Sprint naar content
Profiel

Advanced Nursing Practice

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Duaal
Tilburg

Kom kennismaken

Naar agenda
 • Open dagen

Wil jij hoogwaardige, geïntegreerde medische én verpleegkundige zorg leveren waarin direct patiëntencontact belangrijk is? Werk je minimaal 2 jaar als hbo-verpleegkundige en zoek je een nieuwe uitdaging, inspelend op de taakherschikking binnen de zorg? Ga dan voor de master Advanced Nursing Practice. Als zelfstandig behandelaar integreer je verpleegkundige én medische zorg en als vakinhoudelijk leider draag je bij aan aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering.

Over de opleiding

Er komt een grote zorgvraag op ons af, er moet meer zorg worden geleverd met minder mensen. Taakherschikking kan een antwoord geven op deze complexe vraag, door zorgtaken goed te verdelen en de juiste zorgverlener op de juiste plaats te zetten. Een verpleegkundig specialist kan hierin veel betekenen voor een zorginstelling. Deze tweejarige duale opleiding, waarin je leren en werken combineert, leidt op tot de graad Master of Science. Bij Fontys word je opgeleid voor het specialisme AGZ. Verpleegkundig specialisten in de AGZ werken vooral:

 • in een ziekenhuis
 • bij de huisartsenpraktijk
 • in de ouderenzorg
 • bij de ggd, ambulancezorg en arbo

De vraag naar verpleegkundig specialisten neemt toe in Nederland en is al jaren op een aantal gebieden groter dan het aanbod.


Waarom de opleiding Advanced Nursing Practice?

 • Een brede kennisbasis aangeboden in een diversiteit aan didactische werkvormen
 • Kennisonderwijs en begeleiding praktijkleren door ervaren beroepsprofessionals
 • Een aparte opleidingsvariant gericht op huisartsenzorg
 

Wat ga je leren?

Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) werk je in de beroepspraktijk en volg je onderwijs op school. In de beroepspraktijk vergroot je je kennis en je past deze kennis kritisch toe. Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden, ontvangt supervisie en feedback op je handelen. Je slaat de brug tussen care en cure en tussen het verpleegkundig- en het medisch zorgdomein. Je kruipt als het ware in een 'nieuwe jas'.

 • Het leren is gericht op alle rollen van de T-shaped professional
 • In de beroepspraktijk heb je een verpleegkundig specialist en een medisch specialist als praktijkopleider
 • Je praktijkontwikkeling maak je zichtbaar in je portfolio
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

De opleiding, kort in beeld

 

De opleiding in het kort

Hoe ziet je week eruit

Je hebt een arbeidscontract voor minimaal 32 uur per week als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios). Hierin vallen ook de contacturen binnen het praktijkonderwijs en de schooldagen. Buiten de vakanties om ga je wekelijks één dag naar school. Het eerste jaar is dat op woensdag en het tweede jaar op dinsdag. Voor zelfstudie moet je ongeveer 15 uur per week rekenen. Het is een pittige opleiding waarin je een grote persoonlijke groei doormaakt. Hierin word je uiteraard goed ondersteund. Vanuit de praktijk zijn er 2 praktijkopleiders (een verpleegkundig specialist en een medisch specialist) die je begeleiden en vanuit school krijg je een docent als studiecoach toegewezen. Tijdens coachingsbijeenkomsten is er ruimte voor intervisie aan de hand van persoonlijke casuïstiek.

 
 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor Verpleegkunde*, bent BIG-geregistreerd en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige. Relevant wil zeggen in het expertisegebied waarin je wordt opgeleid. Start je in een nieuw expertisegebied, dan geven we je het dringende advies om enkele maanden tot een half voor te werken in de zorgcontext waarin je opgeleid gaat worden.  
 • Je hebt een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding bij een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar, maar betekent automatisch verlenging van de opleiding.
 • Je praktijkinstelling staat garant voor een passende praktijkleerplaats. 
 • Jij als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), de praktijkinstelling en de opleiding sluiten een driepartijenovereenkomst af. 
 • Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling (in ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance, wijkzorg en ggd). 

