Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.


Regeling collegegeld

Regeling collegegeld 2018-2019
Regeling collegegeld 2019-2020

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal specifieke situaties is sprake van 'Instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

Betaling collegegeld

Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een SEPA land, dien je het collegegeld ineens of in termijnen te betalen via een digitale (incasso) machtiging. Daarvoor moet je in Studielink je betaalgegevens invoeren en de digitale (incasso) machtiging bevestigen. Bevestigen kan pas als je persoonsgegevens gecontroleerd zijn via Studielink of door Fontys. Na bevestiging van de machtiging vindt de eerste incassoronde plaats in september.

Betaling via betalingsovereenkomst of paymentletter

Als je een bankrekening hebt bij een bank die niet is gevestigd in een SEPA land, betaal je via een betalingsovereenkomst of paymentletter.

Werkgever betaalt je collegegeld

Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. Mocht dit niet voldoende zijn voor je werkgever, neem dan contact op met je opleiding.

Een ander betaalt je collegegeld (niet je werkgever)

Betaalt een ander (bijvoorbeeld je ouders) jouw collegegeld, dan ontvang je na het invullen van de betaalgegevens een activeringscode per e-mail. Deze e-mail stuur je door naar de betaler die de digitale machtiging vervolgens bevestigt door in te loggen met de eigen DigiD.

Hoe regel ik mijn betaling als ik nog minderjarig (<18 jr) ben?

Kies dan voor de optie ‘iemand anders betaalt’. In Studielink geef je dat als volgt aan: “Wie betaalt het collegegeld = Iemand anders betaalt”. De betalende partij ontvangt per e-mail een link waarmee zijn/haar betaalgegevens ingevoerd kunnen worden, zodat het collegegeld van zijn/haar rekening wordt geïncasseerd. Lukt dit niet? Dan heb je nog de volgende opties.

Betaling door UAF

Als de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) het collegegeld voor je betaalt, geef je geen digitale machtiging af in Studielink. De betaling verloopt dan via deze Stichting.

Wijzigen gegevens

Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt kun je je betaalgegevens nog wijzigen. Ga in Studielink naar “mijn opleidingen”, klik de betreffende opleiding aan, klik op “betaalgegevens” en dan op “wijzig betaalwijze”. Mocht het toch nodig zijn om achteraf wijzigingen aan te brengen, neem dan contact op met je opleiding.

Beurzen voor Leraren

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.
Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Vrijstelling van collegegeld bij een tweede inschrijving in een studiejaar

Als je in een studiejaar naast Fontys aan een andere onderwijsinstelling een opleiding wilt volgen en je komt bij beide opleidingen in aanmerking voor wettelijk collegegeld, hoef je maar één keer collegegeld te betalen. Vraag vóór aanvang van je opleiding een Bewijs Betaald Collegegeld aan via het secretariaat van je opleiding. Lever dat bewijs vervolgens in bij de andere onderwijsinstelling.

Heb je je aangemeld voor een minor bij Fontys of volg je al een opleiding bij een andere onderwijsinstelling en wil je een tweede inschrijving bij Fontys? Stuur dan voor aanvang van je opleiding een origineel Bewijs Betaald Collegegeld van de onderwijsinstelling waar je wettelijk collegegeld betaalt naar Dienst Studentenvoorzieningen t.a.v. Studentenadministratie
Antwoordnummer 10069
5600 VB Eindhoven.

Op de hierboven genoemde regeling geldt een uitzondering: als je meerdere inschrijvingen voor een opleiding (in de sectoren Lerarenopleidingen of Gezondheidszorg) hebt en nog niet eerder een L/G-graad hebt behaald, kom je als je voldoet aan de overige vereisten in aanmerking voor wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voor iedere inschrijving wettelijk collegegeld betalen. Voor meer specifieke informatie over meerdere inschrijvingen tegelijkertijd in een studiejaar zie de Regeling Inschrijfvoorwaarden.

