Opleiding Jonge Kind Specialist

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus

Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen! Maar hoe stimuleer je dat in jouw onderwijs? Hoe organiseer je de leeromgeving zo dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen? Hoe begeleid je kinderen bij hun spel zodat dit aan ontwikkelingswaarde wint? Hoe houd je hun ontwikkeling bij en hoe leg je dit vast? Wat vraagt dit alles van jouw pedagogische en didactische vaardigheden? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in de Post-HBO Jonge Kind Specialist.

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed palet aan kennis te bieden waarbij je van en met elkaar leert. De doelstellingen van de post-hbo Jonge Kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:
visies op onderwijs aan het jonge kind | observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de ontwikkelingslijnen | de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind | leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind | passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind).

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest een van de volgende thema's voor onderzoek en verdieping (andere onderwerpen zijn ook bespreekbaar):
social media en kleuters | creativiteit/muziek | bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling | wereldoriëntatie | ouderbetrokkenheid | wetenschap en techniek.

Kennisoverdracht vindt plaats doordat je met je leerteam de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping presenteert.

Opbrengsten
Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de ontwikkelings- en leerlijnen en weet de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw school. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen (en eventueel buiten) je team kennisoverdracht kunt realiseren.

Sfeerafbeelding Fontys

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat echter de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen jouw voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van jou vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het kunnen opnemen van verschillende professionele rollen (leerkracht, collega, kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, et cetera).

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast kennis maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, et cetera, onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Er wordt van jou verwacht dat je werkt vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt tevens gewerkt met jouw eigen ingebrachte casuïstiek.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 2.400
Startmoment(en)
14-09-2022

Data & tijden

De bijeenkomsten worden georganiseerd op de Pabo in Den Bosch. Frans Fransenstraat 15 op donderdagen. Omwille van Covid-19 houden we een slag om de arm of deze bijeenkomsten fysiek of online worden aangeboden. Donderdag 16-9,
Donderdag 30-9,
Donderdag 14-10,
Donderdag 18-11,
Donderdag 20-1,
WOENSDAG 16-2,
Donderdag 24-3,
Donderdag 21-4,
Donderdag 23-6

Certificering

De opleiding is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma Post-HBO Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Docent

Aleid Beets Kessens

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Fontys Hogeschool Kind en Educatie Voortgezette Professionalisering

08850-77588
fhke-vp@fontys.nl