* Toelaatbaar / niet toelaatbaar

 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een  inserviceopleiding in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een inserviceopleiding zijn toelaatbaar na een positieve beoordeling door een assessmentbureau. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding mbo-Verpleegkunde in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een opleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO-opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding. 


Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid 

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Voor de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan: 

 • beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur 
 • gedegen kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam op hbo-niveau
 • basiskennis verpleegkundige diagnostiek op hbo-niveau
 • basiskennis evidence based practice op hbo-niveau
 

Placeholder for Fontys video
Mijn tip: zorg voor een goede planning en voldoende tijd voor ontspanning!’
Charlotte koos voor de huisartsenvariant van de masteropleiding omdat zij meer medische verdieping in de volledige breedte zocht. Als verpleegkundig specialist in opleiding werkt ze in een huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost Oost-Brabant.

 

Opbouw

Je wordt in twee jaar opgeleid tot een verpleegkundig specialist die zich in haar behandeling richt op zorg die bijdraagt aan de gezondheid, het functioneren, de kwaliteit van leven en de waardigheid van het leven van de zorgvrager. Bij Fontys worden studenten voor het klinische onderwijs op school in twee groepen verdeeld: de zogeheten huisartsenvariant en de algemene variant. De eerste richt zich op de veelvoorkomende (kleine) kwalen in de huisartsenzorg, ARBO, GGD, extramurale zorg etc. en de tweede op de gespecialiseerde ziekenhuiszorg.

Het onderwijsprogramma heeft 4 leerlijnen: 

 • Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek naast het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Klinisch redeneren en juiste gegevensverzameling zijn belangrijk. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod.
 • Kennisontwikkeling en onderzoek: toepassen van wetenschappelijke kennis in evidence based practice en het ontwerpen en uitvoeren van een eigen onderzoek.
 • Vakinhoudelijk leiderschap: ontwikkeling van professionele effectiviteit en identiteit en het oppakken van niet-hiërarchisch, klinisch leiderschap.
 • Praktijkleren: in de praktijk op de werkvloer komt het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, tot ontwikkeling. Er is voldoende tijd om mee te kijken, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen en bewijsmateriaal te verzamelen voor je praktijkportfolio..

Portfolio opbouwen 

Je wordt binnenschools generiek opgeleid in de breedte en die kennis integreer je in de eigen praktijk, in de behandeling van jouw patiënten.
Om jouw ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, gebruik je een elektronisch portfolio. Hierin verzamel je informatie over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan leerdoelen, praktijkbeoordelingen, gespreksverslagen, feedback op korte praktijkbeoordelingen of uitwerking van casussen, verslaglegging, diagnostiekenopgestelde behandelplannenen een verbeterproject.


Verplichte stages tijdens de opleiding 

Werk je in een werkveld waarbinnen niet het hele scala van het medisch handelen aan bod komt, dus anamnese, diagnostiek, beleid, behandeling, opvolging en evaluatie van het beleid? Dan zijn stages verplicht in andere sectoren, bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor viossen die opgeleid worden bij een ambulancedienst, GGD, ARBO, wijkzorg. 
Fontys heeft een richtlijn voor verplichte stages voor als er geen arts of vs aanwezig is.
In plaats van een driepartijenovereenkomst kan een vierpartijenovereenkomst met een stageverlenende instelling noodzakelijk zijn. Dit wordt besproken in het intakegesprek voorafgaand aan de opleiding.

Met je afstudeerproject in het tweede jaar laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen en uitvoeren, en de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren. Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten.
Het afstudeerproject mondt uit in het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Hiermee ben je toegerust om nieuwe kennis te delen via publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften.
Na afstuderen registreer je je als verpleegkundig specialist in het BIG-register.
In het tweede jaar ga je een week naar het buitenland waardoor je de ontwikkelingen van het (nog jonge) beroep in een internationaal perspectief kunt zetten. Denk aan taakherschikking in relatie tot gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele en maatschappelijke profilering. Een hele ervaring is ook het meelopen met de verpleegkundig specialisten daar. De afgelopen jaren zijn bezoeken gebracht aan San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa. Ook praktijkopleiders zijn welkom om mee te gaan. 
 
