
Reserveren van een opleidingsplaats kan door een e-mail te sturen naar de studentenadministratie. Individuele verpleegkundigen kunnen geen opleidingsplaats reserveren, dat is uitsluitend mogelijk voor praktijkinstellingen. Reserveringen worden vastgelegd op volgorde van aanmelding. Na aanvraag van een reservering wordt gevraagd een instellingsopleidingsplan aan te leveren: IPOP. Het IPOP moet beschikbaar zijn vóór het intakegesprek. De opleidingsplaatsen zijn beperkt, landelijk zijn ongeveer 450 beschikbaar, verdeeld over de 9 opleidingen. Voor september 2022 zijn er bij Fontys naar verwachting 46 opleidingsplaatsen.
Vanaf december worden opleidingsplaatsen toegewezen aan praktijkinstellingen en gevraagd de plaatsen binnen 3 maanden in te vullen (gewerkt wordt op volgorde van reservering). Reserveringen zonder toewijzing staan op de wachtlijst. Niet gevulde plaatsen worden half maart aangeboden aan instellingen op die wachtlijst.

Definitieve plaatsing
De geselecteerde kandidaat schrijft zich in voor de opleiding via studielink waarna de studentenadministratie gegevens van de kandidaat opvraagt (check op toelaatbaarheid) en bij de praktijkinstelling het IPOP opvraagt. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats met kandidaat en praktijk (beoogd vios, praktijkopleiders en manager).
Kandidaat, praktijkinstelling en Fontys sluiten met elkaar een duale overeenkomst. Daarbij kan het gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst. Na afloop van een succesvol afgesloten intakegesprek wordt een duale overeenkomst opgesteld en ondertekend door alle partijen. De inschrijving is daarmee afgerond.

 

Mijn motto: volg de ontwikkelingen EN ontwikkel jezelf'

Mijn praktijkopleider zei: 'Het worden twee zware jaren, dus het moet wel een beetje leuk blijven'. En dat klopte. Met een nieuwe werkplek als verpleegkundig specialist ouderenzorg in de wijkverpleging kwam er in het begin veel op me af en moest ik een nieuw ritme vinden. Ik maakte een hele groei door, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Het allerbelangrijkste is dat je er zin in hebt, het leuk vindt en gemotiveerd bent.