Praktijkopleider

Iedere vios heeft een verpleegkundig specialist en een medisch specialist als praktijkopleider. Wanneer geen verpleegkundig specialist beschikbaar is binnen het expertisegebied waarvoor wordt opgeleid, wordt gevraagd een specialist op afstand hiervoor aan te wijzen (regelmatig contact c.q. stage). De praktijkopleider van de vios speelt een belangrijke rol in de opleiding van de vios. Deze bepaalt samen met de vios, aan de hand van het Instellings PraktijkOpleidingsPlan (IPOP) de invulling en uitvoering van het praktijkleren. Na start van de opleiding wordt dit door de vios in een PersoonlijkOpleidingsPlan (POP) vastgelegd. Van de praktijkopleider wordt onder andere gevraagd een veilige leeromgeving te creëren waarbinnen de student kan rekenen op coaching en feedback, korte onderwijsmomenten en het beoordelen van het praktijkleren.

Didactische bekwaamheid praktijkopleider
Vanuit de regelgeving onderscheiden we drie competenties in het praktijkopleiderschap: begeleiden, beoordelen en coördineren van het leerproces in de praktijk (competentieprofiel praktijkopleider). Deze rollen kunnen door verschillende betrokkenen worden ingevuld (de opleidingsgroep). Het is belangrijk dat de coördinatierol expliciet wordt belegd, bij voorkeur bij de verpleegkundig specialist. Het opleiden van een vios vraagt didactische bekwaamheid. Naast de onderwijsmomenten en de dagelijkse en wekelijkse begeleidingsgesprekken wordt de praktijkopleider in totaal zeven maal op een (geaccrediteerde) praktijkopleidersbijeenkomst verwacht voor informatie en training. Voor praktijkopleiders die geen recente training in didactische basisvaardigheden hebben gehad, biedt de opleiding een (geaccrediteerde) didactische basistraining aan (Train the Trainer). In het programma wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend af en staan individuele leerwensen centraal. Aan bod komen:

  • Het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist
  • Formuleren van leerdoelen
  • Praktijkbegeleiding
  • Vaardigheidsleren en demonstratie
  • Feedback en reflecteren
  • Achtergrondtheorieën
  • Toetsen en praktijkbeoordeling

Cursusdata Didactische Basisvaardigheden

Donderdag en vrijdag 16 en 17 juni 2022
Donderdag en vrijdag 13 en 14 oktober 2022
Donderdag en vrijdag 3 en 4 november 2022
Donderdag en vrijdag 1 en 2 december 2022