 

Agenda

Online voorlichting
6-7-8 juni
Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Advanced Nursing Practice

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan! Je kunt een e-mail sturen naar het studentinformatiepunt fhmg-onderwijsenonderzoek@fontys.nl. Zij nemen dan contact met je op. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (duale) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Tijdens de duale masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) ben je in dienst bij de praktijkinstelling. We verwachten dat de praktijkinstelling de volledige studiekosten op zich neemt. Hieronder een overzicht van de verschillende studiekosten en van de subsidies die de praktijkinstelling ontvangt.

Collegegeld

In het hoger onderwijs moet jaarlijks collegegeld betaald worden voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, woonplaats, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Registratiekosten opleidingsregister

De ANP leidt op tot de graad Master of Science. Het getuigschrift geeft na registratie in het BIG-register (artikel 14 specialisten) recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist. Tijdens de opleiding is registratie in het opleidingsregister verpleegkundige in opleiding tot specialist verplicht. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beheert het register. Aan registratie zijn kosten verbonden voor:

 • De registratie en erkenning van praktijkinstelling en praktijkopleider.
 • De inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in het opleidingsregister.
 • De praktijkvisitaties die steekproefsgewijs worden uitgevoerd in praktijkinstellingen in het licht van bewaking van de kwaliteit van het praktijkopleiden.

Boeken en reiskosten

Aanvullende kosten zijn: verplichte en aanbevolen literatuur en de reiskosten van en naar de lesplaats (Tilburg-Stappengoor). 

Subsidie

De opleiding is een bekostigde master (OCW) en de opleidingsplaatsen worden ook door het ministerie van VWS gesubsidieerd om het opleiden te ondersteunen en de implementatie van de beroepsgroep te stimuleren. NB: Deze regelingen zijn niet geldig als je al eerder een bekostigde master hebt doorlopen in het zorgdomein in Nederland.
Daarnaast is er voor de huisartsenzorg nog een derde subsidiering mogelijk. Meer informatie hierover vind je bij de KOH. De subsidie moet aangevraagd zijn vóór 1 februari 2023. Vraag daarom zo vroeg mogelijk een opleidingsplaats aan wanneer overwogen wordt om op te gaan leiden. Dit i.v.m. het vrijhouden van voldoende plaatsen voor huisartsen die deze subsidie ontvangen.

Indicatie kosten totale opleiding

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kosten voor opleidingsperiode van 2 jaar:

Tegemoetkoming in kosten vanuit overheid

 • OCW-opleidingsgelden (praktijkopleidersuren) = € 6.500,- (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)
 • VWS-subsidie (tegemoetkoming loonderving) = € 45.000,- (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)

 • Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden én er is een praktijkinstelling waarmee jij een arbeidsovereenkomst aangaat, meld je je aan via studielink. Voorwaarde is dat de betreffende praktijkinstelling een aanvraag voor een opleidingsplaats heeft gedaan.
 • Je meld je aan bij één hogeschool. Vanuit het grote belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle beschikbare opleidingsplaatsen te benutten, is dit met alle ANP-opleidingen afgesproken.

 

 

Praktijkinstelling

Ik wil een verpleegkundige opleiden tot verpleegkundig specialist
Als instelling voor individuele gezondheidszorg wil je een verpleegkundige opleiden tot verpleegkundig specialist (vs). Hieronder vind je de (rand)voorwaarden:

