Pre-bachelor vluchtelingstudenten

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Voor wie?
 • Begeleiding
 • Aanmelding en intake procedure

De pre-bachelor is een éénjarig traject voor vluchtelingstudenten ter voorbereiding op het volgen van een opleiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs) in Nederland. Fontys werkt voor de pre-bachelor samen met UAF (Studie en werk voor hoger opgeleide  vluchtelingen), onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid-Nederland om zo veel mogelijk een passend aanbod te creëren voor vluchtelingstudenten.

Gedurende één studiejaar werken studenten aan hun taalniveau en oriënteren zij zich op een vervolgopleiding en de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden zoals samenwerken aan opdrachten, presenteren, projectmatig werken en het verrichten van onderzoek. Ook voor Engels, wiskunde en overige (profiel)vakken is aandacht. Na het succesvol afronden van de pre-bachelor zijn studenten voorbereid om te kunnen starten met een reguliere hbo-bacheloropleiding.


Informatiebijeenkomst: Schakeljaren voor hoger opgeleide vluchtelingen

Binnenkort vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de mogelijkheden voor hoger opgeleide vluchtelingen.

Je bent van harte welkom op donderdag 5 april van 14:00 tot 17:00 uur op de campus van Tilburg University.

Deze middag wordt georganiseerd door Fontys Hogescholen en Tilburg University.

UAF en Vluchtelingenwerk zijn ook aanwezig.

Meld je aan via dit digitale formulier.

Het programma van de pre-bachelor bestaat uit diverse onderdelen. Meer informatie hierover vind je hieronder.

De pre-bachelor gaat vanaf 20 augustus 2018 van start. Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Periode 1 is in de maanden augustus–november, periode 2 in november-januari, periode 3 in februari–april, periode 4 in mei- juli. Deze periodes zijn opgebouwd uit zeven lesweken en drie toetsweken. De studiebelasting omvat 40 uur per week waarvan circa 20 contacturen in de les en 20 uur zelfstudie. De 20 contacturen worden verspreid over vijf dagen: van maandag tot en met vrijdag.


NT2 (Nederlands als tweede taal)

Tijdens de pre-bachelor wordt in het NT2-programma in periode 1 en 2 toegewerkt naar niveau B2. Op niveau B2 wordt staatsexamen afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt vastgesteld door Fontys en vindt plaats in periode 3 van het betreffende studiejaar. In de pre-bachelor zal in periode 3 en 4 tevens een module Nederlandse taal worden aangeboden van niveau B2 naar C1 (academisch/universitair niveau).


Profielvakken

De profielvakken Engels en Wiskunde maken onderdeel uit van de pre-bachelor. Deze vakken worden op havo-niveau aangeboden en gegeven door VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs).

Vanaf februari 2019 worden aanvullende profielvakken aangeboden zoals economie, biologie, natuur- en scheikunde.


Studiekeuze (inclusief ONA en KNM)

Tijdens de module studiekeuze wordt aandacht besteed aan het studiekeuzeproces vanuit het Nederlandse maatschappelijke en culturele perspectief. De inburgeringsmodules ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) komen in deze module kort aan de orde.


Module Studievaardigheden

Tijdens deze module leren de studenten studievaardigheden aan die van groot belang zijn om succesvol te studeren in het hoger onderwijs in Nederland. De volgende onderdelen staan centraal in de lessen: Onderwijscultuur in Nederland; Reflectie op persoonlijke kwaliteiten in het kader van onderwijs; Samenwerken en feedback geven/ontvangen; Projectmatig werken en onderzoeksvaardigheden.


Module Succesvol Starten

De module Succesvol Starten wordt aan het einde van de pre-bachelor aangeboden of in het eerste jaar van de opleiding in het hoger onderwijs.


Workshops MS Office

In de workshops MS Office worden onder andere het werken met Word, Excel en Power Point behandeld, zodat deze applicaties succesvol gebruikt kunnen worden tijdens en ter ondersteuning van de studie.