 • UPDATE: halvering collegegeld

  Als je vanaf september 2018 voor het eerst staat ingeschreven aan een Associate degree- of bacheloropleiding betaal je in het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld. De korting blijft twaalf maanden geldig, ook als je in je eerste jaar wisselt van opleiding. In studiejaar 2018-2019 bedraagt het collegegeld 2.060 euro, dus betalen de meeste eerstejaars straks 1.030 euro. Nieuwe bachelorstudenten van de pabo en van de tweedegraads lerarenopleidingen krijgen de halvering ook in hun tweede (bachelor)jaar. Ook buitenlandse studenten uit de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Suriname komen in aanmerking voor de korting. Meer informatie op site van de rijksoverheid.

  Check jouw collegegeld hier.

 • Incassodata

  Bij betaling in termijnen

  Er wordt geïnd in maximaal 9 gelijke termijnen op of rond de 26e van de maand, met uitzondering van de eerste incasso op 12 september. Afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving, schuift de incasso al dan niet door naar 26 september of de volgende maand. Het nog te betalen bedrag wordt vervolgens verdeeld over de nog resterende termijnen tot en met mei. Let op: Voor betaling in termijnen wordt € 24,00 administratiekosten per studiejaar berekend. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste termijn afgeschreven.

  Bij betaling ineens

  Als je start met je studie op 1 september vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond 12 september. Start je na 1 september dan schuift de incasso mogelijk door naar 26 september of de 26e van de volgende maand, dat is afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving.

  Let op: Als je je 'verzoek tot inschrijving' voor het huidig studiejaar na de datum van de laatste incasso (op of rond 26 mei) hebt ingediend, is alleen betaling ineens mogelijk.

  Start je in februari?

  Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een februari instroom, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 26e van de maand, afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incassoronde plaats vindt op of rond 26 mei.

  In alle gevallen (betaling in termijnen of ineens) ontvang je voorafgaand aan iedere incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de exacte datum van incasso.

 • Betalingsachterstand

  Als het niet mogelijk is om van de door jou opgegeven rekening te incasseren, geldt voor het betreffende bedrag (ineens of een termijn) dat je vanaf dat moment een betalingsachterstand hebt.

  Let op: als je bij de inschrijving een betalingsovereenkomst of payment letter hebt ingeleverd, dient het volledige bedrag vóór aanvang van het studiejaar te zijn overgemaakt. Als je dit niet hebt gedaan, is er ook sprake van een betalingsachterstand.

  Procedure

  Je ontvangt digitaal bericht met als onderwerp ‘overzicht betalingsachterstanden’. Afhankelijk van de fase van jouw betalingsachterstand, wordt een van onderstaande 3 kwalificaties toegekend. Per kwalificatie gelden specifieke consequenties:

  1.Herinnering

  Je wordt voor de eerste keer geattendeerd op de betalingsachterstand en verzocht het openstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Doe je dat niet dan wordt na afloop van die 14 dagen je Fontys account geblokkeerd. Hierdoor kun je niet meer inloggen op de Fontysomgeving. Dat betekent dat je geen toegang meer hebt tot het Fontys netwerk, de Fontys e-mail, het Fontys intranet en de Fontys portals. Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals tentamens, is ook niet meer mogelijk. Zodra de achterstallige betaling is ontvangen, zal jouw Fontys account binnen een paar werkdagen worden gedeblokkeerd. ​​

  2.Aanmaning

  Je wordt nogmaals verzocht het openstaande bedrag per omgaande aan ons over te maken. Als de betalingsachterstand betrekking heeft op collegegeld en de verschuldigde betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning is ontvangen, wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de tweede maand na datum van deze brief.

