Over het lectoraat

Het lectoraat geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar technisch bedrijfskundige vraagstukken en is daarmee de voedingsbodem voor thematische en methodologische onderwijsvernieuwing binnen opleidingen als Technische Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement voor het Midden- en Kleinbedrijf en Automotive Management. De onderzoeksresultaten leveren een bijdrage aan de verdere (academische) kennisontwikkeling en methodieken. Daarnaast levert het lectoraat een bijdrage aan de bedrijfskundige beroepspraktijk.

Over het lectoraat

Ambities

Samenwerking met het bedrijfsleven is in toenemende mate in beeld bij de opleidingen. Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het projectonderwijs, in stages en afstuderen. In lijn met de regionale strategische agenda’s (Brainport, Provincie Noord-Brabant, EU) zijn drie speerpunten geformuleerd waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken:

  • Ondernemerschap, in het bijzonder ondernemerschap in de technniek
  • Operational Excellence, ofwel het continu verbeteren van bedrijfsprocessen
  • Product- & Procesinnvovatie.

Onderzoekslijnen Ondernemerschap en Operational Excellence

Aan het lectoraat zijn twee lectoren verbonden, ieder met een specialisatie op één van beide onderzoekslijnen: Ondernemerschap en Operational Excellence. De lectoren Ger Post en Corné Dirne geven sturing aan het lectoraat en participeren actief in het onderzoek, onderwijsontwikkeling en valorisatie in het werkveld.  De beide onderzoekslijnen kennen ieder een eigen programmateam samengesteld uit één van de lectoren en docent-onderzoekers die op structurele wijze zijn betrokken bij het onderzoek en de vertaling naar onderwijs, wetenschap en werkveld. Deze teams geven onder eindverantwoordelijkheid van de lector richting en invulling aan de portfolio van de betreffende onderzoekslijn. Dit betreft zowel de voorbereiding van projecten, de uitvoering van onderzoek, het uitdragen van onderzoeksresultaten als het implementeren van uitkomsten in het onderwijs.

Daarnaast is binnen iedere onderzoekslijn sprake van inzet door docenten, stage- en afstudeerbegeleiders, ondersteunend personeel en werkveldvertegenwoordigers. Deze inzet en taakverdeling worden op projectbasis geregeld. Promotie- en master-onderzoek door collega’s wordt bij voorkeur gericht op de genoemde onderzoekslijnen.

Product- en Procesoptimalisatie

In deze onderzoekslijn gaat de aandacht vooral uit naar (mkb-)ondernemingen die niet beschikken over de middelen om te investeren in innovatie. Het lectoraat doet onderzoek naar bedrijfskundige vraagstukken rond het laagdrempelig toegankelijk maken van nieuwe technologie en digitalisering en ondersteunt hen tijdens de transitie.

Ondernemerschap binnen Fontys als motor voor innovatie en groei

Professionalisering docenten

Het lectoraat biedt collega-docenten de mogelijkheid om specifieke kennis te ontwikkelen door het uitvoeren van onderzoek en deze kennis te gebruiken voor toepassing in het onderwijs. Docenten kunnen op basis van persoonlijke ambities en/of behoeften vanuit het onderwijs voorstellen aandragen voor onderzoek waarna door het lectoraat – in samenspraak met de onderwijsmanagers en het MT – wordt bekeken op welke wijze dit georganiseerd en gefinancierd kan worden.

Collega-docenten kunnen participeren in lopende en nieuw te ontwikkelen onderzoekprojecten vanuit de onderzoeklijnen. Hierdoor doen collega’s verdere onderzoekervaring op en kunnen zij zich verder ontwikkelen op specifieke kennisdomeinen en projectmatig werken. Verder biedt het collega’s de mogelijkheid om hun professionele netwerk te versterken richting het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Projectteams

Het lectoraat bestaat uit twee lectoren, Ger Post en Corné Dirne, verder uit docent-onderzoekers uit de ondersteunende opleidingen en externe projectpartners. Binnen deze onderzoeksgroep wordt gezamenlijk invulling gegeven aan een onderzoeksprogramma waarbij vragen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en wetenschap centraal staan.

De onderzoeksgroep telt een aantal vaste leden, die over meerdere jaren een structurele bijdrage leveren aan het onderzoek en zorgdragen voor de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs en het bedrijfsleven.

Daarnaast zijn diverse docenten en derden op projectbasis verbonden aan het lectoraat. Hierbij gaat het vaak om relatief kortlopende projecten die op dat moment in de belangstelling staan en een impuls nodig hebben om tot resultaten te komen. Via het onderwijs - met name minoren en praktijkonderdelen - dragen studenten bij aan de uitvoering van onderzoek.