De pre-bachelor is toegankelijk voor een hoogopgeleide vluchteling die rechtmatig in Nederland (in bezit of in afwachting van een verblijfsvergunning) verblijft. Verder gelden de volgende instroomeisen:

 • Aantoonbaar buitenlands diploma op minimaal mbo-4 / havo-niveau: aan te tonen met een diplomawaardering
 • Nederlands – NT2 niveau B1 behaald (uiterlijk augustus 2018).
 • Engels – niveau A2 behaald
 • Wiskunde (algemeen, Wiskunde A) - minimaal havo-4-niveau
 • Beschikbare DUO-lening voor inburgering (of zelf de kosten pre-bachelor betalen)
 • Intentie om een opleiding te gaan volgen bij een hbo-instelling in Nederland
 • Een positieve studiehouding
 • De bereidheid hebben om een voltijd studie = 40 uur te volgen waarbij je gemiddeld 20 lesuren per week hebt en 20 uur huiswerk en opdrachten.
 • Toestemming van gemeente om met behoud van uitkering de pre-bachelor te volgen
 • Bij voorkeur cliënt van UAF

Tijdens de pre-bachelor krijgt iedere student in de loop van het studiejaar een mentor (student) toegewezen, gericht op sociale integratie binnen de studentenwereld. Daarnaast krijgt de student vanuit Fontys Hogescholen een studieloopbaanbegeleider (slb’er) die samen met de student zijn of haar studieloopbaan volgt. 

Via dit aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de pre-bachelor voor vluchtelingstudenten. Zodra je het formulier verstuurd hebt ontvang je een e-mail met de bevestiging van ontvangst van dit formulier. Binnen twee weken krijg je een e-mail met informatie over de vervolgstappen.

De aanmeld- en intakeprocedure verloopt via de volgende stappen:

Stap  1. De aanmelding
Binnen twee weken zullen we je aanmeldformulier verwerken. Het kan zijn dat we naar aanleiding van je aanmeldgegevens extra informatie opvragen. Vervolgens wordt binnen enkele  weken na de laatst ontvangen informatie een besluit genomen of we de aanvraag in behandeling nemen.

 • Als we je aanvraag in behandeling nemen krijg je een brief met een uitnodiging voor een toetsdag.
 • Als we je aanvraag niet in behandeling nemen krijg je hierover een brief met een toelichting.

Stap 2. De toetsing
Het streven is om iedere 6 weken een toetsdag te organiseren. Je krijgt op deze dag een toets voor  Engels, wiskunde en mogelijk aanvullend voor Nederlands. De toetsdag vindt plaats in Eindhoven of Tilburg, ongeacht voor welke stad je je hebt aangemeld.

Het duurt een aantal weken voordat de resultaten van de toetsdag beschikbaar zijn. Het streven is dat we binnen drie weken de resultaten met je delen.

 • Zijn je resultaten voldoende dan gaan we je uitnodigen voor de volgende stap: een motivatie gesprek.
 • Als je resultaten onvoldoende zijn, krijg je hierover bericht.

Stap 3. Het motivatiegesprek
Dit gesprek vindt plaats met een medewerker van de opleiding. Tijdens dit gesprek heb je de kans om je zelf voor te stellen en kun je toelichten wat je verwachtingen zijn van de opleiding. Wij zullen aangeven wat er van de pre-bachelor student verwacht wordt. Het gesprek vinden plaats in Eindhoven of Tilburg, ongeacht voor welke stad je je hebt aangemeld.

Stap 4. Besluit tot toelating
Een toelatingscommissie zal op basis van alle resultaten van de intakeprocedure binnen drie weken besluiten of je wel of niet toelaatbaar bent, en eventueel onder welke voorwaarden. Hierover wordt contact met je opgenomen.

Stap 5. Contract
Als je toelaatbaar bent krijg je een contract thuisgestuurd. In de week van 20 augustus zal een introductiedag georganiseerd worden. De lessen starten op maandag 27 augustus 2018.

Cursusniveau
Voortraject
Kosten
€ 3750,– (BTW Vrijgesteld)

Startdatum studiejaar 2018-2019

Vanaf 20 augustus 2018 start de pre-bachelor van Fontys Hogescholen. De pre-bachelor zal bij voldoende aanmeldingen aangeboden worden op de locatie Eindhoven en Tilburg.

Contac​t

E-mail: Prebachelor@fontys.nl
Telefoon: 06 14617831