 • De instelling is erkend voor het opleiden van vios door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde of deze erkenning wordt voor de start van de opleiding aangevraagd.
 • De instelling heeft een functieprofiel 'verpleegkundig specialist' met een duidelijk takenpakket.
 • Er zijn een verpleegkundig specialist en medisch specialist beschikbaar als praktijkopleiders. Als er geen verpleegkundig specialist en/ of medisch specialist beschikbaar is op de afdeling of binnen de instelling, worden afspraken gemaakt over begeleiding van de vios in een stageverlenende instelling. Fontys heeft hiervoor een richtlijn opgesteld.
 • De instelling ziet toe op het inzetten van praktijkopleiders die voldoen aan het Profiel praktijkopleider zoals vastgesteld door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV 2014). Tenminste een van de praktijkopleiders heeft in de laatste 5 jaar een didactische training gevolgd of is bereid deze te gaan volgen. Fontys biedt deze geaccrediteerde cursus Didactische Basisvaardigheden aan. Deze is gratis voor één opleider per student.
 • Praktijkopleiders volgen tijdens de opleiding de geaccrediteerde praktijkopleiders-bijeenkomsten.
 • De instelling faciliteert de begeleidingstijd van praktijkopleiders zoals supervisie, leer- en beoordelingsgesprekken, praktijkopleidersbijeenkomsten en committeert zich aan de afspraken zoals vastgelegd in de duale overeenkomst die vanuit de opleidingsinstelling wordt aangeboden en ondertekend wordt door vios, praktijkinstelling en opleidingsinstelling. Het kan gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst.
 • Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een stageverlenende instelling. In ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance, GGD, ARBO, wijkzorg.
 • Inzake stagevergoedingen heeft Fontys geen bemiddelende rol.

Aanvragen van een opleidingsplaats
Je vraagt een opleidingsplaats aan door een e-mail te sturen naar de studentenadministratie. Aanvragen worden vastgelegd op volgorde van aanmelding. De opleidingsplaatsen zijn beperkt, landelijk zijn er ongeveer 450 beschikbaar, verdeeld over 9 opleidingen. Bij Fontys zal het definitieve aantal voor september 2023 naar verwachting tenminste 46 zijn. Vanaf november 2022 worden opleidingsplaatsen toegekend aan praktijkinstellingen en wordt hen gevraagd de plaatsen binnen 3 maanden te vullen met een geschikte kandidaat. Niet gevulde plaatsen uit de eerste toekenningsronde worden eind februari aangeboden aan instellingen op de wachtlijst.

Definitieve plaatsing
De geselecteerde kandidaat schrijft zich in voor de opleiding via studielink waarna de studentenadministratie de gegevens van de kandidaat opvraagt (check op toelaatbaarheid). Daarnaast wordt van de praktijkinstelling gevraagd een IPOP (Instellings Praktijk Opleidings Plan) aan te leveren. Het IPOP beschrijft o.a. de visie van de instelling op opleiden vios en is specifiek gemaakt voor de betreffende opleidingsplaats van de individuele vios. Het IPOP is beschikbaar voorafgaand aan het intakegesprek dat plaatsvindt met kandidaat, praktijkopleiders, manager en opleidingsinstelling. Na afloop van een succesvol afgesloten intakegesprek wordt een duale overeenkomst opgesteld en ondertekend door alle partijen. Daarbij kan het gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst. De inschrijving is daarmee afgerond.

Praktijkleren
Meer informatie willen over de organisatie van het praktijkleren vind je in het Handboek Praktijkleren cohort 2022

 
Placeholder for Fontys video
Mijn motto: volg de ontwikkelingen EN ontwikkel jezelf'
Mijn praktijkopleider zei: 'Het worden twee zware jaren, dus het moet wel een beetje leuk blijven'. En dat klopte. Met een nieuwe werkplek als verpleegkundig specialist ouderenzorg in de wijkverpleging kwam er in het begin veel op me af en moest ik een nieuw ritme vinden. Ik maakte een hele groei door, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Het allerbelangrijkste is dat je er zin in hebt, het leuk vindt en gemotiveerd bent.

Contact en locatie

Contact met de administratie

Heb je vragen over inschrijving of toelating? Laat het ons weten en je krijgt zo snel als mogelijk antwoord.

mail de studentenadministratie

Contact met Riet, docent

Je kunt Riet mailen met al je inhoudelijke vragen.

mail riet

Contact met Netty

Netty is opleidingscoördinator. Heb je vragen dan kun je haar mailen.

mail Netty