  3.Laatste aanmaning

  Je wordt dringend verzocht het openstaande bedrag per omgaande aan ons over te maken. Indien de verschuldigde betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief is ontvangen, ben je zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval zal de gehele vordering volledig en ineens opeisbaar worden, inclusief eventuele toekomstige, nog niet vervallen termijnen. De vordering wordt ter incasso aan derden overgedragen. Op grond van de Wet Incasso Kosten zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

  De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens onderstaande staffel:

  15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste
  € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende
  € 2500 van de vordering;
  5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende
  € 5000 van de vordering;
  1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende
  € 190.000 van de vordering;
  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

  Let op! Naast de hierboven beschreven consequenties geldt dat herinschrijving van de student voor het volgende studiejaar bij één van de opleidingen van Fontys geweigerd wordt wanneer bij de start van het studiejaar nog niet het volledige collegegeld uit voorgaande studiejaren is voldaan.

  Bezwaar aantekenen

  Als je het niet eens bent met een van bovenstaande consequenties, kun je gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. Het bezwaarschrift kun je binnen 6 kalenderweken na dagtekening van dit besluit per post sturen naar:

  Studentenloket Beroep-bezwaar-klacht
  postbus 347, 5600 AH Eindhoven.

  Of digitaal via Studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl

  Bij je bezwaar dien je een kopie toe te voegen van het door jou ontvangen bericht Overzicht Betalingsachterstanden. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure ga naar het studentenloket.

  Betalingsachterstand inlossen

  Gezien de consequenties voor je inschrijving is het van belang dat je zo snel mogelijk de opgelopen betalingsachterstand inlost. Je dient de achterstallige bedragen betreffende het collegegeld zelf naar Fontys over maken.

  Naam Bank : ABN AMRO, Eindhoven
  Adres: PO Box 515, 5600 AM, Eindhoven
  IBAN/SEPA code : NL17ABNA0552369276
  BIC code : ABNANL2A
  T.n.v. Stichting Fontys Hogescholen "onder vermelding van je naam en studentnummer ".

  Als je vragen hebt over je betalingsachterstand, kun je contact opnemen met je opleiding.

 • Restitutie collegegelden

  Restitutie wettelijk collegegeld

  Als student heb je de mogelijkheid om je inschrijving voor een opleiding op elk gewenst moment te beëindigen. Voor de (hele) maanden waarin je niet ingeschreven staat, ben je geen wettelijk collegegeld meer verschuldigd. Voor deze maanden vindt restitutie plaats van het eventueel teveel betaalde wettelijk collegegeld voor zover er geen vorderingen open staan. 

  Wanneer er sprake is van een beëindiging van de inschrijving voor de maanden juli en augustus vindt geen reductie* plaats, tenzij er sprake is van overlijden van de student of de directeur toestemming voor reductie verleent. Restitutie vindt plaats nadat de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) is verstreken.

  Restitutie instellingscollegegeld

  Wanneer voor jou instellingscollegegeld is bepaald, ben je dit voor het hele studiejaar verschuldigd en vindt er dus geen reductie plaats over de maanden dat je niet ingeschreven staat, tenzij er sprake is van afstuderen, overlijden of de directeur van de opleiding toestemming voor reductie verleent.

  ​​​*​Reductie houdt in het reduceren/verminderen van ​het verschuldigde bedrag.​

 • Instellingscollegegeld

  Sinds 2010 geldt dat je in een aantal situaties geen wettelijk collegegeld betaalt, maar instellingscollegegeld. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dat is bijvoorbeeld het geval voor een tweede bachelor- of masteropleiding of als je uit een niet-EER-land komt.
  De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Bij vaststelling en aanpassing van het instellingscollegegeld vraagt het College van Bestuur vooraf advies van de medezeggenschapsraad.

  Uitgangspunten bij bepalen hoogte instellingscollegegeld

  Fontys hanteert voor de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld de volgende uitgangspunten:

  • Brede toegankelijkheid, wat betekent dat we de tarieven zo laag mogelijk houden;
  • Eenvoud, wat betekent dat we zoveel mogelijk één tarief hanteren voor al onze opleidingen;
  • Kostendekkend, wat betekent dat we als ondergrens een kostendekkend tarief hanteren.

  Meer informatie over de collegegeldregeling en de collegegeldmeter, zie pagina 'Collegegeld'.

 • Collegegeldmeter studiejaar 2019-2020