Pre-bachelor vluchtelingstudenten

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Voor wie?
 • Begeleiding

De pre-bachelor is een éénjarig traject voor vluchtelingstudenten ter voorbereiding op het volgen van een opleiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs) in Nederland. Fontys werkt voor de pre-bachelor samen met UAF (Studie en werk voor hoger opgeleide  vluchtelingen), onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid-Nederland om zo veel mogelijk een passend aanbod te creëren voor vluchtelingstudenten.

Gedurende één studiejaar werken studenten aan hun taalniveau en oriënteren zij zich op een vervolgopleiding en de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden zoals samenwerken aan opdrachten, presenteren, projectmatig werken en het verrichten van onderzoek. Ook voor Engels, wiskunde en overige (profiel)vakken is aandacht. Na het succesvol afronden van de pre-bachelor zijn studenten voorbereid om te kunnen starten met een reguliere hbo-bacheloropleiding.

Het programma van de pre-bachelor bestaat uit diverse onderdelen. Meer informatie hierover vind je hieronder.

De pre-bachelor gaat op 27 augustus 2018 van start. Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Periode 1 is in de maanden augustus–november, periode 2 in november-januari, periode 3 in februari–april, periode 4 in mei- juli. Deze periodes zijn opgebouwd uit zeven lesweken en drie toetsweken. De studiebelasting omvat 40 uur per week waarvan circa 20 contacturen in de les en 20 uur zelfstudie. De 20 contacturen worden verspreid over vijf dagen: van maandag tot en met vrijdag.


NT2 (Nederlands als tweede taal)

Tijdens de pre-bachelor wordt in het NT2-programma in periode 1 en 2 toegewerkt naar niveau B2. Op niveau B2 wordt staatsexamen afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt vastgesteld door Fontys en vindt plaats in periode 3 van het betreffende studiejaar. In de pre-bachelor zal in periode 3 en 4 tevens een module Nederlandse taal worden aangeboden van niveau B2 naar C1 (academisch/universitair niveau).


Profielvakken

De profielvakken Engels en Wiskunde maken onderdeel uit van de pre-bachelor. Deze vakken worden op havo-niveau aangeboden en gegeven door VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs).

Vanaf februari 2019 worden aanvullende profielvakken aangeboden zoals economie, biologie, natuur- en scheikunde.


Studiekeuze (inclusief ONA en KNM)

Tijdens de module studiekeuze wordt aandacht besteed aan het studiekeuzeproces vanuit het Nederlandse maatschappelijke en culturele perspectief. De inburgeringsmodules ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) komen in deze module kort aan de orde.


Module Studievaardigheden

Tijdens deze module leren de studenten studievaardigheden aan die van groot belang zijn om succesvol te studeren in het hoger onderwijs in Nederland. De volgende onderdelen staan centraal in de lessen: Onderwijscultuur in Nederland; Reflectie op persoonlijke kwaliteiten in het kader van onderwijs; Samenwerken en feedback geven/ontvangen; Projectmatig werken en onderzoeksvaardigheden.


Module Succesvol Starten

De module Succesvol Starten wordt aan het einde van de pre-bachelor aangeboden of in het eerste jaar van de opleiding in het hoger onderwijs.


Workshops MS Office

In de workshops MS Office worden onder andere het werken met Word, Excel en Power Point behandeld, zodat deze applicaties succesvol gebruikt kunnen worden tijdens en ter ondersteuning van de studie.

De pre-bachelor is toegankelijk voor een hoogopgeleide vluchteling die rechtmatig in Nederland (in bezit of in afwachting van een verblijfsvergunning) verblijft. Verder gelden de volgende instroomeisen:

 • Aantoonbaar buitenlands diploma op minimaal mbo-4 / havo-niveau: aan te tonen met een diplomawaardering
 • Nederlands – NT2 niveau B1
 • Engels – niveau A2
 • Wiskunde (algemeen, Wiskunde A)
 • Beschikbare DUO-lening voor inburgering (of zelf de kosten pre-bachelor betalen)
 • Intentie om een opleiding te gaan volgen bij een hbo-instelling in Nederland
 • Een positieve studiehouding
 • De bereidheid hebben om een voltijd studie = 40 uur te volgen waarbij je gemiddeld 20 lesuren per week hebt en 20 uur huiswerk en opdrachten.
 • Bij voorkeur toestemming van gemeente om met behoud van uitkering de pre-bachelor te volgen
 • Bij voorkeur cliënt van UAF
 • In bezit zijn van een laptop die tijdens de lessen en bij het maken van opdrachten gebruikt kan worden.

Tijdens de pre-bachelor krijgt iedere student vanuit Fontys Hogescholen een studieloopbaanbegeleider (slb’er) die samen met de student zijn of haar studieloopbaan volgt.

Cursusniveau
Voortraject
Kosten
€ 3750,– (BTW Vrijgesteld)
Startdatum
27-08-2018

Startdatum studiejaar 2018-2019

Op 27 augustus 2018 start de pre-bachelor van Fontys Hogescholen. De pre-bachelor zal bij voldoende aanmeldingen aangeboden worden op de locatie Eindhoven en Tilburg.

Contac​t

E-mail: Prebachelor@fontys.nl
Telefoon: 06 14617831